หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/926
ปกติ
15 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/ว952
ปกติ
15 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขต และเลขานุการสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต ขอเชิญประชุมชี้แจงการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/ว951
ปกติ
15 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งปฏิทินกำหนดการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ศธ 04006/655-656
ด่วนที่สุด
15 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สตรีสิริเกศ กันทรารมณ์ กันทรลักษ์วิทยา ขุขันธ์ ยโสธรพิทยาคม คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ และเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ การประชุมสัมมนาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/0933
ปกติ
15 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ขออนุญาตจัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
ศธ 04258/0890
ปกติ
15 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ขออนุญาตจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด กิจกรรมชมรมและนักศึกษาวิชาทหาร
ศธ 04258/0934
ปกติ
15 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาและพักค้างคืน
ศธ 04258/936
ปกติ
14 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และนาฏศิลป์ รุ่น 4
ศธ 04258/918
ปกติ
14 ก.พ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา เรื่อง แก้ไขคำสั่ง
ศธ04258/920
ปกติ
14 ก.พ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม เรื่อง แก้ไขคำสั่ง
ศธ 04258/0915
ปกติ
14 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
ศธ 04258/0914
ปกติ
14 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขออนุญาตนำนักเรียนจัดกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี และการสอบวิชาพิเศษ
ศธ 04258/0910,0911
ปกติ
14 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/0912
ปกติ
14 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขออนุญาตนำนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปี 2560
ศธ 04258/913
ปกติ
13 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/896
ด่วนที่สุด
13 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561
ศธ๐๔๒๕๘/๙๐๙
ปกติ
13 ก.พ. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ความไม่สะดวกในการมาติดต่อราชการ
ศธ 04258/ว908
ปกติ
13 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
ที่ ศธ 04258/907
ปกติ
13 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจาก ได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/903
ปกติ
13 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสรรหาเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชน แห่งชาติ ประจำปี 2561
ศธ 04258/0889
ปกติ
13 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยา ขออนุญาตนำลูกเสือ - เนตรนารี ไปเข้าค่ายพักแรมนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/898
ด่วนที่สุด
12 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แจ้งผลการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/897
ปกติ
12 ก.พ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ซ้กซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.
ศธ 04258/893
ปกติ
12 ก.พ. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561
ศธ 04258/0887
ด่วนที่สุด
12 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ , โรงเรียนกระแชงวิทยา , โรงเรียนบัวเจริญวิทยา , โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
18046/2561
ปกติ
12 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเปิดประตูสู่อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ศธ 04258/0867
ด่วนที่สุด
12 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การดำเนินงานโครงการ การสร้างแรงบันดาลใจจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
18043/2561
ปกติ
12 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ศธ 04258/869
ปกติ
12 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ และห้องแซงวิทยาคม การจัดประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก
ศธ 04258/865
ปกติ
12 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวน้อยวิทยา,พยุห์วิทยา,ละทายวิทยา และสวงษ์วิทยาคม โครงการเสริมพลังครูสู่การค้นพบศักยภาพของนักเรียน หลักสูตร “พัฒนาการสอนให้เด็กรู้จักการ ค้นหาตัวเอง การสร้างแรงบันดาลใจแก่ตังเอง และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก”
ศธ 04258/875
ปกติ
12 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย
ศธ 04258/883
ปกติ
12 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แนวทางการบริหารงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ศธ 04258/0868
ปกติ
12 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ การจัดค่ายกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ของโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
ศธ 04258/0819
ปกติ
12 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา การพานักเรียนไปนอกสถานที่
ศธ 04258/0818
ปกติ
12 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ศธ 04258/0789,0790
ปกติ
12 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขออนุญาตไปราชการและพักค้างแรม
ศธ 04258/854
ปกติ
12 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนการสอน
ศธ 04258/ว863
ปกติ
9 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งใบเสร็จเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2560
ศธ04258/862
ด่วนที่สุด
12 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานข้อมูลความต้องการ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
ศธ 04258/842
ปกติ
9 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยา การประชุมสัมมนาทางวิชาการภายหลังการสัมมนาระดับนานาชาติของศูนย์ภาษาของซีมีโอ ประจำปี 2561
ศธ 04258/838
ปกติ
9 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การประชุมสัมมนาทางวิชาการภายหลังการสัมมนาระดับนานาชาติของศูนย์ภาษาของซีมีโอ ประจำปี 2561
ศธ 04258/0822
ปกติ
9 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
ศธ 04258/835
ปกติ
9 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ศธ 04258/850
ปกติ
9 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง 70 โรงเรียน) โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2561
ศธ 04258/852
ปกติ
9 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/830
ปกติ
9 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูล การประชุมถ่ายทอดนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ศธ 04258/846
ปกติ
9 ก.พ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนธ์ เรื่อง ส่งคำสั่งบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/849
ปกติ
9 ก.พ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เรื่อง แก้ไขคำสั่ง
ศธ 04258/845
ปกติ
9 ก.พ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เรื่อง ส่งคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก
ศธ 04258/ว831
ปกติ
9 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามรายชื่อที่แนบ) ส่งเอกสารเบิกจ่ายครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินประจำปี 2561
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com