หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/688
ปกติ
2 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลากรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น
ศธ 04258/687
ปกติ
2 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือส่งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
ศธ 04258/ว691
ด่วนที่สุด
2 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน
ศธ 04258/668
ปกติ
2 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ ๓๖ (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/681
ปกติ
2 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) โครงการจัดเทศน์การกุศล “๗๗ จังหวัด รวมใจ...เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย” จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/643
ปกติ
2 ก.พ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร เรื่อง แก้ไขคำสั่ง
ศธ 04258/640
ปกติ
2 ก.พ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบังดองวิทยา เรื่องแก้ไขคำสั่ง
ศธ 04258/649
ปกติ
1 ก.พ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการครูผู้ทรงคุณแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
ศธ04258/679
ด่วนที่สุด
1 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2561
ศธ 04258/678
ปกติ
1 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
ศธ 04258/ว677
ปกติ
1 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนสนับสนุนและดูแลพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ศธ ๐๔๒๕๘/๖๗๓
ปกติ
1 ก.พ. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ ส่งมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
ศธ 04258/ว671
ปกติ
1 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ส่งหนังสือคู่มือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ศธ 04258/653
ปกติ
1 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/652
ปกติ
1 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/662
ด่วนที่สุด
1 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา การเพิ่มรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าสอบ o-NET
ศธ 04258/656
ด่วนที่สุด
1 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ขออนุมัติให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าสอบ กรณีพิเศษ
ศธ 04258/655
ด่วนที่สุด
1 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา เพิ่มรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรณีพิเศษ
ศธ 04258/654
ด่วนที่สุด
1 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) สอบ O-NET กรณีพิเศษ
ศธ 04258/ว648
ปกติ
31 ม.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา โรงเรียนเลิงนกทา โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม และโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า แจ้งกำหนดการนิเทศเตรียมความพร้อมโรงเรียนที่จะสมัครเข้ารับการประเมินคุณภาพ ภายนอก รอบสี่ (ใหม่)
ศธ 04258/ว647
ปกติ
31 ม.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ศธ 04258/631
ปกติ
31 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประวัติและผลงานการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ศธ ๐๔๒๕๘/๖๔๕
ปกติ
31 ม.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อการศึกษา สพฐ.
ศธ 04258/619
ปกติ
31 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/644
ปกติ
31 ม.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/0586,0587
ปกติ
31 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/0585
ปกติ
31 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม ประจำปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/620
ปกติ
31 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระดับจังหวัด)
ศธ 04258/615
ปกติ
31 ม.ค. 2561 ผอ.สพม 28(กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ ๓๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศธ 04258/632
ปกติ
31 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขอเชิญประชุมเตรียมการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ศธ 04258/632
ปกติ
31 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ ขอเชิญประชุมเตรียมการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ศธ 04258/625
ปกติ
31 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,โรงเรียนสตรีสิริเกศ,โรงเรียนกันทรารมณ์,โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,โรงเรียนขุขันธ์,โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์,โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม,โรงเรียนละทายวิทยา,โรงเรียนประสานมิตรวิทยา,โรงเรียนปรางค์กู่,โรงเรียนบัวเจริญวิทยา,โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา,โรงเรียนกระแชงวิทยา,โรงเรียนพยุห์วิทยา,โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมาการชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ประจำปี 2561
ที่ ศธ 04258/631
ปกติ
31 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,ปรางค์กู่,ยางชุมน้อยพิทยาคม,ขุขันธ์ แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจาก คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
ศธ 04258/605
ปกติ
31 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การอบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
ศธ 04258/598
ปกติ
31 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี 2560
ศธ 04258/624
ปกติ
31 ม.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเฝ้าระวังและเก็บวัตถุอันตราย
ศธ 04258/618
ปกติ
31 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จำนวน 15 โรงเรียน) จัดทำโล่รางวัลสำหรับโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ
ศธ 04258/609
ด่วนที่สุด
31 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
ศธ 04258/623
ด่วนที่สุด
31 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์,โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา,โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์,โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมโครงการค่ายพุทธบุตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ศธ04258/611
ปกติ
31 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา,มหาชนะชัยวิทยาคม,ดงมะไฟพิทยาคม แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจาก คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
ศธ04258/610
ปกติ
31 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจาก ได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ04258/541
ปกติ
31 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2560 (30%) [ทุกโรงเรียน]
ศธ 04258/601
ปกติ
30 ม.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยกาณโรงเรียนยโสธรฑิทยาคม , ยโสธรพิทยาสรรค์ และผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการกลุ่มตามโครงการค่ายพุทธบุตรเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2561
ศธ04258/599
ปกติ
30 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ป่ีการศึกษา 25661
ศธ 04258/0583
ปกติ
30 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา,โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม,โรงเรียนพยุห์วิทยา,โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์,โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก,โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร,โรงเรียนทรายมูลวิทยา,โรงเรียนบุ่งค้า,โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การโอนเงินทุนการศึกษาโครงการนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/535
ปกติ
30 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
ศธ 04258/0584
ปกติ
30 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา
ศธ04258/ว589
ปกติ
29 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ กุดชุมวิทยาคม เลิงนกทา ดงมะไฟพิทยาคม คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ค้อวังวิทยาคม ป่าติ้ววิทยา คำเตยวิทยา สอนแก้วว่องไววิทยา ยโสธรพิทยาคม ศิลาทองพิทยาสรรค์ ทรายมูลวิทยา กำแมดขันติธรรมวิทยาคม บุ่งค้าวิทยาคม มหาชนะชัยวิทยาคม ตระกูลประเทืองวิทยาคม น้ำคำวิทยาคม สิงห์สามัคคีวิทยา แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจาก ได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ04258/579
ปกติ
29 ม.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด การแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร (G)
ศธ 04258/571
ปกติ
29 ม.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ใช้รถตู้โรงเรียน
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com