หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/4219
ปกติ
28 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การขออนุญาตไปราชการ (แก้ไข)
ศธ 04258/4219
ปกติ
28 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การขออนุญาตไปราชการ (แก้ไข)
ศธ04258/4659
ปกติ
28 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์,ศรีฐานกระจายศึกษา,สมเด็จพระญาณสังวรฯ การประเมินคงสภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ศธ04258/4658
ด่วนที่สุด
28 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(แนบท้ายหนัสือ) การมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/4334
ปกติ
28 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การขออนุญาตไปราชการ (แก้ไข)
ศธ04258/4657
ปกติ
28 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโ่รงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/4641
ด่วนที่สุด
28 มิ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แจ้งผลการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560
ศธ04258/4653
ปกติ
28 มิ.ย. 2560 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ( ขยายผล boot camp )
ศธ 04258/3919,4320
ปกติ
28 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ(แก้ไขเพิ่มเติม)
ศธ 04258/4637
ปกติ
28 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 5
ศธ 04258/4625
ปกติ
27 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา การคัดเลือก คัดสรร ครูดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประจำปี 2560
ศธ 04258/4634
ปกติ
27 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม การเข้าค่ายการพัฒนากิจกรรมเพื่อการบูรณาการการศึกษาด้วยความคิดสร้างสรรค์ สำหรับครู
ศธ 04258/4624
ปกติ
27 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
ศธ 04258/4624
ด่วนที่สุด
27 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การตรวจสอบฐานข้อมูลภาครัฐ
ศธ 04258/4600
ปกติ
27 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสัมมนาเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 41 พุุทธศักราช 2560
ศธ 04258/4336,4337
ปกติ
27 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4341,4334
ปกติ
27 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4326,4327
ปกติ
27 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4323,4233
ปกติ
27 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผุ้อำนวยการโรงเรียนกำแพง การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4332,4334
ปกติ
27 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4350,4351
ปกติ
27 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4324,4329,4321
ปกติ
27 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ ๐๔๒๕๘/๔๖๑๔
ด่วนที่สุด
27 มิ.ย. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ศธ04258/4613
ปกติ
27 มิ.ย. 2560 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เลิงนกทา ค้อวังวิทยาคม มหาชนะชัยวิทยาคม สมเด็จพระญานสังวรฯ โพนทันเจริญวิทย์ กู่จานวิทยาคม คำเขื่อนแก้วฯ ดงมะไฟฯ ทรายมูลฯ บุ่งค้าฯ โพนงาม สอนแก้วว่องไวฯ ขออนุญาตบุคลากรเข้าร่วมประชุมครูภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำ Boot camp
ศธ 04258/4510
ปกติ
26 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การพัฒนาข้าราชการคร๔ูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศธ04258/4595
ด่วนที่สุด
26 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้ว่องไววิทยา,ค้อวังวิทยาคม,ศิลาทองพิทยาสรรค์,กู่จานวิทยาคม,โพนทันเจริญวิทย์ การคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุนพระราชทานฯ (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2560
ศธ04258/4598
ปกติ
26 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560
ศธ04258/4585
ปกติ
26 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจข้อมูลสภาพปัญหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ศธ04258/4595
ด่วนที่สุด
26 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ, กันทรลักษ์วิทยา, ขุขันธ์ การคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุนพระราชทานฯ (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2560
ศธ04258/4594
ปกติ
26 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้โรงเรียนในสังกัดร่วมงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์
ศธ04258/4589
ปกติ
26 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ
พิเศษ
ปกติ
26 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬานักเรียน และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 “สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 7” ประจำปี 2560
ศธ 04258/4583
ปกติ
26 มิ.ย. 2560 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ศธ 0458/4583
ปกติ
26 มิ.ย. 2560 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ศธ 04258/4297
ปกติ
26 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4295
ปกติ
26 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4296
ปกติ
26 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4293
ปกติ
26 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/04258/4298
ปกติ
26 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4577
ปกติ
26 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ส่งคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก
พิเศษ
ปกติ
26 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผูอำนวยการโรงเรียนยโสธรพำิทยาคม ขอเชิญประชุม พิจารณาคัดเลือกนักเรียน ทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/4573
ปกติ
26 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครบุคคลเพื่อสมัึครเข้าดำรงตำแหน่งของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ
ศธ 04258/ว4576
ด่วนที่สุด
26 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีใกล้บ้าน
ศธ 04258/4580
ด่วนที่สุด
26 มิ.ย. 2560 สพม.28(นิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การติดตามและประเมินผลนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ศธ 04258/4511
ปกติ
26 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน(ดังบัญชีแนบโรงเรียนในฝัน 32 โรงเรียน) imgประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2560
ศธ 04258/4582
ด่วนที่สุด
25 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต,ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ทุกโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่อาเซียน
ศธ ๐๔๒๕๘/๔๕๘๑
ปกติ
25 มิ.ย. 2560 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งข้อมูลผลการประเมินนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ศธ 04258/4227
ปกติ
23 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4250
ปกติ
23 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4249
ปกติ
23 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร การขออนุญาตไปราชการ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com