รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/7214
ด่วนที่สุด
6 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การจัด Symposium และการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพ รูปแบบโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ศธ 04258/7215
ปกติ
6 ก.ย. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา อนุมัติให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
ศธ04258/7102
ด่วน
6 ก.ย. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ทุกโรงเรียน)
ศธ 04258/3149
ปกติ
6 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวมิตา ผลาผล,นางสาวอรุณทอง จันทกรณ์ และนายชรินทร์ ยาตะลี เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/7049
ด่วนที่สุด
6 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม, มหาชนะชัยวิทยาคม, ยางชุมน้อยพิทยาคม,ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก, บุ่งค้าวิทยาคม,โนนค้อวิทยาคม, ผักไหมวิทยานุกูล ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ
ศธ 04258/7151
ปกติ
6 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/7152
ปกติ
6 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/7157
ปกติ
6 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ส่งคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก
ศธ 04258/7158
ปกติ
6 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ส่งคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก
ศธ 04258/7047
ด่วนที่สุด
6 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2560
ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๗๑๗๘
ด่วนที่สุด
6 ก.ย. 2560 ผอ.สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียน (โครงการสุจริต ๒๐%) ดังรายชื่อที่แนบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระดับสถานศึกษา
ศธ04258/7150
ปกติ
5 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวด วัยรุ่นต้นแบบ (Teen Idol ๔.๐) ด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น อนามัยการเจริญพันธุ์ ที่เหมาะสม สูงดีสมส่วน ไอคิวดี เขตสุขภาพที่ ๑๐
ศธ04258/7148
ปกติ
5 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา
ศธ 04258/7142
ปกติ
5 ก.ย. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา อนุมัติให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/7139
ปกติ
5 ก.ย. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา อนุมัติให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/7141
ปกติ
5 ก.ย. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา อนุมัติให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/7140
ปกติ
5 ก.ย. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล อนุมัติให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/7130
ปกติ
5 ก.ย. 2560 สพม. เขต ๒๘ ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. เขต ๒๘ ทุกโรงเรียน รายงานบทคัดย่องานวิจัย/รายงานโครงการดำเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒
ศธ 04258/5948
ปกติ
4 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5920,5946
ปกติ
4 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5939,5937,5931,5933
ปกติ
4 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5927,5926,5924
ปกติ
4 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5916,5917,5903
ปกติ
4 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/7123
ปกติ
4 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา
ศธ 04258/7121
ปกติ
4 ก.ย. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/7121
ด่วนที่สุด
4 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 34 มรภ.อุบลราชธานี
ศธ 04258/7108
ปกติ
4 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างคู่มือครูสาระการออกแบบและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2
ศธ04258/7115
ด่วนที่สุด
4 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ีสุรา
ศธ 04258/6357
ปกติ
4 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า การประกวดแข่งขันผลงาน บริษัทสร้างการดี ระดับประเทศ (โครงการโรงเรียนสุจริต)
ศธ 04258/7113
ปกติ
4 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา การคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมประชุมการพัฒนาศัยภาพศึกษานิเทศก์ Smart Trainer Team ด้านสะเต็มศึกษา(STM Education)
ศธ 04258/7107
ปกติ
4 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา,เบญจประชาสรรค์,นครศรีลำดวนวิทยา,ยางชุมน้อยวิทยา,และน้ำคำวิทยา กิจกรรมส่งเสริมขับเคลื่อนการประสานงานพลังประชารัฐเพื่อกระตุ้นวิชาชีพอาชีวศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ศธ 04258/7107
ปกติ
4 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา,สวงษ์วิทยาคม,หนองคูวิทยา กิจกรรมส่งเสริมขับเคลื่อนการประสานงานพลังประชารัฐเพื่อกระตุ้นวิชาชีพอาชีวศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ศธ 04258/7057
ปกติ
4 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา,ยโสธรพิทยาสรรค์,ยโสธรพิทยาคม,เฉลิมพระเกียรติฯ,สตรีสิริเกศและศรีสะเกษวิทยาลัย ขอขอบคุณ
ที่ ศธ 04258/6996
ด่วนที่สุด
4 ก.ย. 2560 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามรายชื่อแนบ, ประธานเครือข่ายฯ และประธานศูนย์จัดการแข่งขันฯ) การประชุม Admin ศูนย์มจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/7052
ปกติ
31 ส.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา,ละลมวิทยา และกันทรลักษ์วิทยาคม แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2560 (ติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา)
ศธ 04258/6992
ปกติ
30 ส.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์,กุดชุมวิทยาคม,ทุงไชยพิทยารัชมังคลาภิเษก แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2560(ติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา)
ศธ 04258/7064
ปกติ
1 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ การส่งข้อมูลผลการเรียน ปีการศึกษา 2559 ผ่านโปรแกรมระบบงานทะเบียน-วัดผล(SGS)
ศธ 04258/7097
ด่วนที่สุด
1 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียน (20 โรงเรียน) ขอเชิญร่วมเข้าประกวดจัดนิทรรศการโรงเรียนปลอดขยะยอดเยี่ยมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/7101
ปกติ
1 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "๙ ความดีที่พี่สอน"
ศธ 04258/7100
ปกติ
1 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งสำเนาเอกสารเผยแพร่ เรื่อง “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวปฏิบัติ ๓ แนวทาง ให้รัฐบาลและประชาชนยึดเป็นหลักปฏิบัติ”
ศธ 04258/7099
ปกติ
1 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ศธ 04258/ว6965
ปกติ
1 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุมชี้แจงการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ศธ 04258/ว6951
ปกติ
1 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งปฏิทินกำหนดการประเมินผลการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ศธ04258/6997
ปกติ
1 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา
ศธ04258/7055
ปกติ
1 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐
ศธ 04258/5863
ปกติ
1 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5861
ปกติ
1 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6553
ปกติ
1 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5871
ปกติ
1 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5877
ปกติ
1 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com