หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/8854
ปกติ
8 ธ.ค. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 ค่าจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ)
ศธ 04258/8869
ด่วนที่สุด
8 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ครั้งที่ ๒๐
ศธ 04258/8867
ปกติ
7 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์(Integrity&Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560
ศธ 04258/8865
ปกติ
7 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกสังกัด เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และจัดจ้างเป็นลูกจ้าชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ04258/8861
ปกติ
7 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/8859
ปกติ
7 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตไปราชการ
17397/2560
ปกติ
7 ธ.ค. 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (ยกเว้นโรงเรียนหน่วยเบิก) การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญและเงินบำเหน็จรายเดือนเพิ่ม
17396/2560
ปกติ
7 ธ.ค. 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (ยกเว้นโรงเรียนหน่วยเบิก) ขอความอนุเคราะห์เขียนบัตรตรวจจ่ายเงินเดือน
ศธ 04258/8862
ด่วนที่สุด
7 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญชมการประกวดวงโยธวาทิต ชิงถ้วยพระราขทานฯ ประจำปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/8860
ด่วนที่สุด
7 ธ.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การบันทึกข้อมูลการเข้าเรียนและน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ศธ04258/8856
ปกติ
7 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมและโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ถอนชื่อจากคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (1 ตุลาคม 2560)
ศธ04258/8857
ปกติ
7 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (1 ตุลาคม 2560)
ศธ 04258/8842
ปกติ
7 ธ.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรีนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอความร่วมมือในการดูแลสุขภาพสัตว์ปีกเพื่อป้องกันโรคระบาด
ศธ04258/8829
ปกติ
7 ธ.ค. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (รร.ขุขันธ์)
ศธ 04258/8847
ปกติ
7 ธ.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/8833
ปกติ
7 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง ขออนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/8834
ปกติ
7 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/8758
ปกติ
7 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ เรื่อง การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาไปราชการ
ศธ04258/8839
ปกติ
7 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/8838
ปกติ
7 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/8808
ปกติ
7 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เรื่อง การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาไปราชการ
ศธ 04258/8745
ปกติ
7 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ เรื่อง การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาไปราชการ
ศธ 04258/8841
ด่วนที่สุด
7 ธ.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ศธ ๐๔๒๕๘/๘๘๔๐
ด่วนที่สุด
6 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้่าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ศธ 04258/8832
ด่วนที่สุด
6 ธ.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา, กำแพง, เขื่อนช้างวิทยาคาร, และประสานมิตรวิทยา ประกาศรายชื่อทีมผ่านเข้ารอบ และเข้าร่วมกิจกรรม Social Innovation Camp
ศธ 04258/8827
ปกติ
6 ธ.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา, ขุขันธ์, โนนค้อวิทยาคม, นาโปร่งประชาสรรค์, และบุ่งค้าวิทยาคม ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/8827
ปกติ
6 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานและเลขานุการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ ๐๔๒๕๘/๘๘๒๕
ปกติ
6 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ.๒๕๒๒
ศธ 04258/8827
ปกติ
6 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขต และเลขานุการสหวิทยาเขต ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/8822
ปกติ
6 ธ.ค. 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งการใช้งานระบบรายงานเงินเดือนกรมบัญชีกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/8762
ปกติ
6 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ เรื่อง ประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
ศธ 04258/8806
ปกติ
6 ธ.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ทรายมูลวิทยา บุ่งค้าวิทยาคม ภูมิซรอลวิทยา และกำแมดขันติธรรมวิทยาคม ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย รุ่นที่ 2 และ 3
ศธ 04258/8722
ปกติ
6 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
ที่ ศธ 04258/8812
ปกติ
4 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสรรหาฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ศธ04258/8811
ปกติ
4 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา ขออนุญาตนำนักเรียนไปปทัศนศึกษา
ศธ04258/8795
ปกติ
4 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบในพื้นที่
ศธ04258/8810
ปกติ
4 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา
ศธ04258/8809
ปกติ
4 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/8799
ปกติ
4 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/8807
ปกติ
4 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics สำหรับสื่อสารองค์กรฯ
ศธ 04258/8790
ปกติ
4 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ศธ 04258/8789
ปกติ
4 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้ารับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๑๙
ศธ 04258/8805
ปกติ
4 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
ศธ 04258/8782
ปกติ
4 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ ผักไหมวิทยานุกูล บุ่งค้าวิทยาคม และโพนงามพิทยาคาร การนิเทศ ช่วยเหลือโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการพัฒนา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ศธ04258/8774
ปกติ
4 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
ศธ 04258/8804
ปกติ
4 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขออนุญาตนำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาตินอกสถานศึกษา
ศธ04258/8760
ปกติ
4 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนก่ันทรารมณ์ ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานที่และพักค้างแรม
ศธ04258/8800
ปกติ
4 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/8780
ปกติ
4 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามรายชื่อ) แจ้งกำหนดการ ช่วยเหลือโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการพัฒนา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/8787
ปกติ
4 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มำนวยการ) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ ๒๑ (ประจำปี ๒๕๖๑)
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com