หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/8088
ปกติ
25 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/8003
ปกติ
25 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,เบญจประชาสรรค์,ขุขันธ์,ศรีตระกูลวิทยา,พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก,ตูมพิทยานุสรณ์,สวายพิทยาคม,กันทรลักษ์วิทยา,กันทรลักษ์วิทยาคม,กระแชงวิทยา,ละลมวิทยา ส่งคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก
พิเศษ
ปกติ
25 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แก้ไขแนวปฏิบัติการจัดทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
ศธ 04258/8074
ด่วนที่สุด
24 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานศูนย์จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (จังหวัดศรีสะเกษ) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ศธ04258/8072
ด่วนที่สุด
24 ต.ค. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีแนบ จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบผูกพันใหม่) [รร.กุดชุมวิทยาคม, รร.กันทรลักษ์วิทยา]
พิเศษ
ปกติ
21 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แบบสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ที่ลงนามโดย ผอ.สพม.
พิเศษ
ปกติ
21 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แบบแนบท้ายสัญญาจ้าง และสัญญาค้ำประกัน
พิเศษ
ปกติ
20 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.28 ผู้อำนวยการ รร.ทุกโรงเรียนในสังกัด แบบสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน ที่ลงนามโดย ผอ.รร.
ศธ04258/8060
ปกติ
20 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการดูแลนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ศธ04258/8053
ด่วนที่สุด
19 ต.ค. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ)
ศธ04258/8052
ปกติ
19 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม การจัดนิทรรศการ พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศธ04258/8052
ด่วนที่สุด
19 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การจัดนิทรรศการ พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศธ 04258/8035
ปกติ
19 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการจ้างพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
ศธ04258/8013
ปกติ
19 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการป้องกันอัคคีภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/8048
ปกติ
19 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560
ศธ04258/7993
ด่วนที่สุด
19 ต.ค. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีแนบ จัดสรรงบประมาณ ปี 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (1.รร.สมเด็จพระญาณสังวรฯ, 2.รร.บึงมะลูวิทยา, 3.รร.ปรางค์กู่, 4.รร.เบญจประชาสรรค์, 5.รร.โนนค้อวิทยาคม, 6.รร.ศรีรัตนวิทยา, 7.รร.โพนทันเจริญวิทย์, 8.รร.มหาชนะชัยวิทยาคม, 9.รร.ศรีแก้วประชาสรรค์, 10.รร.น้ำเกลี้ยงวิทยา, 11.รร.โนนเพ็กวิทยาคม, 12.รร.สวายพิทยาคม)
ศธ 04258/8040
ด่วนที่สุด
19 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศธ 04258/8033
ปกติ
18 ต.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
ศธ 04258/8032
ปกติ
18 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความอนุเคราะห์สถานที่ประชุมสัมมนาเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/8030
ด่วนที่สุด
18 ต.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 38 แห่ง (รายชื่อแนบท้ายหนังสือ) ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) กระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 04258/7996
ปกติ
18 ต.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอส่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำส่งตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู การบำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู พ.ศ.2560
ศธ04258/8027
ปกติ
18 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญชวนโรงเรียนร่วมเปิดเพลงเด็กดี
04258/8024
ปกติ
18 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๙
ศธ 04258/8025
ปกติ
18 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์จัดการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/8014
ปกติ
18 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การประชุมสัมมนาเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/8021
ปกติ
18 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ในปีงบประมาณ 2561
ศธ 04258/8009
ปกติ
18 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2560
ศธ04258/8010
ปกติ
18 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560
ศธ 04258/ว8002
ปกติ
18 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการใช้สอบ Pre O-NET ออนไลน์ ระดับเขตพื้นที่ฯ
ศธ 04258/7985
ปกติ
17 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้สอบแข่งขันได้กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ลำดับที่ 62,63(สำรอง) กลุ่มวิชาชีววิทยา ลำดับที่ 24,26 (สำรอง) และกลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ ลำดับที่ 78,79(สำรอง),84(สำรอง),86(สำรอง) เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ตามรายชื่อดังแนบ)
ศธ04258/8001
ด่วนที่สุด
17 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การคัดเลือกนักเรีัยนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2560
ศธ 04258/7986
ปกติ
17 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา และ ศรีแก้วประชาสรรค์ แจ้งบัคลากรเข้าร่วมการตรวจข้อสอบอัตนัย(ONET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
ศธ04258/7994
ด่วนที่สุด
17 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มอันเกิดจากฝนตก
ศธ04258/7989
ด่วนที่สุด
17 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ
ศธ04258/7984
ปกติ
17 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)
ศธ04258/7960
ด่วนที่สุด
17 ต.ค. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีแนบ เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 งบลงทุนฯ สำหรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ (รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ, รร.พอกพิทยาคมฯ, รร.ทุ่งไชยพิทยาฯ)
ศธ 04258/7975
ปกติ
16 ต.ค. 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ผู้อำนวยการในสังกัดทุกโรงเรียน การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล (VDO Conference)
ศธ 04258/7949
ปกติ
16 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ042587871
ปกติ
16 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่จัดกการศึกษาในโครงการ การศึกษาทางเลือก ทุกโรงเรียน การจัดการศึกษาในโครงการสานฝัน (การศึกษาทางเลือก)แก้ไข
ศธ04258/7957
ปกติ
16 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
ศธ 04258/7964
ปกติ
12 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
12 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเพิ่มวุฒิในทะบียนประวัติ ก.พ.7(รอบเดือน กันยายน 2560)
ศธ 04258/7953
ปกติ
12 ต.ค. 2560 สพม.28(อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/7947
ด่วนที่สุด
11 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศธ04258/7944
ด่วนที่สุด
11 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การป้องกันอุบัติเหตุนักเรียนประสบภัยทางน้ำ
ศธ04258/7934
ปกติ
11 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสำรวจความต้องการบริการวิชาการแก่สังคม
ศธ 04258/7943
ด่วนที่สุด
11 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ซักซ้อมความเข้าใจในการนำนักเรียนเดินทางเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
ศธ 04258/7939
ด่วนที่สุด
11 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา ขอเชิญโรงเรียนต้นแบบ DLIT และ DLTV ร่วมกิจกรรมและจัดนิทรศการ EDUCA 2017
ศธ 04258/7930
ปกติ
11 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ข้าราชการครูช่วยราชการ
ศธ 04258/7929
ปกติ
11 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม การขอช่วยราชการของข้าราชการครู
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com