หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/7810
ด่วนที่สุด
4 ต.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา (พสน.)
ศธ 04258/7822
ปกติ
4 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ข้าราชการครูช่วยราชการ
ศธ 04258/7832
ด่วนที่สุด
4 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ศธ 04258/7809
ปกติ
4 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษา) เพิ่มเติม
ศธ 04258/7812
ปกติ
4 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษา) เพิ่มเติม
ศธ 04258/7817
ปกติ
4 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคูวิทยา ข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
ศธ 04258/7815
ปกติ
4 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ04258/7821
ปกติ
3 ต.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560 (เทอม 2)
ศธ 04258/7814
ปกติ
3 ต.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดยโสธร) การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ศธ 04258/7813
ปกติ
3 ต.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครฝึกอาชีพ
ศธ04258/7805
ปกติ
3 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทา ผู้อำนวยการโรงเรียน สวงษ์วิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ และอำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา แจ้งเลื่อนการประชุมถอดบทเรียนโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ04258/7608
ปกติ
3 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ศธ04258/7715
ปกติ
3 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน สวงษ์วิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคีเครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศธ04258/7793
ด่วนที่สุด
2 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล (สพม.28) ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขตในสังกัด และประธานเครื่อข่ายประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดยโสธร เชิญประชุมกลั่นกรองพิจาณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2560 (1 ตุลาคม 2560)
ศธ 04258/7737
ปกติ
2 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษ,สตรีสิริเกศ,เฉลิมพระเกียรติฯ,กันทรารมณ์,กำแพง,ส้มป่อยพิทยาคม,ห้วยทับทันพิทยาคม,ปรางค์กู่,กันทรลักษ์วิทยา,บึงมะลูวิทยา,ศรีรัตนวิทยา ส่งคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ข้าราชการประจำการและเกษียณราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์)
ศธ 04258/7738
ปกติ
2 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทาการศึกษาเป็นเฉพาะราย
ศธ 04258/7741
ปกติ
2 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยและโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ส่งคำสั่งแก้ไขให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษเป็นเฉพาะรายกรณีได้รับแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ที่ ศธ 04258/7731
ปกติ
2 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า,ขุขันธ์,มัธยมโพนค้อ,ปรางค์กู่,ยางชุมน้อยพิทยาคม,นครศรีลำดวนวิทยา,น้ำคำวิทยา,กันทรลักษ์วิทยาคม,มัธยมบักดองวิทยา,ส้มป่อยพิทยาคม,เบญจลักษ์พิทยา,ทุ่งไชยพิทยาฯ,เฉลิมพระเกียรติฯ,ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์,กันทรารมณ์,ห้วยทับทันวิทยาคม,บึงมะลูวิทยา,คูซอดประชาสรรค์,ศรีสะเกษวิทยาลัย,ประสานมิตรวิทยา ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะรายกรณีได้รับแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/ว6564
ปกติ
21 ส.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานผลตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ศธ 04258/7788
ปกติ
2 ต.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การคัดเลือกผลงานเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/ว7779
ด่วนที่สุด
2 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์, เขื่อนช้างวิทยาคาร, น้ำเกลี้ยงวิทยา, ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์, ละลมวิทยา แจ้งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการตรวจสอบข้อสอบอัตนัย (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2560
04258/7754
ปกติ
2 ต.ค. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แบบรายงานการขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา (ทุกโรงเรียน)
ศธ 04258/7725
ปกติ
2 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ, ยโสธรพิทยาคม, ศรีสะเกษวิทยาลัย, ทรายมูลวิทยา และบึงมะลูวิทยา แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศธ 04258/7724
ปกติ
2 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพรองผู้อำนวยสถานศึกษา
ศธ 04258/7751
ปกติ
2 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/7753
ปกติ
2 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม อนุมัติการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/ว7732
ด่วน
29 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน...(ดังรายชื่อสิ่งที่ส่งมาด้วย)... แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครู ในการบริหารจัดการและใช้สื่อICTในการจัดการเรียนการสอน
ศธ 04258/7743
ปกติ
29 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีสอบแข่งขันได้
ศธ 04258/7745
ปกติ
29 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ส่งคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/7746
ปกติ
29 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา ส่งคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/7729
ปกติ
29 ก.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย
ศธ 04258/7718
ด่วนที่สุด
29 ก.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ผ่านระบบ Tele Conference
ศธ 04258/7717
ด่วนที่สุด
29 ก.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญรับฟังชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ผ่านระบบ Tele Conference
ศธ 04258/7706
ปกติ
28 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล แก้ไขคำสั่ง
ศธ 04258/7707
ปกติ
28 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ แก้ไขคำสั่ง
ศธ 04258/7708
ด่วนที่สุด
27 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนการสอน
ศธ 04258/7670
ปกติ
27 ก.ย. 2560 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม กันทรลักษ์วิทยา กำแมดขันติธรรมวิทยาคม บุ่งค้าวิทยาคม การอบรม Boot Camp รุ่นที่ 11
ศธ 04258/7687
ปกติ
27 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม การขอช่วยราชการของข้าราชการครู
ศธ 04258/7678
ปกติ
27 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การขอระงับการย้ายของข้าราชการครู
ศธ 04258/7702
ด่วนที่สุด
27 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ขอเชิญประชุมโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดยโสธร
ศธ 04258/7695
ปกติ
27 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) รายงานผลการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา
ศธ04258/7693
ด่วนที่สุด
27 ก.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานเหตุผลการค้างชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคเกิน 3 เดือน
ศธ 04258/7647
ปกติ
27 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
ศธ 04258/ว 7686
ด่วนที่สุด
27 ก.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ขอเชิญประชุมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ครั้งที่ 11 จังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ
ศธ 04258/7684
ปกติ
27 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2561
ศธ 04258/ว7667
ด่วนที่สุด
27 ก.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๐ ไตรมาสที่ 1 - 4
ศธ 04258/7680
ปกติ
26 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
ศธ04258/7676,7677,7675
ด่วนที่สุด
26 ก.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา,ลมศักดิ์วิทยาคม, เบญจลักษ์พิทยา การจัดสรรงบประมาณค่าติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประา
ศธ 04258/6380
ปกติ
26 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/7660
ปกติ
26 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 12
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com