หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ ๐๔๒๕๘/๘๗๙๓
ปกติ
4 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี
ศธ04258/8683
ปกติ
4 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิยาคม เรื่อง การอนุมัติให้ข้าราชการครูแบะบุคคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
ศธ04258/8675
ปกติ
4 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสงฆราชูปถัมภ์ การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
ศธ04258/8685
ปกติ
4 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษษ์วิทยา กำแมดขันติธรรมวิทยาคม บุ่งค้าวิทยาคม เรื่องการอบรมติดตามประเมินผล (Foollow up) ของผู้เข้าอบรม Boot Camp รุ่นที่ 11
ศธ04258/8760
ปกติ
4 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานที่และพักค้างแรม
ศธ ๐๔๒๕๘/๘๗๘๑
ปกติ
4 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
ศธ04258/8774
ปกติ
4 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการฝึกอบบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุกาชาด
ศธ 04258/8761
ปกติ
4 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/8759
ปกติ
4 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ขออนุญาตนำนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดอุบลราชธานี และขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/8744
ปกติ
4 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2560
ศธ 04258/8678
ปกติ
4 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2560
ศธ04258/8763
ด่วนมาก
4 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีีสะเกษ) การรณรงค์ สร้างกระแสโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวััดศรีสะเกษ 2561
ศธ 04258/8765
ปกติ
4 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้ัอำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561
ศธ04258/8727
ด่วนที่สุด
30 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์ ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ เรื่องแจ้งปิดบัญชีสิ้นปี
ศธ 04258/8691
ปกติ
30 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับองค์กร Youth for Understanding International Exchange (YFU) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2561
ศธ04258/8749
ด่วนที่สุด
30 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม, ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ, โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา และโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา การเสริมสร้างทักษะชีวิต และระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
ศธ 04258/8748
ปกติ
30 พ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สตรีสิริเกศ กันทรารมณ์ ขุขันธ์ กันทรลักษ์วิทยา ยโสธรพิทยาคม คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ และเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ ข้อมูลผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียน
ศธ 04258/8709
ปกติ
30 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/8708
ปกติ
30 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/8698
ปกติ
29 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ศธ 04258/8677
ปกติ
29 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียนการสอน เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DL TV) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้สอดคล้องกับหลักสูตร พ.ศ.2560
ศธ 04258/ว8696
ปกติ
29 พ.ย. 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งรายชื่อข้าราชการ พนักงานราชการที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ
ศธ04258/8686
ปกติ
29 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
ศธ04258/8687
ปกติ
29 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
ศธ04258/8693
ปกติ
29 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม ขออนุญาต
ศธ04258/8694
ปกติ
29 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ศธ04258/8695
ปกติ
29 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม ขออนุญาตนำนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดสกลนคร และขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/8691
ปกติ
29 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับองค์กร Youth for Understanding International Exchange (YFU) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2561
ศธ 04258/8688
ด่วนที่สุด
29 พ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แจ้งผลการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/8679
ปกติ
29 พ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) แจ้งประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ04258/8682
ปกติ
29 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/8655
ปกติ
29 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) โครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share" ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of life) ประจำปี 2561
ศธ 04258/8645
ปกติ
29 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบแก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 2018 เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ศธ04258/8678
ปกติ
29 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ศธ04258/8670
ปกติ
29 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ศธ04258/8671
ปกติ
29 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ ขออนุญาตนำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศธ04258/8672
ปกติ
29 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
ศธ04258/8673
ปกติ
29 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีและทัศนศึกษา
ศธ04258/8674
ปกติ
29 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/8665
ปกติ
28 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวปาริชาติ จองสว่าง เรียกรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
ศธ 04258/8650
ปกติ
28 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศธ 04258/8624,8625
ปกติ
28 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยาและปรางค์กู่ อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
ศธ 04258/8663
ปกติ
27 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/8662
ด่วนที่สุด
27 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ดังรายชื่อแนบ (โรงเรียนสุจริตในจังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย (จังหวัดศรีสะเกษ)
ศธ 04258/8654
ปกติ
27 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ แฟ้มงานและเอกสารต่างๆ
ศธ 04258/8653
ปกติ
27 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ข้าราชการครูช่วยราชการ (กรณีพิเศษ)
ศธ 04258/8621
ปกติ
27 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดยโสธร) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2561
ศธ 04258/8646
ปกติ
27 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ข้าราชการครูช่วยราชการ (ต่อเนื่อง)
ศธ 04258/8620
ปกติ
27 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/8614
ปกติ
27 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com