รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/5516
ปกติ
2 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5747
ปกติ
2 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์(เพิ่มเติม) อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5706
ปกติ
2 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5742
ด่วนที่สุด
2 ส.ค. 2560 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง ในสังกัด รายงานผลการดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ ( ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี )
ศธ04258/2688
ด่วนที่สุด
2 ส.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา/ประธานสหวิทยาเขต/ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ศธ 04258/5711
ปกติ
1 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5705
ปกติ
1 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5691
ด่วนมาก
1 ส.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การนำเสนอผลงานนักเรียนในการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร)
ศธ 04258/5555
ด่วนที่สุด
31 ก.ค. 2560 สพม.28(นิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยใช้รูปแบบ Face to face เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ศธ 04258/5679
ปกติ
1 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอรับเงินช่วยเหลือและ อุดหนุนจากกองสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ศธ 04258/5694
ปกติ
1 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5681
ด่วนที่สุด
1 ส.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ และโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา "สพฐ.-เอ.พี ฮอนด้า เรดแชมป์เปี้ยน"
ศธ04258/5624
ด่วนที่สุด
1 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การของบประมาณ(งบกลาง)ในการซ่อมแซมและช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ
ศธ 04258/5643
ปกติ
1 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5478
ปกติ
1 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน ปรางค์กู่ อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5648
ปกติ
1 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม อนุมัติไปราชการ
ศธ04258/5687
ปกติ
1 ส.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การออกตรวจสอบการจัดทำงบประมาณและข้อมูลสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาในสังกัด
ศธ 04258/5680
ปกติ
1 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
1 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 15 พ.ศ.2561
ศธ 04258/ว5633
ปกติ
31 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/5658
ปกติ
31 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5654
ปกติ
31 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5649
ปกติ
31 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการสอบแข่งขันได้
ศธ 04258/5638
ปกติ
31 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา (เพิ่มเติม) อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5637
ปกติ
31 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5640
ปกติ
31 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5498
ปกติ
31 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5635
ปกติ
31 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5132
ปกติ
31 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5122
ปกติ
31 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5074
ปกติ
31 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5131
ปกติ
31 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5067,5068
ปกติ
31 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5059,5125,5124
ปกติ
31 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5071,5129,5130,5127
ปกติ
31 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5069,5070,5123
ปกติ
31 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5061,5062,5063
ปกติ
31 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5553
ปกติ
31 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน(โรงเรียนในฝัน 32 โรงเรียนดังบัญชีแนบ) ประชุมปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ2560
ศธ04258/5616
ด่วนที่สุด
31 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดกิจกรรม ค่ายเสริมทักษะชีวิต กับเครือข่ายคู่คิด YC และสภานักเรียน สพม.28
ศธ 04258/5509
ปกติ
31 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5513
ปกติ
31 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5516
ปกติ
31 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้ออำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5628
ปกติ
31 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร อนุมัติไปราขการ
ศธ 04258/5444
ปกติ
31 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุมัติให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
ศธ04258/4615
ปกติ
31 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,โรงเรียนกู่จานวิทยาคม,โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมและโรงเรียนคำเตยวิทยา ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ศธ04258/5606
ปกติ
31 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5501
ปกติ
31 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวฯ
ศธ 04258/5620
ด่วนที่สุด
31 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสัมมนาบุคลากรทางการแนะแนว
ศธ04258/5610
ปกติ
31 ก.ค. 2560 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ในโครงการ (28 โรงเรียน ) การดำเนินการตามโครงการพัฒนานักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ศธ 04258/5618
ปกติ
31 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา อนุมัติไปราชการ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com