รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ04258/9083 18 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอเชิญร่วมชมและส่งชมรม TO BE NUMBER ONE แสดงบนเวทีกลาง งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561
ศธ04258/9079 18 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเจริญวิทยา การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/9084 18 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินโครงการโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ศธ 04258/ว8785 4 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดยโสธร แจ้งการเปิดตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ศธ 04258/9075 15 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เรื่อง การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
ศธ 04258/9076 15 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา เรื่อง การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
ศธ 04258/9077 15 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
ศธ 04258/9078 15 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ เรื่อง การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
ศธ 04258/9024 15 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขอเชิญร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์และจัดทำแนวทางการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็น ในการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของวัยรุ่น
ศธ 04258/9072 15 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/9047 15 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ขออนุญาตนำเรียนไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/9049 15 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม National Children Science Congress (NCSC) 2017
ศธ 04258/9043 15 ธ.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจสถิติการบริการ
ศธ04258/9020 15 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์
ศธ04258/9019 15 ธ.ค. 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม แจ้งผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนด่ีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2561
ศธ04258/9018 15 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การอบรมสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2561
ศธ 04258/9014 14 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สตรีสิริเกศ กันทรารมณ์ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560
ศธ 04258/9008 14 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร เรื่อง การเกลี่ยอัตากำลังพนักงานราชการ
ศธ 04258/9099 14 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ
ศธ 04258/9017 14 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการภูมิศาสตร์ ประจำปี 2560
ศธ04258/9016 14 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา ราชมังคลาภิเษก การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ศธ04258/9015 14 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/8993 14 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2560 (ปีที่7)
ศธ 04258/8993 14 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2560 (ปีที่7)
ศธ 04258/8993 14 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2560 (ปีที่7)
ศธ 04258/8993 14 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2560 (ปีที่7)
ศธ 04258/8993 14 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2560 (ปีที่7)
ศธ 04258/8989 14 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,โนนค้อวิทยาคม,คูซอดประชาสรรค์,ยโสธรพิทยาคม,สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และกู่จานวิทยาคม ขอเชิญประชุม
ศธ 04258/8993 14 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกโคงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2560 (ปีที่ 7)
ศธ 04258/8992 14 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี 2018
ศธ 04258/8991 14 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมย์,กำแพง,กันทรลักษ์วิทยา,กุดชุมวิทยาคม,สมเด็จพระญาณสังวร ฯ, ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์,ป่าติ้ววิทยา,กระแชงวิทยา,ศรีรัตนวิทยา,ขุขันธ์,ส้มป่อยพิทยาคม, คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,สวายพิทยา,โนนเพ็กวิทยาคม,เบญจประชาสรรค์,และศรีสะเกษวิทยาลัย เชิญประชุมกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 จังหวัดขอนแก่น
ศธ 04258/8978 14 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/8983 14 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการสอบแข่งขันวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ (Math Contest 2017) ครั้งที่ ๒๖
ศธ 04258/8982 14 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสอบวัดคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/8981 14 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ศธ ๐๔๒๕๘/๘๙๘๗ 14 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา การออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๑
ศธ04258/8985 14 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกพื้นที่
ศธ04258/8984 14 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเจริญวิทยา การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/8943 13 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ เรื่อง อนุมัติการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/8958 13 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนยการโรงเรียนเฉลิมพระเกีรติสมเด็จพระศรีนาครินทร์ ศรีสะเกษ เรื่อง ขออนุมัติการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/8964 13 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานนะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/8962 13 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ศธ. 04258/8628 13 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/8925 13 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีเจริญพระพุทธมนต์ บทธัมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ชิงรางวัลเกียรติยศ
ศธ 04258/8959 13 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การนำนักเรียนเดินทางเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/8954 13 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ศธ04258/8942 13 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศธ 04258/8928 13 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม, โรงเรียนยโสธรพิทยาคม, โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ และโรงเรียนเลิงนกทา ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/8940 13 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2561
ศธ04258/8936 13 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคูวิทยา ขออนุญาตเดินทางไปราชการ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com