หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :



ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/8348
ด่วนที่สุด
10 พ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 22 แห่ง (รายชื่อแนบท้ายหนังสือ) ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) กระทรวงศึกษาธิการ
ศธ04258/8354
ปกติ
10 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร เชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานของนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/8326
ด่วนที่สุด
10 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เชิญประชุมปฏิบัติการจัดเตรียมการขยายผลแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี การศึกษาทางไกล DLIT และ DLTV สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ศธ 04258/8259
ปกติ
10 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม การติดตามผลการประเมินผลการแข่งขันทักษะลูกเสือ ระดับภูมิภาค
ศธ04258/8362
ด่วนที่สุด
10 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2560
ศธ 04258/8359
ปกติ
10 พ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/ว8358
ปกติ
10 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดยโสธร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้
ศธ 04258/8252
ปกติ
9 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/8339
ปกติ
9 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/8351,8358
ปกติ
9 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/8323,8336
ปกติ
9 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/8350
ด่วนที่สุด
9 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018
ศธ 04258/8302
ด่วน
9 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด การจัดกิจกรรม โครงการ Wake up Me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์
ศธ04258/8319
ปกติ
9 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560
ศธ 04258/8332
ปกติ
9 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ศธ04258/8345
ด่วนที่สุด
9 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา,ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา,ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจัดทำเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 5-19 ปี
ศธ 04258/8315
ปกติ
8 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/8338
ปกติ
8 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ส่งคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/8255
ปกติ
8 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร"เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงินการคลังหน่วยงานภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3
ศธ 04258/8254
ปกติ
8 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร"เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงินการคลังหน่วยงานภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3
ศธ 04258/8253
ปกติ
8 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโณงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 "รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4"
ศธ 04258/8311
ปกติ
8 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร,กู่จานวิทยาคม,ไกรภักดีวิทยาคม,ผักไหมวิทยานุกูล,เบญจประชาสรรค์,กันทรลักษ์วิทยาคม,โนนค้อวิทยาคม,ทุ่งสิมวิทยาคม,กันทรลักษ์วิทยา,ศรีสะเกษวิทยาลัยและเลิงนกทา แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp)
ศธ 04258/8327
ปกติ
8 พ.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
ศธ 04258/8328
ปกติ
8 พ.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดสื่อ infographic หัวข้อ “การใช้ประโยชน์ ทางการค้าจากฟังไจ (Commercial uses of fungi)”
ศธ 04258/8291
ด่วนที่สุด
8 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียน (23 โรงเรียน) การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3
ศธ04258/8322
ด่วนที่สุด
8 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญนำนักเรียน ครู และบุคลากรเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ศธ 04258/8287
ปกติ
8 พ.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560
ศธ 04258/8314
ปกติ
8 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560
ศธ04258/8312
ปกติ
8 พ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์เพื่อการนำเข้าข้อมูลนักเรียน
ศธ 04258/8310
ปกติ
8 พ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561
ศธ 04258/ว8284
ปกติ
7 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร, ผักไหมวิทยานุกุล, มหาชนะชัยวิทยาคม, ส้มป่อยพิทยาคม, บึงบูรพ์, นาโปร่งประชาสรรค์ และ ห้องแซงวิทยาคม แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศธ 04258/8290
ปกติ
7 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ที่ ศธ 04258/8295
ด่วนที่สุด
7 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561
ที่ ศธ 04258/8162
ปกติ
7 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จฯ ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี และหรือให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ
ศธ 04258/8288
ปกติ
7 พ.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ศธ 04258/8285
ปกติ
7 พ.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ศธ 04258/8286
ปกติ
7 พ.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งทีมเข้าร่วมโครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการ อบจ.ศรีสะเกษ คัพ และสนับสนุนงานเทศบาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ปะจำปีการศึ
ศธ04258/8280
ปกติ
7 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จังหวัดศรีสะเกษ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/ว8268
ด่วนที่สุด
6 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา เบญจลักษ์วิทยา และ กันทรลักษ์วิทยา การประชุมวิทยากรเพื่อเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
ศธ 04258/ว8218
ปกติ
2 พ.ย. 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ส่งใช้เงินยืมราชการ
ศธ 04258/8265
ปกติ
6 พ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/ว8264
ด่วนที่สุด
6 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (ที่มีรายชื่อดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) การประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศธ04258/8246
ด่วนที่สุด
3 พ.ย. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีแนบ ขอเชิญประชุมพิจารณาการขอจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รร.กันทรลักษ์วิทยา, รร.มหาชนะชัยวิทยาคม, รร.โนนค้อวิทยาคม, รร.เบญจประชาสรรค์)
ศธ 04258/ว 8251
ปกติ
3 พ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทุกโรงเรียน การวัดและประเมินผลการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2560
ศธ 04258/8256
ปกติ
3 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ
ศธ 04258/8242
ปกติ
3 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารและศรีสะเกษวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่างองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมินและคะแนนประเมิน
ศธ 04258/8244
ปกติ
3 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศธ 04258/8227
ด่วนที่สุด
3 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนฝึกอบรมรัฐบาลอิสราเอล หลักสูตร Education for Science and Math - STEM Framework
ศธ04258/8222
ด่วนที่สุด
3 พ.ย. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2560 (70%) [ทุกโรงเรียน]
ศธ04258/8226
ด่วนที่สุด
3 พ.ย. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ฯ (รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ)
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com