หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/8160
ด่วนที่สุด
31 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งเลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/8161
ด่วนที่สุด
31 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การนำนักเรียนเดินทางเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 และอนุญาติให้ข้าราชการไปราชการ
ศธ 04258/8150
ปกติ
31 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศธ 04258/8169
ปกติ
31 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว
ศธ04258/8158
ปกติ
31 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม, ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ, โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา และโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา การเสริมสร้างทักษะชีวิต และระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
ศธ04258/8163
ปกติ
30 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย
ศธ 04258/8151
ปกติ
30 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การคัดเลือกโรงเรียนลูกเสือต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561
ศธ 04258/8156
ด่วนที่สุด
30 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา, โรงเรียนละทายวิทยา, โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม, โรงเรียนบัวน้อยวิทยา และโรงเรียนพอกพิทยาคมฯ การขออนุญาตให้นักเรียนทุนการศึกษา บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด พร้อมครูผู้ดูแลออกนอกสถานที่
ศธ 04258/8154
ด่วนที่สุด
30 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) การรับสมัครการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.2561
ศธ 04258/8155
ด่วนที่สุด
30 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดยโสธร) การรับสมัครเเหล่งเรียนรู้โครงการเเหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน
ศธ 04258/8146
ด่วนที่สุด
30 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ที่มีรายชื่อดังแนบ) ขออนุญาตให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3 "กาฬสินธุ์เกมส์" ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
ศธ 04258/8147
ปกติ
30 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/8141
ปกติ
30 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ชะลอการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/8148
ปกติ
30 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
ศธ04258/8144
ปกติ
30 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เชิญชวนผู้ฝึกสอนฟุตบอล สมัครเข้าฝึกอบรมโครงการ "Carabao-Chelsea Coach the Coaches"
ศธ04258/8135
ปกติ
30 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กำชับย้ำเตือนให้ระวังนักเรียนเล่นดอกไม้เพลิง พลุและประทัด
ศธ 04258/8152
ปกติ
30 ต.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/8107,8108,8109,8110,8111
ปกติ
30 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ,ส้มป่อยพิทยาคม,เบญจประชาสรรค์,สวงษ์วิทยาคมและบัวเจริญวิทยา แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ 04258/8088
ปกติ
30 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/8123
ปกติ
30 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการครูนำนักเรียนไปต่างประเทศ
ศธ 04258/8131
ปกติ
27 ต.ค. 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุมโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ช.พ.ส.และเกื้อกูลฯ
ศธ 04258/8116
ด่วนที่สุด
27 ต.ค. 2560 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอส่งแนวปฏิบัติและปฏิทินระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/8126
ปกติ
27 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ 9
ศธ04258/8129
ปกติ
27 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือคัดเลือกชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑
ศธ04258/8127
ปกติ
27 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มอบทุนการศึกษา โครงการ "ทุนการศึกษาประวัติรุ่งเรือง" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ศธ 04258/8114
ปกติ
27 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์,เบญจลักษ์พิทยา,บึงมะลูวิทยา,กำแพง,ขุขันธ์ การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/8113
ปกติ
27 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/8113
ปกติ
27 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 (ตามรายชื่อดังแนบ) การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/8083
ปกติ
27 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยา รัชมังคลาภิเษก แก้ไขคำสั่ง
ศธ 04258/8086
ปกติ
27 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา แก้ไขคำสั่ง
ศธ 04258/8094
ปกติ
27 ต.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/8088
ปกติ
25 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/8003
ปกติ
25 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,เบญจประชาสรรค์,ขุขันธ์,ศรีตระกูลวิทยา,พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก,ตูมพิทยานุสรณ์,สวายพิทยาคม,กันทรลักษ์วิทยา,กันทรลักษ์วิทยาคม,กระแชงวิทยา,ละลมวิทยา ส่งคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก
พิเศษ
ปกติ
25 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แก้ไขแนวปฏิบัติการจัดทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
ศธ 04258/8074
ด่วนที่สุด
24 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานศูนย์จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (จังหวัดศรีสะเกษ) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ศธ04258/8072
ด่วนที่สุด
24 ต.ค. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีแนบ จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบผูกพันใหม่) [รร.กุดชุมวิทยาคม, รร.กันทรลักษ์วิทยา]
พิเศษ
ปกติ
21 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แบบสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ที่ลงนามโดย ผอ.สพม.
พิเศษ
ปกติ
21 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แบบแนบท้ายสัญญาจ้าง และสัญญาค้ำประกัน
พิเศษ
ปกติ
20 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.28 ผู้อำนวยการ รร.ทุกโรงเรียนในสังกัด แบบสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน ที่ลงนามโดย ผอ.รร.
ศธ04258/8060
ปกติ
20 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการดูแลนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ศธ04258/8053
ด่วนที่สุด
19 ต.ค. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ)
ศธ04258/8052
ปกติ
19 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม การจัดนิทรรศการ พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศธ04258/8052
ด่วนที่สุด
19 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การจัดนิทรรศการ พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศธ 04258/8035
ปกติ
19 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการจ้างพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
ศธ04258/8013
ปกติ
19 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการป้องกันอัคคีภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/8048
ปกติ
19 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560
ศธ04258/7993
ด่วนที่สุด
19 ต.ค. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีแนบ จัดสรรงบประมาณ ปี 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (1.รร.สมเด็จพระญาณสังวรฯ, 2.รร.บึงมะลูวิทยา, 3.รร.ปรางค์กู่, 4.รร.เบญจประชาสรรค์, 5.รร.โนนค้อวิทยาคม, 6.รร.ศรีรัตนวิทยา, 7.รร.โพนทันเจริญวิทย์, 8.รร.มหาชนะชัยวิทยาคม, 9.รร.ศรีแก้วประชาสรรค์, 10.รร.น้ำเกลี้ยงวิทยา, 11.รร.โนนเพ็กวิทยาคม, 12.รร.สวายพิทยาคม)
ศธ 04258/8040
ด่วนที่สุด
19 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศธ 04258/8033
ปกติ
18 ต.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
ศธ 04258/8032
ปกติ
18 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความอนุเคราะห์สถานที่ประชุมสัมมนาเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com