หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/8030
ด่วนที่สุด
18 ต.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 38 แห่ง (รายชื่อแนบท้ายหนังสือ) ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) กระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 04258/7996
ปกติ
18 ต.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอส่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำส่งตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู การบำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู พ.ศ.2560
ศธ04258/8027
ปกติ
18 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญชวนโรงเรียนร่วมเปิดเพลงเด็กดี
04258/8024
ปกติ
18 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๙
ศธ 04258/8025
ปกติ
18 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์จัดการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/8014
ปกติ
18 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การประชุมสัมมนาเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/8021
ปกติ
18 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ในปีงบประมาณ 2561
ศธ 04258/8009
ปกติ
18 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2560
ศธ04258/8010
ปกติ
18 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560
ศธ 04258/ว8002
ปกติ
18 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการใช้สอบ Pre O-NET ออนไลน์ ระดับเขตพื้นที่ฯ
ศธ 04258/7985
ปกติ
17 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้สอบแข่งขันได้กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ลำดับที่ 62,63(สำรอง) กลุ่มวิชาชีววิทยา ลำดับที่ 24,26 (สำรอง) และกลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ ลำดับที่ 78,79(สำรอง),84(สำรอง),86(สำรอง) เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ตามรายชื่อดังแนบ)
ศธ04258/8001
ด่วนที่สุด
17 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การคัดเลือกนักเรีัยนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2560
ศธ 04258/7986
ปกติ
17 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา และ ศรีแก้วประชาสรรค์ แจ้งบัคลากรเข้าร่วมการตรวจข้อสอบอัตนัย(ONET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
ศธ04258/7994
ด่วนที่สุด
17 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มอันเกิดจากฝนตก
ศธ04258/7989
ด่วนที่สุด
17 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ
ศธ04258/7984
ปกติ
17 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)
ศธ04258/7960
ด่วนที่สุด
17 ต.ค. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีแนบ เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 งบลงทุนฯ สำหรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ (รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ, รร.พอกพิทยาคมฯ, รร.ทุ่งไชยพิทยาฯ)
ศธ 04258/7975
ปกติ
16 ต.ค. 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ผู้อำนวยการในสังกัดทุกโรงเรียน การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล (VDO Conference)
ศธ 04258/7949
ปกติ
16 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ042587871
ปกติ
16 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่จัดกการศึกษาในโครงการ การศึกษาทางเลือก ทุกโรงเรียน การจัดการศึกษาในโครงการสานฝัน (การศึกษาทางเลือก)แก้ไข
ศธ04258/7957
ปกติ
16 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
ศธ 04258/7964
ปกติ
12 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
12 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเพิ่มวุฒิในทะบียนประวัติ ก.พ.7(รอบเดือน กันยายน 2560)
ศธ 04258/7953
ปกติ
12 ต.ค. 2560 สพม.28(อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/7947
ด่วนที่สุด
11 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศธ04258/7944
ด่วนที่สุด
11 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การป้องกันอุบัติเหตุนักเรียนประสบภัยทางน้ำ
ศธ04258/7934
ปกติ
11 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสำรวจความต้องการบริการวิชาการแก่สังคม
ศธ 04258/7943
ด่วนที่สุด
11 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ซักซ้อมความเข้าใจในการนำนักเรียนเดินทางเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
ศธ 04258/7939
ด่วนที่สุด
11 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา ขอเชิญโรงเรียนต้นแบบ DLIT และ DLTV ร่วมกิจกรรมและจัดนิทรศการ EDUCA 2017
ศธ 04258/7930
ปกติ
11 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ข้าราชการครูช่วยราชการ
ศธ 04258/7929
ปกติ
11 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม การขอช่วยราชการของข้าราชการครู
ศธ 04258/7927
ด่วนที่สุด
10 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสมัครสมาชิกในระบบ TEPE Online
ศธ 04258/7925
ปกติ
10 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษา ของมูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ประจำปี 2561
ศธ 04258/7915
ด่วนที่สุด
9 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา, โรงเรียนบึงมะลูวิทยา, โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคม, โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา, โรงเรียนกระแชงวิทยา, โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม, โรงเรียนขุขันธ์, โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม, โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา, โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา, โรงเรียนสะเดาใหญ่- ประชาสรรค์ และโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ติดตามผลการเรียน ค่ายกวดวิชา “พี่ทหารสานฝันสู่เยาวชนชายแดน”
ศธ04258/7874
ปกติ
9 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือเร่งรัดกำจัดลูกน้ำยุงลายในสถานศึกษา
ศธ 04258/7906
ปกติ
6 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศธ 04258/7905
ปกติ
6 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ขอความอนุเคราะห์จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศธ 04258/7904
ปกติ
6 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศธ 04258/7908
ปกติ
6 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศธ 04258/7908
ปกติ
6 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสำรวจข้อมูลนักเรียนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
16992/2560
ด่วนที่สุด
6 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความอนุเคราะห์จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศธ 04258/7900
ปกติ
6 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
ศธ 04258/7899
ปกติ
6 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ04258/7887
ด่วนที่สุด
6 ต.ค. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีแนบ การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รร.โพนงามพิทยาคาร, รร.โนนเพ็กวิทยาคม, รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย)
ศธ 04258/7884
ปกติ
6 ต.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานำนักเรียนไปต่างประเทศ
ศธ 04258/7877
ด่วนที่สุด
6 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษณ์พิทยา และ ศรีรัตนวิทยา การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ศธ 04258/7880
ปกติ
6 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ และจตุรภูมิพิทยาคาร ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อสอบและคลังข้อสอบออนไลน์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/7881
ปกติ
6 ต.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน(ที่มีรายชื่อตามคำสั่งฯ) การประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อสอบและคลังข้อสอบออนไลน์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/7879
ปกติ
6 ต.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/7875
ปกติ
6 ต.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ครั้งที่ ๑๔
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com