หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/7584
ด่วนที่สุด
21 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะศักยภาพเด็กและเยาวชน และแข่งขัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด กิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2018 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศธ 04258/7574
ปกติ
21 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/2575
ปกติ
21 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
ศธ04258/7577
ด่วนที่สุด
21 ก.ย. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ที่ค้างจ่าย
ศธ 04258/7567
ปกติ
21 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์สิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ ๙ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ศธ 04258/7567
ปกติ
21 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับสมัครนักเรียนทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/7528
ปกติ
21 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดตราสัญญลักษณ์และภาพวาดเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
ศธ 04258/7527
ปกติ
21 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการ Tech for Thailand
ศธ 04258/ว7507
ปกติ
18 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 3 เรื่อง
ศธ 04258/7429
ปกติ
20 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,ห้วยทับทันวิทยาคม,ขุขันธ์,พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก,ตูมพิทยานุสรณ์,สวายพิทยาคม,กันทรลักษ์วิทยา,บึงมะลูวิทยา,ศรีรัตนวิทยา,ละลมวิทยา ส่งคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/ว7562
ปกติ
20 ก.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การติดตามผลการรับรู้และความเข้าใจหลังการประชุมชี้แจงในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
ศธ04258/7534
ด่วนที่สุด
20 ก.ย. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทลักษ์วิทยาคม,ภูมิซรอลวิทยา,ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์, มัธยมบักดองวิทยา การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
ศธ04258/7533
ด่วนที่สุด
20 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ โคงการนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ศธ04258/7531
ด่วนที่สุด
20 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา, ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม, ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา, ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก, ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา, ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม และผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ โคงการนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ศธ04258/7532
ด่วนที่สุด
20 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม โคงการนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ศธ 04258/7526
ปกติ
19 ก.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา และโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/7525
ปกติ
19 ก.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา"
ศธ04258/7514
ด่วนที่สุด
19 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือและประชาสัมพัธ์ในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นเนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี ๒๕๖๐
ศธ 04258/7373
ปกติ
19 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากงบประมาณ สพฐ.
ศธ 04258/ว 7502
ปกติ
18 ก.ย. 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง การโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 งบเงินอุดหนุน รายการค่าเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดสำหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจน
04258/ว7513
ด่วนที่สุด
18 ก.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การนำส่งข้อมูลห้องเรียนที่ใช้สอบ O-NET ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ศธ 04258/7511
ปกติ
18 ก.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560
ศธ04258/7448
ด่วน
18 ก.ย. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (ทุกโรงเรียน)
ศธ04258/7504
ด่วนที่สุด
18 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
04258/7487
ปกติ
18 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสมัครแข่งขันกิจกรรมและสมัครกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560
ศธ04258/7506
ปกติ
18 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินงานโรงเรียนปลอดเหล้า บุหรี่
ศธ04258/7503
ด่วนที่สุด
18 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์,ค้อวังวิทยาคม,โพนทันเจริญวิทย์ การประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี 2560 และสร้างความเข้าใจการเป็นนักเรีียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.
ศธ 04258/7455
ปกติ
15 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด การประกวดห้องสมุดดีเด่น และการประกวดรางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี 2560
ศธ 04258/พิเศษ ที่ ศพบ. 1459/ว611
ปกติ
15 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ศธ 04258/7450
ปกติ
15 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคมและสตรีสิริเกศ การประชุมปฏิบัติการสรุปผลการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA
ศธ 04258/7446
ปกติ
15 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ขอเชิญประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำหรับการดำเนินโครงการ DLTV และ DLIT
ศธ 04258/7452
ปกติ
15 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูและการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาศวันครูครั้งที่ 62 พ.ศ.2561
ศธ 04258/7442
ปกติ
15 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคมและห้วยทับทันวิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงและจัดทำต้นฉบับเครื่องมือประเมิน (ข้อสอบ)
ศธ 04258/7438
ปกติ
15 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีสอบแข่งขันได้
ศธ 04258/7439
ปกติ
15 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/7447
ด่วนที่สุด
15 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา การประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียน คุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2560
ศธ 04258/7335
ปกติ
15 ก.ย. 2560 ผู้อำนวยการสพม.28(กลุ่มบุคคลฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสพม.28 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย การกระทำผิดวินัย และจรรยาบรรณ วิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/7328
ด่วนที่สุด
15 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวม เพื่อประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา
ศธ 04258/7329
ด่วนที่สุด
15 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา ขอใช้สถานที่ในการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวม เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ศธ 04258/7328
ด่วนที่สุด
15 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวม เพื่อประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา
ศธ 04258/7418
ด่วนที่สุด
15 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา ขอความอนุเคราะห์วิทยากรอบรม
ศธ 04258/7418
ด่วนที่สุด
15 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการอบรม
ศธ 04258/7354
ด่วนที่สุด
14 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่น 34 มรภ.อุบลราชธานี (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/7246
ปกติ
14 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5955
ปกติ
14 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5941
ปกติ
14 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5942
ปกติ
14 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/7302,5724
ปกติ
14 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม (แก้ไขเพิ่มเติม) การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6535,6523,6937,6931
ปกติ
14 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/7424
ปกติ
14 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ อนุมัติให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com