รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/481 17 ม.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/447 17 ม.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ข้อมูลการหักลดหย่อยภาษีเงินได้ประจำปีภาษี 2560
ศธ04258/346 17 ม.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรและยังไม่ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 17 โรงเรียน (ดังแนบ) เร่งรัดการการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560
ศธ04258/463 17 ม.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมค่ายอบรมผู้นำเยาชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปีที่ 6(ค่าย 1 ปี 60) โครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน
ศธ04258/460 17 ม.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู็อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "PC Donation Drive 2017 : Textbooks for the community'
ศธ04258/465 17 ม.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2559(KVIS OPEN HOUSE 2016)
ศธ04258/462 17 ม.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนครูเข้าร่วมการอบรม
ศธ 04258/470 17 ม.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมการจัดทำสื่อวีดิทัศน์นำเสนอแนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET กลุ่มสาระการ้รียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ศธ04258/464 17 ม.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ศธ 04258/168 16 ม.ค. 2560 สพม.28(ICT) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ (Router) จำนวน 43 โรงเรียน แจ้งดำเนินการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ (Router)
ศธ 04258/158 16 ม.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/352 16 ม.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/447 16 ม.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ข้อมูลการหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีภาษี 2560
ศธ 04258/436 16 ม.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559
ศธ04258/0323 16 ม.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนยวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการช้างเผือก รุ่นที่ 7
ศธ04258/374 16 ม.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขอเชิญส่งชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560
ศธ 04258/377 15 ม.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มอบเกียรติบัตรรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นฯ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559
ศธ 04258/381 15 ม.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศกึษาดีเด่นเพื่อรับเกียรติบัตรงานวันครู ประจำปี 2560 (ปรับปรุงแก้ไขฉบับล่าสุด)
ศธ 04258/381 13 ม.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ เพื่อรับเกียรติบัตรงานวันครู ปี 2560 (แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด)
ศธ 04258/205 13 ม.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ทุกโรงเรียน การประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/381 13 ม.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์เพื่อรับเกียรติบัตรในงานวันครู ประจำปีการศึกษา 2559
ศธ04258/398 13 ม.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผูอำนวยการโรงเรียนในสงกัด จังหวัดยโสธร อนญาตให้ข้าราชการครูไเลือกตั้ง
ศธ 04258/9026 13 ม.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การขออนุญาตไปราชการ (เพิ่มเติมเปิดไฟล์ไม่ได้)
ศธ 04258/344 12 ม.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการและการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/288 12 ม.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ไก้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
ศธ04258/283 12 ม.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 7 ประจำปี 2560
ศธ 04258/247 11 ม.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ขอเชิญวิทยากร
ศธ 04258/221 11 ม.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนายการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เลื่อนกำหนดการแข่งขัน " เปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก"
ศธ 04258/291 11 ม.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคเสื้อผ้านักเรียน เครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของอื่น ๆ ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
ศธ 04258/284 11 ม.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2560 รอบแรก
ศธ 04258/157 11 ม.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/152 11 ม.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/151 11 ม.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/153 11 ม.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/154,155 11 ม.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/282 11 ม.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/281 11 ม.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/276 11 ม.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/274 11 ม.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ 1/2560 11 ม.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ยโสธร ประจำเดือน มกราคม 2560
ศธ 04258/217 11 ม.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขยายเวลาดำเนินการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award)
ศธ 04258/233 11 ม.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ"และ "สพฐ.ดีเด่น"
ศธ 04258/278 11 ม.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษาต่อ
ศธ 04258/238 11 ม.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/247 11 ม.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะทำงาน
ศธ 04258/247 11 ม.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขอเชิญวิทยากร
ศธ 04258/247 11 ม.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม,โรงเรียนศรีรัตนวิทยา,โรงเรียนกำแพง,โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา,โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาและโรงเรียนปรางค์กู่ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดสอบ Pre-O-Net online ด้วยระบบ AMSS
ศธ 04258/208 11 ม.ค. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (รร.กุดชุมวิทยาคม)
ศธ 04258/207 11 ม.ค. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (รร.กันทรลักษ์วิทยา)
ศธ 04258/167 11 ม.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม , โรงเรียนปรางค์กู่ การประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com