หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/5675
ปกติ
5 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ทุกโรงเรียน)... [เอกสารแนบสามารถโหลดได้ที่ http://gg.gg/cbzwr]
ศธ04258/5677
ด่วนที่สุด
5 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีแนบ) แนวทางการดำเนินการสำหรับการเสนอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับกลุ่มโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ,รร.ทุ่งไชยพิทยาฯ ,รร.พอกพิทยาคมฯ)
ศธ 04258/5693
ปกติ
5 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศแก้ไขปฏิทินการดำเนินโครงการเด็กดีมีที่เรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562
ศธ 04258/5658
ปกติ
2 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา , โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย , โรงเรียนบัวเจริญวิทยา , โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ประกาศการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560
ศธ 04258/5681
ปกติ
2 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การฝึกอบรม In – Country Courses ของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี 2560/2561
ศธ 04258/ว5690
ปกติ
2 พ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. 2562
04258/5673
ปกติ
2 พ.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/5671
ปกติ
2 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (ตามรายชื่อดังแนบ) การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 3
ศธ 04258/5643
ปกติ
2 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอนุมัติให้ซื้อแบบพิมพ์ ลส. 19
04258/5657
ปกติ
1 พ.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ04258/5659
ด่วนที่สุด
1 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลการใช้บุหรี่และสุราของนักเรียนในสถานศึกษา
ศธ 04258/5663
ปกติ
1 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย - วิสคอนซิน ประจำปี 2562
ที่ ศธ 04258/ว5620
ปกติ
31 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (จังหวัดศรีสะเกษ) การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศธ 04258/5365
ปกติ
1 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5655
ปกติ
1 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา , โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม , โรงเรียนพยุห์วิทยา , โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ , โรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯ , โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ , โรงเรียนทรายมูลวิทยา , โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม , โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม โครงการนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1
ศธ 04258/5654
ปกติ
1 พ.ย. 2561 ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม ข้าราชการครูขอเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ (ก.พ. ๗)
ศธ 04258/5649
ด่วนที่สุด
1 พ.ย. 2561 ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดยโสธร ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ศธ04258/5628
ด่วนที่สุด
1 พ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรณรงค์และการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2561 ในงานประเพณีแข่งเรือยาว ปี 2561
ที่ ศธ 04258/5635
ปกติ
31 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานการคงสภาพของโรงเรียน Intensive School
ที่ ศธ 04258/ว5634
ปกติ
31 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขยายผลส่งมอบสื่อ OBEC LEARNING PACKAGE ให้โรงเรียน
ที่ ศธ 04258/ว5633
ปกติ
31 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต ขยายผลส่งมอบสื่อ OBEC LEARNING PACKAGE ให้โรงเรียน
04258/5632
ปกติ
31 ต.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/5592
ปกติ
31 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม,ศรีรัตนวิทยา, เบญจลักษ์พิทยา, ปรางค์กู่, ขุขันธ์, เขื่อนช้างวิทยาคาร, ประสานมิตรวิทยา, กู่จานวิทยาคม ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษา)
ศธ 04258/5592
ปกติ
31 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ, ภูมิซรอลวิทยา,วรคุณอุปถัมภ์,มัธยมโพนค้อ,คูซอดประชาสรรค์,บึงมะลูวิทยา,ไกรภักดีวิทยา ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษา)
ศธ 04258/ว5608
ปกติ
31 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ศธ 04258/5619
ปกติ
31 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
ศธ 04258/ว5611
ปกติ
31 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ศธ 04258/ว5610
ปกติ
31 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ศธ 04258/5613
ปกติ
30 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มกฎหมายและคดี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
ศธ 04258/ว5566
ปกติ
30 ต.ค. 2561 ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดยโสธร ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗)
ที่ ศธ 04258/ว5586
ปกติ
30 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2562
ที่ ศธ 04258/ว5585
ปกติ
30 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน
ที่ ศธ 04258/ว5584
ปกติ
30 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/ว5578
ปกติ
30 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม,โนนกระสังวิทยาคม,นาโปร่งประชาสรรค์,โพนงามพิทยาคาร,สวายพิทยาคม,น้ำคำวิทยา,ไผ่งามพิทยาคม,คำเตยวิทยา, การดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 3 (ปีงบประมาณ 2562-2564)
ศธ 04258/5561
ปกติ
29 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญศึกษานิเทศก์และครูในโครงการเข้าร่วมอบรมใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และรับมอบนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับภาคเรียนที่ 2
ศธ 04258/5563
ด่วนที่สุด
29 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจการจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ รายการงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563
ศธ 04258/5563
ด่วนที่สุด
29 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจการจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ รายการงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563
ศธ 04258/5563
ด่วนที่สุด
29 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจการจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ รายการงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563
04258/5553
ปกติ
29 ต.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/5567
ปกติ
29 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดยโสธร ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ ณ ศูนย์ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธร
ศธ 04258/5544
ปกติ
28 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (ตามรายชื่อดังแนบ) ขอความอนุเคราะห์ให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3 "หนองคายเกมส์" ณ จังหวัดหนองคาย
ศธ 04258/5516
ปกติ
28 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/ว5534
ปกติ
26 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม,สวายพิทยาคม,บึงบูรพ์,พยุห์วิทยา,ปรางค์กู่,ศรีตระกูลวิทยา,ขุขันธ์,ศรีรัตนวิทยา การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/5550
ปกติ
26 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอให้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมเข้าร่วมคัดเลือก เพื่อรับรางวัล “จิตอาสาดีเด่น : พลังความดีเพื่อแผ่นดิน”
04258/5543
ปกติ
26 ต.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราช
ที่ ศธ 04258/ว5549
ปกติ
26 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจประชาสรรค์, ประสานมิตรวิทยา, นาโปร่งประชาสรรค์, เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ, ผักไหมวิทยานุกูล, สอนแก้วว่องไววิทยา, กำแพง, ห้วยทับทัน วิทยาคม, สตรีสิริเกศ และโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การรายงานผลการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกสถานศึกษารับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561
ศธ 04258/ว5536
ปกติ
26 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,ศิลาทองพิทยาสรรค์,สอนแก้วว่องไววิทยา,โพนทันเจริญวิทย์,ยโสธรพิทยาคม, ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ศธ 04258/5491
ด่วนที่สุด
26 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม)ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
ศธ 04258/5483
ด่วนที่สุด
26 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ
ศธ 04258/5545
ปกติ
26 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสภานักเรียน
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com