หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/6486
ปกติ
21 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/พิเศษ
ด่วนที่สุด
21 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจข้อมูลครูสอนภาษาจีนชาวไทย ขอความร่วมมือโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลดำเนินการส่งภายในวันนี้ที่ email : sornorkri3@gmail.com
ศธ 04258/6485
ปกติ
21 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อนุมัติให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/6479
ปกติ
21 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อนุมัติให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/6477
ปกติ
21 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/6476
ปกติ
21 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ อนุมัติให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/6475
ปกติ
21 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/6472
ปกติ
21 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
ศธ04258/6452
ปกติ
21 ส.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ขุขันธ์,กุดชุมวิทยาคม,คำเตยวิทยา ขอส่งประกาศการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา "สพฐ.-เอพีฮอนด้า เรดแชมป์เปี้ยน"รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด
ศธ04258/6452
ปกติ
21 ส.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ขุขันธ์,กุดชุมวิทยาคม,คำเตยวิทยา ขอส่งประกาศการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา "สพฐ.-เอพีฮอนด้า เรดแชมป์เปี้ยน"รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด
ศธ04258/6463
ปกติ
21 ส.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เดิม ผลการจัดการสรรจำนวนรายและวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่
ศธ04258/6464
ปกติ
21 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัย ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
ศธ 04258/6125
ปกติ
21 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการครุเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/6397
ด่วนที่สุด
20 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณในการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินโรงเรียน ระดับ OBECQA
ศธ 04258/6397
ด่วนที่สุด
20 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณในการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินโรงเรียน ระดับ OBECQA
ศธ 04258/6461
ด่วนที่สุด
20 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารเสนเทศเพื่อการบริหาร
ศธ 04258/6459
ด่วนที่สุด
20 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม โครงการการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
ศธ 04216/1486
ปกติ
20 ส.ค. 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16
ศธ 04216/ว1592
ด่วนที่สุด
20 ส.ค. 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 10
ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๖๔๕๐
ปกติ
19 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน สถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) พัฒนากระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ คุณลักษณะ ๕ ประการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๖๔๔๙
ปกติ
19 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนในฝัน ๓๒ โรงเรียน ปฏิทินการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ศธ 04258/6424
ปกติ
18 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุมัติให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/6406
ด่วนที่สุด
18 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างคู่มือครูสาระการออกแบบและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2
ศธ 04010/ว2647
ปกติ
18 ส.ค. 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการประกวดผลงานทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 24 (พ.ศ. 2560) ของมูลนิธิเทโรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ศธ04258.6193
ปกติ
17 ส.ค. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีแนบ การจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์การฝึกทักษะและประสบการณ์ของนักเรียน การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (รร. ตามบัญชีแนบ 80 รร.)
ศธ04258.6137
ด่วนที่สุด
17 ส.ค. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคู่พัฒนา (รร.ไกรภักดีวิทยาคม)
ศธ 04258/6391
ปกติ
17 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/6258
ปกติ
17 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6367
ปกติ
17 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา การขอนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6384
ปกติ
17 ส.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการจัด "โครงการอ่านสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที" เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๖๐ (ทุกวันที่ ๒๑ กันยายนของทุกปี)
ศธ04258/6352
ปกติ
17 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
ศธ 04258/6351
ปกติ
17 ส.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดยโสธร) ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๐
ศธ 04258/6353
ปกติ
17 ส.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ
ศธ04258/6341
ด่วนที่สุด
17 ส.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา
ศธ 04258/6354
ปกติ
17 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา อนุมัติให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/6347
ปกติ
17 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ข้าราชการครูฯ ที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/6346
ปกติ
17 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูฯ ที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/6345
ปกติ
17 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลสอบแข่งขัน
ศธ 04258/6344
ปกติ
17 ส.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) เชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
ศธ 04258/6205
ปกติ
17 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/6343
ปกติ
17 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/6311
ปกติ
17 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/6209
ปกติ
17 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/6342
ปกติ
17 ส.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
ศธ04258/6312
ด่วนที่สุด
16 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การจัดกิจกรรม "ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต กับเครือข่าย YC. และสภานักเรียน สพม.๒๘"
ศธ04258/6312
ด่วนที่สุด
16 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา การจัดกิจกรรม "ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต กับเครือข่าย YC. และสภานักเรียน สพม.๒๘"
ศธ04258/6312
ด่วนที่สุด
16 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม การจัดกิจกรรม "ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต กับเครือข่าย YC. และสภานักเรียน สพม.๒๘"
ศธ04258/6312
ด่วนที่สุด
16 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร การจัดกิจกรรม "ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต กับเครือข่าย YC. และสภานักเรียน สพม.๒๘"
ศธ04258/6312
ด่วนที่สุด
16 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การจัดกิจกรรม "ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต กับเครือข่าย YC. และสภานักเรียน สพม.๒๘"
ศธ04258/6312
ด่วนที่สุด
16 ส.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การจัดกิจกรรม "ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต กับเครือข่าย YC. และสภานักเรียน สพม.๒๘"
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com