หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
04258/4625
ปกติ
31 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 40 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศธ 04258/ว4634
ปกติ
31 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการหรีดหนังสือ
ศธ 04258/ว4633
ปกติ
31 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์งานบริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (แห่งใหม่)
ศธ 04258/ว4631
ปกติ
31 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อมูลและการรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
ศธ 04258/4593
ปกติ
31 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนสังกัด การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
04258/4590
ปกติ
31 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/ว4617
ปกติ
30 ส.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดยโสธร การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ศธ 04258/ว4537
ปกติ
30 ส.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดยโสธร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๑
ศธ 04258/4616
ปกติ
30 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 04258/4605
ปกติ
30 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กำชับย้ำเตือนให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
ที่ ศธ 04258/ว4613
ด่วนที่สุด
30 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐ การเข้าพื้นที่และสำรวจความพร้อมด้าน ICT ของ “โรงเรียนประชารัฐ” ในพื้นที่ใกล้เคียงของ ICT Talent
04258/4556
ปกติ
30 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ที่ ศธ 04258/4608
ด่วนที่สุด
30 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 13
04258/4586
ปกติ
30 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4597
ปกติ
30 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศธ 04258/4567
ปกติ
30 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง การขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/4589
ปกติ
30 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา เปลี่ยนแปลงรายชื่อเข้ารับการอบรม (Boot Camp) รุ่นที่ 20
ศธ 04258/4589
ปกติ
30 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม เปลี่ยนแปลงรายชื่อเข้ารับการอบรม (Boot Camp) รุ่นที่ 20
ศธ 04258/4584
ปกติ
30 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (ในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
ศธ 04258/4587
ปกติ
29 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย กรณีได้รับแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ 04258/4562
ปกติ
29 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศธ 04258/4579
ปกติ
29 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคูวิทยา แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศธ 04258/ว4585
ปกติ
29 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ. 2561
ศธ 04258/4564
ปกติ
29 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญครูอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวดสุดยอดครูต้นแบบด้านการอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา และการประกวดการอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 5/2562
ศธ 04258/4568
ปกติ
29 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรม “ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ”
ศธ 04258/4563
ปกติ
29 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมประชุมเสวนา “อภิวัฒน์การมัธยมศึกษากู้วิกฤตการศึกษาไทย” ยกหก (ภายใต้รัฐธรรมนูญ 60) รวมพลคนรักมัธยมศึกษา สรุปทั้ง 5 ภาค
ศธ 04258/4570
ปกติ
29 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 6”
04258/4558
ปกติ
29 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ04258/4580
ด่วนที่สุด
29 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม การประชุมปฏิบัติการบริหารระบบข้อมูลโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ที่ ศธ 04258/ว4577
ปกติ
29 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์, ยโสธรพิทยาคม, เลิงนกทา, มหาชนะชัยวิทยาคม, กุดชุมวิทยาคม, ป่าติ้ววิทยา, ยโสธรพิทยาสรรค์, ทรายมูลวิทยา, ค้อวังวิทยาคม, โพนทันเจริญวิทย์ และโรงเรียนสมเด็จพระญาณ การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระและศูนย์อื่น
ที่ ศธ 04258/ว4575
ปกติ
29 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง, ห้วยทับทันวิทยาคม, โนนค้อวิทยาคม, กันทรลักษ์วิทยา, เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ, และโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ติดตามการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระและศูนย์อื่น
ศธ 04258/4566
ปกติ
29 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/4560
ด่วนที่สุด
29 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
ศธ 04258/4559
ด่วนที่สุด
29 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาเสริมสมอง ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 36
ศธ 04258/4554
ด่วนที่สุด
28 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/4569
ด่วนที่สุด
28 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2561 (แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุม)
ศธ 04258/4557
ด่วนที่สุด
28 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/4420
ด่วนที่สุด
28 ส.ค. 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมพัฒนาการดำเนินการทางวินัย
04258/4545
ปกติ
28 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4543
ปกติ
28 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4546
ปกติ
28 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4549
ปกติ
28 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4555
ปกติ
28 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2561
04258/4551
ปกติ
28 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4552
ปกติ
28 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ที่ ศธ 04258/ว4550
ปกติ
27 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
ศธ04258/4528
ปกติ
27 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณ รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2561
ศธ04258/4542
ด่วนที่สุด
27 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การติดตามผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ศธ04258/4526
ปกติ
27 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2561 (30%) [ทุกโรงเรียน]
ศธ04258/4541
ด่วนที่สุด
27 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อแนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานศึกษา ตาม 7 มาตรการ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com