รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/8808 7 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เรื่อง การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาไปราชการ
ศธ 04258/8745 7 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ เรื่อง การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาไปราชการ
ศธ 04258/8841 7 ธ.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ศธ ๐๔๒๕๘/๘๘๔๐ 6 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้่าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ศธ 04258/8832 6 ธ.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา, กำแพง, เขื่อนช้างวิทยาคาร, และประสานมิตรวิทยา ประกาศรายชื่อทีมผ่านเข้ารอบ และเข้าร่วมกิจกรรม Social Innovation Camp
ศธ 04258/8827 6 ธ.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา, ขุขันธ์, โนนค้อวิทยาคม, นาโปร่งประชาสรรค์, และบุ่งค้าวิทยาคม ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/8827 6 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานและเลขานุการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ ๐๔๒๕๘/๘๘๒๕ 6 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ.๒๕๒๒
ศธ 04258/8827 6 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขต และเลขานุการสหวิทยาเขต ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/8822 6 ธ.ค. 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งการใช้งานระบบรายงานเงินเดือนกรมบัญชีกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/8762 6 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ เรื่อง ประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
ศธ 04258/8806 6 ธ.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ทรายมูลวิทยา บุ่งค้าวิทยาคม ภูมิซรอลวิทยา และกำแมดขันติธรรมวิทยาคม ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย รุ่นที่ 2 และ 3
ศธ 04258/8722 6 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
ที่ ศธ 04258/8812 4 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสรรหาฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ศธ04258/8811 4 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา ขออนุญาตนำนักเรียนไปปทัศนศึกษา
ศธ04258/8795 4 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบในพื้นที่
ศธ04258/8810 4 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา
ศธ04258/8809 4 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/8799 4 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/8807 4 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics สำหรับสื่อสารองค์กรฯ
ศธ 04258/8790 4 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ศธ 04258/8789 4 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้ารับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๑๙
ศธ 04258/8805 4 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
ศธ 04258/8782 4 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ ผักไหมวิทยานุกูล บุ่งค้าวิทยาคม และโพนงามพิทยาคาร การนิเทศ ช่วยเหลือโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการพัฒนา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ศธ04258/8774 4 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
ศธ 04258/8804 4 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขออนุญาตนำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาตินอกสถานศึกษา
ศธ04258/8760 4 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนก่ันทรารมณ์ ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานที่และพักค้างแรม
ศธ04258/8800 4 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/8780 4 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามรายชื่อ) แจ้งกำหนดการ ช่วยเหลือโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการพัฒนา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/8787 4 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มำนวยการ) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ ๒๑ (ประจำปี ๒๕๖๑)
ศธ04258/8775 4 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ศธ 04258/8777 4 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2561
ศธ ๐๔๒๕๘/๘๗๙๓ 4 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี
ศธ04258/8683 4 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิยาคม เรื่อง การอนุมัติให้ข้าราชการครูแบะบุคคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
ศธ04258/8675 4 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสงฆราชูปถัมภ์ การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
ศธ04258/8685 4 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษษ์วิทยา กำแมดขันติธรรมวิทยาคม บุ่งค้าวิทยาคม เรื่องการอบรมติดตามประเมินผล (Foollow up) ของผู้เข้าอบรม Boot Camp รุ่นที่ 11
ศธ04258/8760 4 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานที่และพักค้างแรม
ศธ ๐๔๒๕๘/๘๗๘๑ 4 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
ศธ04258/8774 4 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการฝึกอบบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุกาชาด
ศธ 04258/8761 4 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/8759 4 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ขออนุญาตนำนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดอุบลราชธานี และขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/8744 4 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2560
ศธ 04258/8678 4 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2560
ศธ04258/8763 4 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีีสะเกษ) การรณรงค์ สร้างกระแสโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวััดศรีสะเกษ 2561
ศธ 04258/8765 4 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้ัอำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561
ศธ04258/8727 30 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์ ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ เรื่องแจ้งปิดบัญชีสิ้นปี
ศธ 04258/8691 30 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับองค์กร Youth for Understanding International Exchange (YFU) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2561
ศธ04258/8749 30 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม, ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ, โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา และโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา การเสริมสร้างทักษะชีวิต และระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
ศธ 04258/8748 30 พ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สตรีสิริเกศ กันทรารมณ์ ขุขันธ์ กันทรลักษ์วิทยา ยโสธรพิทยาคม คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ และเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ ข้อมูลผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียน
ศธ 04258/8709 30 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com