หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/5593
ปกติ
31 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา (เพิ่มเติม) อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5614
ปกติ
31 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5578
ปกติ
31 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อนุมัติไปราชการ (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/ว5608
ด่วน
31 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งนักเรียนเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/5567
ปกติ
31 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชุมสร้างความเข้าใจการพัฒนารูปแบบสถานศึกษาสู่ "มาตรฐานมัธยมไทย 4.0"
ศธ 04258/5577
ปกติ
31 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ,ผักไหมวิทยานุกูล,บุ่งค้าวิทยาคม,โพนงามพิทยาคาร ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสสัมนาเชิงวิชาการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน
ศธ04258/5378
ปกติ
31 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือร่วมประชุม ตามโครงการไกล่เกลี่ยอย่างสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ในสถานศศึกษา
ศธ 04258/5394
ปกติ
31 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม(เพิ่มเติม) อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/ว5385
ปกติ
31 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล การศึกษาดูงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีใกล้บ้านสู่มาตรฐาน
ศธ04258/5566
ปกติ
31 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/5554
ด่วนที่สุด
27 ก.ค. 2560 สพม.28(นิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อ ๑๔ โรงเรียน ขอเชิญประชุมการดำเนินการของโรงเรียนตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี ๒๕๖๐
ศธ 04258/5602
ด่วนที่สุด
29 ก.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยกาณโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอความร่วมมือรายงานผลการคัดกรองและการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำปี 2560
ศธ 04258/5599
ด่วนที่สุด
27 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ให้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนบ้านพักสถานที่ราชการ และสถานที่ที่มีจุดบริการให้แก่ประชาชนของหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ศธ 04258/5564
ด่วนที่สุด
28 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ประธานและเลขานุการสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต/ประธานและเลขานุการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานและเลขานุการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดยโสธร การขับเคลื่อนนโยบายของหน่วยงานในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ศธ 04258/5596
ปกติ
27 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อนุมัติไปราชการ
ศธ04258/5444
ปกติ
27 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรีรยนกันทรารมณ์ อนุมัติให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/5595
ปกติ
27 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5593
ปกติ
27 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5592
ปกติ
27 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5589
ปกติ
27 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5393
ปกติ
27 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์(เพิ่มเติม) อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5580
ปกติ
27 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแซงวิทยา อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5578
ปกติ
27 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5524
ปกติ
27 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5525
ปกติ
27 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5526
ปกติ
27 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชาสรรค์ อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5521
ปกติ
27 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5575
ปกติ
27 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูวิทยา อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5574
ปกติ
27 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์(เพิ่มเติม) อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5570
ปกติ
27 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5569
ปกติ
27 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5567
ปกติ
27 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5579
ปกติ
27 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการไกรภักดีวิทยาคม ขออนุมัติไปราชการ
ศธ04258/5508
ปกติ
26 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม แจ้งแผนและกำหนดการประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับกรมอนามัย ปี ๒๕๖๐
ศธ 04258/5499
ปกติ
26 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ อนุมัติไปราชการ
ศธ04258/5453
ด่วนที่สุด
26 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา,โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร,โรงเรียนกันทรารมย์,โรงเรียนขุขันธ์,โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์,โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม,โรงเรียนกระแชงวิทยา,โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม,โรงเรียนละทายวิทยา,โรงเรียนสตรีสิริเกศ,โรงเรียนบึงมะลูวิทยา และโรงเรียนบัวน้อยวิทยา ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐
ศธ 04258/5474
ปกติ
26 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5478
ปกติ
26 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5498
ปกติ
26 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5403
ปกติ
26 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5355
ปกติ
26 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม อนุมัติไปราชการ
ศธ 04528/5477
ปกติ
26 ก.ค. 2560 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผอ.โรงเรียนในสังกัด ทุกโรง การอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษหลักสูตร Boot Camp รุ่นที่ 10
ศธ 04258/5370
ปกติ
26 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5377
ปกติ
26 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา อนุมัติไปราชการ
ศธ04258/5462
ปกติ
26 ก.ค. 2560 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระภาาาอังกฤษ
ศธ 04258/5394
ปกติ
26 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5397
ปกติ
26 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5371
ปกติ
26 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5407
ปกติ
26 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5393
ปกติ
26 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุมัติไปราชการ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com