หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/4236
ปกติ
15 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาครูภาษาอังกฤษเพื่อเข้ารับการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค Boot Camp (รุ่นที่ 8)
ศธ 04258/4266
ปกติ
15 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด อนุญาตให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ระดีบประเทศ "สงขลาเกมส์" ณ จังหวัดสงขลา
ศธ04258/4234
ปกติ
15 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความให้เฝ้าระวังการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ของนักเรียน นักศึกษา
ศธ 04258/4265
ปกติ
15 มิ.ย. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/4265
ปกติ
15 มิ.ย. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/4235
ปกติ
15 มิ.ย. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 16” และ“การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14”
ศธ 04258/4257
ปกติ
15 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโศธรพิทยาคมและศรีสะเกษวิทยาลัย การอบรมหลักสูตร"การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์"
ศธ 04258/4191
ปกติ
15 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258.69/ว517
ปกติ
14 มิ.ย. 2560 นายสรรเพชญ อาจวิชัย(ร.ร เลิงนกทา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ การสร้างข้อสอบอัตนัยและตรวจข้อสอบที่ได้มาตรฐานตามแนวการสอบ O-NET สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ศธ04258/4052
ปกติ
14 มิ.ย. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (รร.ห้วยทับทันวิทยาคม)
ศธ04258/4241
ปกติ
14 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน โครงการประกวดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ศธ04258/4240
ปกติ
14 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน โครงการประกวดดนตรีสากล OBEC Musiu Talent Competiton ครั้งที่ 1 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศธ04258/4237
ปกติ
14 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
ศํธ04258/4239
ปกติ
14 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ"NJ Spelling Bee 2017"บริษัท เนชั้น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ศธ 04258/3915
ปกติ
14 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การขออนุญาตไปราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม)
ศธ 04258/3898
ปกติ
14 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม)
ศธ 04258/4244
ด่วนที่สุด
14 มิ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ) ขอความร่วมมือสนับสนุนบุคลากรร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานนักเรียนฯ
ศธ04258/4178
ปกติ
14 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ"
ศธ04258/4177
ด่วนที่สุด
14 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) ขอเชิญต่ออายุนิตยสาร TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560
ศธ 04258/4063
ปกติ
13 มิ.ย. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณโรงเรียนคุณธรรม
ศธ 04258/4062
ด่วนที่สุด
13 มิ.ย. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้้างวิทยาคาร , น้ำเกลี้ยงวิทยา , มัธยมบักดอง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อจัดกิจกรรมค่ายโครงการแกนนำต้นแบบยุวชนคนคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรม
ศธ 04258/4061
ด่วนที่สุด
13 มิ.ย. 2560 สพม.28 ผอ.รร.ที่มีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แจ้งกำหนดการจัดค่ายแกนนำต้นแบบยุวชนคนคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรม
ศธ 04258/4185
ด่วนที่สุด
13 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2
ศธ 04258/4149
ด่วนที่สุด
13 มิ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ , ละทายวิทยา , บึงมะลูวิทยา ,ผักไหมวิทยานุกูล,น้ำเกลี้ยงวิทยา,กันทรลักษ์วิทยาคม, สะเดาใหญ่ประชาสรรค์, ไกรภักดีวิทยาคม , ปรางค์กู่ , มัธยมบักดองวิทยา ,ส้มป่อยพิทยาคม , ตูมพิทยานุสรณ์, โพนทันเจริญวิทย์ , สมเด็จพระญาณสังวรในสังฆราชูปถัมภ์ และโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/4110
ปกติ
13 มิ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน)
ศธ 04258/4108
ปกติ
13 มิ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2560
ศธ 04258/4140
ปกติ
13 มิ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ศธ 04258/4136
ปกติ
13 มิ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
ศธ 04258/4144
ด่วนที่สุด
13 มิ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ) การประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน
ศธ04258/4127
ด่วนที่สุด
13 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ
ศธ04258/4129
ปกติ
13 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การแข่งขันอากาศยานปีกหมุนและถ่ายทอดสดรายการ"ศึกษาหมุนประลองทักษะ"Mini Drone ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ 10 ประจำปี 2560
ศธ04258/403
ปกติ
13 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสุนัขและแมวในสถานศึกษา และประชาสัมพันธ์เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
ศธ04258/4104
ด่วนที่สุด
13 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) โครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/ว4096
ปกติ
12 มิ.ย. 2560 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล 14 โรงเรียน ขอเชิญประชุม
ศธ 04258/4073
ปกติ
12 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การดำเนินการด้านความปลอดภัยของรถรับ-ส่งนักเรียน
ศธ 04258/4070
ปกติ
12 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากร "สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 7"
ศธ 04258/4063
ด่วนที่สุด
12 มิ.ย. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณโรงเรียนคุณธรรม
ศธ 04258/4062
ด่วนที่สุด
12 มิ.ย. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางกู้ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อจัดกิจกรรมค่ายโครงการแกนนำต้นแบบยุวชนคนคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรม
ศธ 04258/4062
ด่วนที่สุด
12 มิ.ย. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร,โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา และโรงเรียนมัธยมบักดอง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อจัดกิจกรรมค่ายโครงการแกนนำต้นแบบยุวชนคนคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรม
ศธ 04258/3915,3916,3917
ปกติ
12 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4060
ปกติ
12 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคูวิทยา แก้ไขคำสั่ง
ศธ 04258/4059
ปกติ
12 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม แก้ไขคำสั่ง
ศธ 04258/4059
ปกติ
12 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม แก้ไขคำสั่ง
ศธ 04258/4067
ด่วนที่สุด
10 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เชิญประชุมและร่วมแถลงข่าวโครงการ OSOTSPA ROAD TO UNIVERSITY 2017
ศธ 04258/4057
ด่วนที่สุด
9 มิ.ย. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอความร่วมอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรม OSOTSPA Road to University 2017 สานฝันเยาวชนไทยสู่รั้วมหาวิทยาลัย
ศธ 04258/4057
ด่วนที่สุด
9 มิ.ย. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรม OSOTSPA Road to University 2017 สานฝันเยาวชนไทยสู่รั้วมหาวิทยาลัย
ศธ 04258/4057
ด่วนที่สุด
9 มิ.ย. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกด ขอความร่วมอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรม OSOTSPA Road to University 2017 สานฝันเยาวชนไทยสู่รั้วมหาวิทยาลัย
ศธ 04258/4057
ด่วนที่สุด
9 มิ.ย. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ขอความร่วมอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรม OSOTSPA Road to University 2017 สานฝันเยาวชนไทยสู่รั้วมหาวิทยาลัย
ศธ 04258/4050
ปกติ
9 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์,คำเตยวิทยา,บัวเจริญวิทยา,กุดชุมวิทยาคม,ตูมพิทยานุสรณ์ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการสอบแข่งขันได้
ศธ04258/4043
ปกติ
9 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล ระดับ Level 2
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com