บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ
จังหวัดศรีสะเกษ
บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ
จังหวัดยโสธร
ประกาศตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา)
เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษา)
รายละเอียดรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.28 มติ ก.ศ.จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและพนักงานราชการประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและพนักงานราชการประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีพุทธศักราช 2560
โครงการ "การพัฒนาวิธีการสอนคณิตศาสตร์ชั้นสูง สำหรับครูคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1"
การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ประกาศรับสมัครการจ้างเหมานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา และการจ้างพนักงานราชการประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 28
ปฏิทินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
บันทึกขอสละสิทธิ์ในการเรียกบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูผู้ช่วย (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษา ปี การศึกษา 2557
ปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู และตำแหน่งว่างที่คาดว่าจะว่าง
ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เกียรติบัตรครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560
แก้ไข-เกียรติบัตรครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560 (ข้อมูลเมื่อ 18 มกราคม 2560)
สหวิทยาเขตรัตนวงษา สหวิทยาเขตหลักเมือง สหวิทยาเขตกันทรารมย์ สหวิทยาเขตกำแพง สหวิทยาเขตภูมิพิทยาพัฒน์
สหวิทยาเขตขุขันธ์ สหวิทยาเขตปรางค์กู่ สหวิทยาเขตพระวิหาร สหวิทยาเขตยศสุนทร สหวิทยาเขตวังชัยแก้ว
สหวิทยาเขตเลิงกุดชุมไทยเจริญ
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการที่จ้างฯ
ครูธุรการโรงเรียน พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป ครูสาขาขาดแคลน พนักงานราชการ
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ครูวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
(Lab Boy)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ศรีสะเกษ
นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน) นักการภารโรง
(ผลผลิตผู้จบการศึกษาฯ)
ครูและบุคลากรโรงเรียนตามพระราชดำริ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ยโสธร
ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน   เอกสารประกอบการทำสัญญา

กลุ่มงานบริการ (รวม)

สอบถามความสมัครใจเพื่อนำรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ตำแหน่งครูผู้สอน ในบัญชีไปขึ้นในบัญชีอื่น ๆ (สพป.ศรีสะเกษ เขต 1)ดาว์นโหลดเอกสาร
เรียกรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 17 ราย (ครั้งที่ 2) ดาว์นโหลดเอกสาร
- ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานราชการ สังกัด สพม.28(ข้อมูลการจ้างเมื่อ 6 ธันวาคม 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ดาว์นโหลดเอกสาร
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ดาว์นโหลดเอกสาร
- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาว์นโหลดเอกสาร
- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ดาว์นโหลดเอกสาร
- สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : สัญญาจ้าง   ,  สัญญาค้ำประกัน
- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูฯ  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (จังหวัดศรีสะเกษ) ดาวน์โหลด
- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เ ป็นข้าราชการครูฯ  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (จังหวัดยโสธร) ดาวน์โหลด
- คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ จังหวัดศรีสะเกษ
ดาวน์โหลด
- คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ จังหวัดยโสธร
ดาวน์โหลด
- คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ (เกษียณ)จังหวัดศรีสะเกษ
ดาวน์โหลด
- คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ (เกษียณ)จังหวัดยโสธร
ดาวน์โหลด
- คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ
จังหวัดศรีสะเกษ ดาวน์โหลด
- คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ
จังหวัดยโสธร ดาวน์โหลด
- คำสั่งเเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี  และหรือให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ ดาวน์โหลด
- คำสั่งเเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี  และหรือให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ
จังหวัดยโสธร ดาวน์โหลด
คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ดาวน์โหลด
- การคัดเลือกนักเรียนทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1,เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร) ดาวน์โหลด
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด
- การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ดาวน์โหลด
      คู่มือรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ฉบับเล่มเต็ม ดาวน์โหลด
- สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ / ธุรการโรงเรียน โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ดาวน์โหลด
- ตัวอย่างคำสั่ง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูไม่มีวิทยฐานะ) ศรีสะเกษ / ยโสธร
- การจัดทำแผนพัฒนาครูฯ ดาวน์โหลด
-เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รายงานตัวในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-09.30 น. รายละเอียด
-เอกสารเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ 1 ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลด
 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2559 (1 ตุลาคม 2559) ดาวน์โหลด
การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาด้านวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ (การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 1 - 15 สิงหาคม 2559) ดาวน์โหลด
ตัวอย่างคำสั่งโรงเรียน เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559) ดาวน์โหลด
บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลารกทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพม.28 โดยอนุมัติ กศจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2559 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 ดาวน์โหลด

เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ รายงานตัวในวันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 08.30-09.30 น.

ดาวน์โหลด
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน (กรณีขอใช้บัญชี)
(นายเกียรติศักดิ์ สมพร)
ดาวน์โหลด
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน (กรณีขอใช้บัญชี) ดาวน์โหลด
ตัวอย่างคำสั่ง โรงเรียน เรื่อง  อนุญาตให้พนักงานราชการลาออก ดาวน์โหลด
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ปี 2557 เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (บรรจุชุดที่ 2) ดาวน์โหลด
ตัวอย่างคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
เรียกบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อบรรจุผู้คัดเลือกได้ฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ดาวน์โหลด
ประกาศ : ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
(กรณีขอใช้บัญชี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1)
ดาวน์โหลด
ประกาศ : ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
(กรณีขอใช้บัญชี สพป.ศรีสะเกษ เขต 4)
ดาวน์โหลด
รายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายในตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (กศจ.จังหวัดศรีสะเกษ) ดาวน์โหลด
องค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายในตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา) (กศจ.จังหวัดยโสธร) ดาวน์โหลด