เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษา)
รายละเอียดรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.28 มติ ก.ศ.จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและพนักงานราชการประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและพนักงานราชการประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีพุทธศักราช 2560
โครงการ "การพัฒนาวิธีการสอนคณิตศาสตร์ชั้นสูง สำหรับครูคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1"
การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ประกาศรับสมัครการจ้างเหมานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา และการจ้างพนักงานราชการประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 28
ปฏิทินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
บันทึกขอสละสิทธิ์ในการเรียกบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูผู้ช่วย (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษา ปี การศึกษา 2557
ปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู และตำแหน่งว่างที่คาดว่าจะว่าง
ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เกียรติบัตรครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560
แก้ไข-เกียรติบัตรครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560 (ข้อมูลเมื่อ 18 มกราคม 2560)
สหวิทยาเขตรัตนวงษา สหวิทยาเขตหลักเมือง สหวิทยาเขตกันทรารมย์ สหวิทยาเขตกำแพง สหวิทยาเขตภูมิพิทยาพัฒน์
สหวิทยาเขตขุขันธ์ สหวิทยาเขตปรางค์กู่ สหวิทยาเขตพระวิหาร สหวิทยาเขตยศสุนทร สหวิทยาเขตวังชัยแก้ว
สหวิทยาเขตเลิงกุดชุมไทยเจริญ
 
สอบถามความสมัครใจเพื่อนำรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ตำแหน่งครูผู้สอน ในบัญชีไปขึ้นในบัญชีอื่น ๆ (สพป.ศรีสะเกษ เขต 1)ดาว์นโหลดเอกสาร
เรียกรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 17 ราย (ครั้งที่ 2) ดาว์นโหลดเอกสาร
- ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานราชการ สังกัด สพม.28(ข้อมูลการจ้างเมื่อ 6 ธันวาคม 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ดาว์นโหลดเอกสาร
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ดาว์นโหลดเอกสาร
- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาว์นโหลดเอกสาร
- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ดาว์นโหลดเอกสาร
- สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : สัญญาจ้าง   ,  สัญญาค้ำประกัน
- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูฯ  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (จังหวัดศรีสะเกษ) ดาวน์โหลด
- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เ ป็นข้าราชการครูฯ  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (จังหวัดยโสธร) ดาวน์โหลด
- คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ จังหวัดศรีสะเกษ
ดาวน์โหลด
- คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ จังหวัดยโสธร
ดาวน์โหลด
- คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ (เกษียณ)จังหวัดศรีสะเกษ
ดาวน์โหลด
- คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ (เกษียณ)จังหวัดยโสธร
ดาวน์โหลด
- คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ
จังหวัดศรีสะเกษ ดาวน์โหลด
- คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ
จังหวัดยโสธร ดาวน์โหลด
- คำสั่งเเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี  และหรือให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ ดาวน์โหลด
- คำสั่งเเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี  และหรือให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ
จังหวัดยโสธร ดาวน์โหลด
คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ดาวน์โหลด
- การคัดเลือกนักเรียนทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1,เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร) ดาวน์โหลด
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด
- การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ดาวน์โหลด
      คู่มือรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ฉบับเล่มเต็ม ดาวน์โหลด
- สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ / ธุรการโรงเรียน โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ดาวน์โหลด
- ตัวอย่างคำสั่ง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูไม่มีวิทยฐานะ) ศรีสะเกษ / ยโสธร
- การจัดทำแผนพัฒนาครูฯ ดาวน์โหลด
-เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รายงานตัวในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-09.30 น. รายละเอียด
-เอกสารเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ 1 ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลด
 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2559 (1 ตุลาคม 2559) ดาวน์โหลด
การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาด้านวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ (การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 1 - 15 สิงหาคม 2559) ดาวน์โหลด
ตัวอย่างคำสั่งโรงเรียน เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559) ดาวน์โหลด
บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลารกทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพม.28 โดยอนุมัติ กศจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2559 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 ดาวน์โหลด

เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ รายงานตัวในวันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 08.30-09.30 น.

ดาวน์โหลด
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน (กรณีขอใช้บัญชี)
(นายเกียรติศักดิ์ สมพร)
ดาวน์โหลด
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน (กรณีขอใช้บัญชี) ดาวน์โหลด
ตัวอย่างคำสั่ง โรงเรียน เรื่อง  อนุญาตให้พนักงานราชการลาออก ดาวน์โหลด
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ปี 2557 เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (บรรจุชุดที่ 2) ดาวน์โหลด
ตัวอย่างคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
เรียกบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อบรรจุผู้คัดเลือกได้ฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ดาวน์โหลด
ประกาศ : ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
(กรณีขอใช้บัญชี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1)
ดาวน์โหลด
ประกาศ : ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
(กรณีขอใช้บัญชี สพป.ศรีสะเกษ เขต 4)
ดาวน์โหลด
รายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายในตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (กศจ.จังหวัดศรีสะเกษ) ดาวน์โหลด
องค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายในตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา) (กศจ.จังหวัดยโสธร) ดาวน์โหลด