แจ้งตำแหน่งว่างเพิ่มเติม ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา) ปี 2561
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษา)
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)
  - รายละเอียดเพิ่มเติม
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2561 - แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ครู สังกัด สพฐ.
  - บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างสายครูผู้สอน
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ให้ใช้แบบประเมิน 1/1 และ 1/2 ที่แก้ไขใหม่ ดังนี้
- กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.
- แบบประเมินสมรรถนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.

เรื่อง ประกาศสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และจัดจ้างเป็นลูกจ้าชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราว
เรียกรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561

สัญญาจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

คลิก ค้นหาเลขที่สัญญาพนักงานราชการ
สัญญาจ้างพนักงานราชการ เลขที่ 001-050 สัญญาจ้างพนักงานราชการ เลขที่ 051-100
สัญญาจ้างพนักงานราชการ เลขที่ 101-150 สัญญาจ้างพนักงานราชการ เลขที่ 151-268
1.ครูวิกฤต1-46
2.พระราชดำริ48-50
3.ธุรการ51-115
4.วิทย์คณิต116-119
5.พี่เลี้ยง120-139
1.แนบท้ายสัญญาจ้าง-พนักงานราชการ
2.สัญญาค้ำประกัน-พนักงานราชการ
3.แนบท้ายสัญญาจ้าง-ลูกจ้างชั่วคราว
4.สัญญาค้ำประกัน-ลูกจ้างชั่วคราว
1.ครูพักนอน
2.lab boy
3.นักการภารโรงคืนครูให้นักเรียน
4.นักการภารโรง-ผลผลิตภาคบังคับ
5.แนบท้ายสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
6.สัญญาค้ำประกัน-ลูกจ้างชั่วคราว
เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบแข่งขันได้กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ลำดับที่ 62,63(สำรอง) กลุ่มวิชาชีววิทยา ลำดับที่ 24,26 (สำรอง) และกลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ ลำดับที่ 78,79(สำรอง),84(สำรอง),86(สำรอง)
เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ นายชัยยัน อรชุน,นายอติชาติ จันตะ และ นางสาวรุ่งกานต์ เจตินัย ผู้สอบได้ลำดับที่ 60,64และ 69 กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษาและคณิตศาสตร์
ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สำรวจข้อมูลกรณีข้าราชการครูได้รับการผลกระทบจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรยกเลิกการจัดอบรม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 (บรรจุชุดที่ 5) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรงตามโครงการคืนครูให้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูทีมีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557 (บรรจุชุดที่4) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557 (บรรชุดที่ 4) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 (บรรจุชุดที่ 5) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)ที่สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2557 (บรรจุชุดที่4) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ผลการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 15/2561
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองหลักสูตร จำนวน 1,460 หลักสูตร
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ตำแหน่งนักการภารโรงและตำแหน่งครูดูและนักเรียนประจำพักนอน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฯ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

การคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ตำแหน่งนักการภารโรงและตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ผ่านทาง Website : http://pws.cgd.go.th/EFilng
สัญญาจ้างพนักงานราชการ-กลุ่มทั่วไป ดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อส่งแบบคำขอ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
หนังสือ เรียก รายงานตัวพนักงานาชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน รายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานราชการ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมศรีโสธร (ชั้น 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
(โครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557)

คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ รพร้อม
บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ
จังหวัดศรีสะเกษ

คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ รพร้อม
บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ
จังหวัดยโสธร
แบบสัญญาพนักงานราชการ และธุรการโรงเรียน
แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ แบบสัญญาเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 1 โรงเรียน แบบสัญญาเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 2 โรงเรียน
สัญญาค้ำประกัน สัญญาจ้างพนักงานราชการ/ ลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา)
เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษา)
รายละเอียดรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.28 มติ ก.ศ.จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและพนักงานราชการประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและพนักงานราชการประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีพุทธศักราช 2560
โครงการ "การพัฒนาวิธีการสอนคณิตศาสตร์ชั้นสูง สำหรับครูคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1"
การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ประกาศรับสมัครการจ้างเหมานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา และการจ้างพนักงานราชการประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 28
ปฏิทินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
บันทึกขอสละสิทธิ์ในการเรียกบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูผู้ช่วย (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษา ปี การศึกษา 2557
ปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู และตำแหน่งว่างที่คาดว่าจะว่าง
ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เกียรติบัตรครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560
แก้ไข-เกียรติบัตรครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560 (ข้อมูลเมื่อ 18 มกราคม 2560)
สหวิทยาเขตรัตนวงษา สหวิทยาเขตหลักเมือง สหวิทยาเขตกันทรารมย์ สหวิทยาเขตกำแพง สหวิทยาเขตภูมิพิทยาพัฒน์
สหวิทยาเขตขุขันธ์ สหวิทยาเขตปรางค์กู่ สหวิทยาเขตพระวิหาร สหวิทยาเขตยศสุนทร สหวิทยาเขตวังชัยแก้ว
สหวิทยาเขตเลิงกุดชุมไทยเจริญ
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการที่จ้างฯ
ครูธุรการโรงเรียน พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป ครูสาขาขาดแคลน พนักงานราชการ
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ครูวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
(Lab Boy)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ศรีสะเกษ
นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน) นักการภารโรง
(ผลผลิตผู้จบการศึกษาฯ)
ครูและบุคลากรโรงเรียนตามพระราชดำริ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ยโสธร
ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน   เอกสารประกอบการทำสัญญา

กลุ่มงานบริการ (รวม)

สอบถามความสมัครใจเพื่อนำรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ตำแหน่งครูผู้สอน ในบัญชีไปขึ้นในบัญชีอื่น ๆ (สพป.ศรีสะเกษ เขต 1)ดาว์นโหลดเอกสาร
เรียกรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 17 ราย (ครั้งที่ 2) ดาว์นโหลดเอกสาร
- ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานราชการ สังกัด สพม.28(ข้อมูลการจ้างเมื่อ 6 ธันวาคม 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ดาว์นโหลดเอกสาร
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ดาว์นโหลดเอกสาร
- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาว์นโหลดเอกสาร
- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ดาว์นโหลดเอกสาร
- สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : สัญญาจ้าง   ,  สัญญาค้ำประกัน
- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูฯ  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (จังหวัดศรีสะเกษ) ดาวน์โหลด
- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เ ป็นข้าราชการครูฯ  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (จังหวัดยโสธร) ดาวน์โหลด
- คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ จังหวัดศรีสะเกษ
ดาวน์โหลด
- คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ จังหวัดยโสธร
ดาวน์โหลด
- คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ (เกษียณ)จังหวัดศรีสะเกษ
ดาวน์โหลด
- คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ (เกษียณ)จังหวัดยโสธร
ดาวน์โหลด
- คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ
จังหวัดศรีสะเกษ ดาวน์โหลด
- คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ
จังหวัดยโสธร ดาวน์โหลด
- คำสั่งเเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี  และหรือให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ ดาวน์โหลด
- คำสั่งเเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี  และหรือให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ
จังหวัดยโสธร ดาวน์โหลด
คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ดาวน์โหลด
- การคัดเลือกนักเรียนทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1,เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร) ดาวน์โหลด
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด
- การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ดาวน์โหลด
      คู่มือรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ฉบับเล่มเต็ม ดาวน์โหลด
- สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ / ธุรการโรงเรียน โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ดาวน์โหลด
- ตัวอย่างคำสั่ง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูไม่มีวิทยฐานะ) ศรีสะเกษ / ยโสธร
- การจัดทำแผนพัฒนาครูฯ ดาวน์โหลด
-เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รายงานตัวในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-09.30 น. รายละเอียด
-เอกสารเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ 1 ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลด
 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2559 (1 ตุลาคม 2559) ดาวน์โหลด
การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาด้านวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ (การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 1 - 15 สิงหาคม 2559) ดาวน์โหลด
ตัวอย่างคำสั่งโรงเรียน เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559) ดาวน์โหลด
บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลารกทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพม.28 โดยอนุมัติ กศจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2559 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 ดาวน์โหลด

เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ รายงานตัวในวันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 08.30-09.30 น.

ดาวน์โหลด
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน (กรณีขอใช้บัญชี)
(นายเกียรติศักดิ์ สมพร)
ดาวน์โหลด
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน (กรณีขอใช้บัญชี) ดาวน์โหลด
ตัวอย่างคำสั่ง โรงเรียน เรื่อง  อนุญาตให้พนักงานราชการลาออก ดาวน์โหลด
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ปี 2557 เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (บรรจุชุดที่ 2) ดาวน์โหลด
ตัวอย่างคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
เรียกบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อบรรจุผู้คัดเลือกได้ฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ดาวน์โหลด
ประกาศ : ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
(กรณีขอใช้บัญชี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1)
ดาวน์โหลด
ประกาศ : ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
(กรณีขอใช้บัญชี สพป.ศรีสะเกษ เขต 4)
ดาวน์โหลด
รายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายในตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (กศจ.จังหวัดศรีสะเกษ) ดาวน์โหลด
องค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายในตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา) (กศจ.จังหวัดยโสธร) ดาวน์โหลด