วันที่ : 21 กันยายน 2561
เมนูค้นหา เลือกวันที่
[ เฉพาะเจ้าหน้าที่ ]

วันที่ค้นหา :1 มกราคม 2513


หน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42]
ที่ ภารกิจ สถานที่ วัน/เดือน/ปี เวลา ผู้บริหารการศึกษา มอบหมาย
458 ร่วมเป็นเกียรติงานแสดงมุทิตาจิตเกษียนอายุราชการของนายอุทัย สาคำภีร์ ณ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 28 กันยายน 2561 17:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
460 ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ปี 2561 ระดับประเทศ ณ ห้องประชุมไพรราชพฤกษ์ อาคาร2 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 26 กันยายน 2561 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางสุพร สามัตถิยะ รองผอ.สพม.28
435 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2561 ณ สำนักงานสกสค.จังหวัดศรีสะเกษ 25 กันยายน 2561 09:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
439 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ของนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม จังหวัดศรีสะเกษ 25 กันยายน 2561 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางสุพร สามัตถิยะ รองผอ.สพม.28
450 ประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ณ ประชุมโกเมน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สถาบันการพลศึกษา 25 กันยายน 2561 13:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
437 ประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 24 กันยายน 2561 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางพนิตตา งามแสง
449 เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมการนำเสนอโครงการงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค ณ ประเทศญี่ปุ่น 23 กันยายน 2561 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
448 เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมการนำเสนอโครงการงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค ณ ประเทศญี่ปุ่น 22 กันยายน 2561 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
456 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ 22 กันยายน 2561 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางสุพร สามัตถิยะ รองผอ.สพม.28
459 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ 22 กันยายน 2561 09:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางสุพร สามัตถิยะ รองผอ.สพม.28

พัฒนาโดย :: นายก้องหล้า พรมดวงดี @2017 พบปัญหาการใช้งานระบบติดต่อ แจ้งที่นี่