ภารกิจราชการของผู้บริหารการศึกษา : สพม.28 วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ค้นหา :1 มกราคม 2513


วัน/เดือน/ปี ภารกิจ สถานที่ เวลา ผู้บริหารการศึกษา มอบหมาย
14 เมษายน 2562 ร่วมเป็นเกียรติในการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา "คืนสู่เหย้า 39 ปี ไกรภักดีวิทยาคม" ณ หอประชุมโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 08:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล วันที่ 14 - 15 เมษายน 2562
18 มีนาคม 2562 ประชุมผู้บริการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ณ หอประชุมโรงเรียนทรายมูลวิทยา 09:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
26 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร 09:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางพรรณพร บุญทศ ศึกษานเทศก์ชำนาญการพิเศษ
26 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
25 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 13:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28
25 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการปัจฉิมนเทศผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ คณะครุศาสตร์ 13:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
25 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ 09:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
24 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรมประจำตำบล ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
23 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรมประจำตำบล ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
22 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรมประจำตำบล ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 10:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล