ระบบภารกิจไปราชการผู้บริหารการศึกษา วันที่ : 19 ม.ค. 2562ที่ ภารกิจ สถานที่ วัน/เดือน/ปี เวลา ผู้บริหารการศึกษา
1 ร่วมงานวันครูของข้าราชการบำเหน็จบำนาญจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ 2019-01-19 07:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล

พัฒนาโดย :: นายก้องหล้า พรมดวงดี @2017 พบปัญหาการใช้งานระบบติดต่อ แจ้งที่นี่