เกี่ยวกับเรา : ผู้พัฒนาระบบภารกิจราชการ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา Official Mission System Director of Educational Service Area


นายก้องหล้า พรมดวงดี พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28
การศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
E-mail: kongla.phom54@sskru.ac.th