ภารกิจราชการ นายภัทธศาสน์ มาสกุล วันที่ : 20 กันยายน 2562


ที่ ภารกิจ สถานที่ เวลา มอบหมาย
1 ร่วมเป็นเกียรติงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมพุทธรักษา โรงเรียนเลิงนกทา 17:00 นางสุพร สามัตถิยะ รองผอ.สพม.28

บันทึกข้อมูลโดย : นางสาวศิริรัตน์ สำโรง // เขียนระบบโดย : นายก้องหล้า พรมดวงดี