ภารกิจราชการ นายภัทธศาสน์ มาสกุล วันที่ : 20 กรกฎาคม 2562


ที่ ภารกิจ สถานที่ เวลา มอบหมาย
1 นำส่งคะแนนประเมินสอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุุุุุุุุุุุุุสิต 08:30
2 เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 9 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม 11:00
3 เป็นคณะวิทยากรพี่เลี้ยง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. รุ่นที่ 2-10/2562 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 14:00

บันทึกข้อมูลโดย : นางสาวศิริรัตน์ สำโรง // เขียนระบบโดย : นายก้องหล้า พรมดวงดี