ภารกิจราชการของผู้บริหารการศึกษา : สพม.28 วันที่ : 20 กันยายน 2562

วันที่ค้นหา :1 มกราคม 2513


วัน/เดือน/ปี ภารกิจ สถานที่ เวลา ผู้บริหารการศึกษา มอบหมาย
13 สิงหาคม 2562 ประชุมสัมมนาการพัฒนายกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา สู่ ประเทศไทย 4.0 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
11 สิงหาคม 2562 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน "ใต้ร่มพระบารมี 25 ปี ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ณ บริเวณอาคารศาลาทรงงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ 10:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28
10 สิงหาคม 2562 เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 9 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
9 สิงหาคม 2562 เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนค้อวังวิทยาคม จังหวัดยโสธร 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางสุพร สามัตถิยะ รองผอ.สพม.28
9 สิงหาคม 2562 เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 9 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
8 สิงหาคม 2562 เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 9 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
8 สิงหาคม 2562 ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และพิธีเปิดโครงการ TOT Young Club "เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ" ณ หอประชุมโรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางสุพร สามัตถิยะ รองผอ.สพม.28
8 สิงหาคม 2562 ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อาคารดอกลำดวน ชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ 09:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางพนิตตา งามแสง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.28
7 สิงหาคม 2562 ประชุมวิชาการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคอีสารตอนล่าง Promotion and Prevention in a Disruptive Era to Health Literate Society ณ ห้องประชุมโรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
7 สิงหาคม 2562 ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศก.เขต 1 13:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล พร้อมด้วยนายสุพิชญ์ ลาลุน และ นางสาวเพ็ญนภา ยางนอก