ภารกิจราชการของผู้บริหารการศึกษา : สพม.28 วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ค้นหา :1 มกราคม 2513


วัน/เดือน/ปี ภารกิจ สถานที่ เวลา ผู้บริหารการศึกษา มอบหมาย
15 สิงหาคม 2562 ประชุมสัมมนาการพัฒนายกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา สู่ ประเทศไทย 4.0 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
14 สิงหาคม 2562 ประชุมสัมมนาการพัฒนายกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา สู่ ประเทศไทย 4.0 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
14 สิงหาคม 2562 ประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมการสำหรับเข้าร่วมงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28
13 สิงหาคม 2562 ประชุมสัมมนาการพัฒนายกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา สู่ ประเทศไทย 4.0 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
11 สิงหาคม 2562 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน "ใต้ร่มพระบารมี 25 ปี ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ณ บริเวณอาคารศาลาทรงงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ 10:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28
10 สิงหาคม 2562 เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 9 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
9 สิงหาคม 2562 เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนค้อวังวิทยาคม จังหวัดยโสธร 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางสุพร สามัตถิยะ รองผอ.สพม.28
9 สิงหาคม 2562 เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 9 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
8 สิงหาคม 2562 เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 9 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
8 สิงหาคม 2562 ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และพิธีเปิดโครงการ TOT Young Club "เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ" ณ หอประชุมโรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางสุพร สามัตถิยะ รองผอ.สพม.28