ภารกิจราชการของผู้บริหารการศึกษา : สพม.28 วันที่ : 4 มิถุนายน 2563

วันที่ค้นหา :1 มกราคม 2513


วัน/เดือน/ปี ภารกิจ สถานที่ เวลา ผู้บริหารการศึกษา มอบหมาย
26 ธันวาคม 2560 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ โรงแรมศรีลำดวน 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
1 มกราคม 2513 ประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ นายภัทธศาสน์ มาสกุล
1 มกราคม 2513 ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธรหลังใหม่ ชั้น 2 13:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางพรรณพร บุญทศ ศึกษานเทศก์ชำนาญการพิเศษ