ภารกิจราชการของผู้บริหารการศึกษา : สพม.28 วันที่ : 30 มีนาคม 2563

วันที่ค้นหา :1 มกราคม 2513


วัน/เดือน/ปี ภารกิจ สถานที่ เวลา ผู้บริหารการศึกษา มอบหมาย
24 กันยายน 2562 ประชุม "งานเวทีแสดงศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
24 กันยายน 2562 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
23 กันยายน 2562 ประชุม "งานเวทีแสดงศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
23 กันยายน 2562 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการศึกษาวิจัยขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ณ โรงแรมนาถสิริ เรสซิเด้นซ์ จังหวัดอุบลราชธานี 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
23 กันยายน 2562 ร่วมงาน "มหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูมิจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2562" ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เจพี เอ็มเมอร์รัล จังหวัดยโสธร 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางพรรณพร บุญทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
22 กันยายน 2562 ประชุม "งานเวทีแสดงศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด 13:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
22 กันยายน 2562 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการศึกษาวิจัยขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ณ โรงแรมนาถสิริ เรสซิเด้นซ์ จังหวัดอุบลราชธานี 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
20 กันยายน 2562 ร่วมเป็นเกียรติงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมพุทธรักษา โรงเรียนเลิงนกทา 17:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางสุพร สามัตถิยะ รองผอ.สพม.28
19 กันยายน 2562 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 18:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
19 กันยายน 2562 ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ 13:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล