ภารกิจราชการของผู้บริหารการศึกษา : สพม.28 วันที่ : 30 มีนาคม 2563

วันที่ค้นหา :1 มกราคม 2513


วัน/เดือน/ปี ภารกิจ สถานที่ เวลา ผู้บริหารการศึกษา มอบหมาย
19 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศก.เขต 1 13:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางสุพร สามัตถิยะ รองผอ.สพม.28
19 กันยายน 2562 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
17 กันยายน 2562 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาเพื่อการสือสาร สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ฯ ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
15 กันยายน 2562 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีเครืองคำนวณทางวิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางสุพร สามัตถิยะ รองผอ.สพม.28
14 กันยายน 2562 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการขยายผลการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตเพื่อเตรียมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
14 กันยายน 2562 ประชุมและร่วมพิธีลงนามฯ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางสุพร สามัตถิยะ รองผอ.สพม.28
14 กันยายน 2562 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลชาย SAT-Sisaket Basketball World Invitation ณ อาคารพลศึกษาวีสมหมาย จังหวัดศรีสะเกษ 16:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
13 กันยายน 2562 ตรวจเยี่ยม พบปะ ให้กำลังใจ ศูนย์สนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดจังหวัดศรีสะเกษ 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
13 กันยายน 2562 ประชุมและร่วมพิธีลงนามฯ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางสุพร สามัตถิยะ รองผอ.สพม.28
13 กันยายน 2562 ประชุมสัมมนาสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ก่อนเกษียณอายุราชการ ณ ห้องมณีนพเก้า โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ จังหวัดยโสธร 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางพรรณพร บุญทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ