ภารกิจราชการของผู้บริหารการศึกษา : สพม.28 วันที่ : 20 กันยายน 2562

วันที่ค้นหา :1 มกราคม 2513


วัน/เดือน/ปี ภารกิจ สถานที่ เวลา ผู้บริหารการศึกษา มอบหมาย
6 กันยายน 2562 เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิเชาชีพ PLC ตามโครงการขยายผลครูแกนนำภาษาอังกฤษ หลักสูตร Boot Camp Turbo ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมโพธิ์ศรีเขียว โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางสุพร สามัตถิยะ รองผอ.สพม.28 ***ขอเลื่อนยังไม่มีกำหนด***
6 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน และชี้แจงเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
6 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ประกอลวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2562 ณ ห้องทำงานท่านผอ.เขต สพม.28 13:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
5 กันยายน 2562 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ณ โรงแรมไดมอนด์พล่าซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
4 กันยายน 2562 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ณ โรงแรมไดมอนด์พล่าซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
3 กันยายน 2562 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ณ โรงแรมไดมอนด์พล่าซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
3 กันยายน 2562 เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) หลักสูตร Boot Camp Turbo for Secondary (ระยะที่ ๓) ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางสุพร สามัตถิยะ รองผอ.สพม.28
2 กันยายน 2562 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี จังหวัดศรีสะเกษ 11:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายสุพิชญ์ ลาลุน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2 กันยายน 2562 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ณ โรงแรมไดมอนด์พล่าซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11:05 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
31 สิงหาคม 2562 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning หลักสูตร "คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับยุคของปัญญาประดิษฐ์"ฯ ณ ห้องประชุม 5703 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล