ภารกิจราชการของผู้บริหารการศึกษา : สพม.28 วันที่ : 20 กันยายน 2562

วันที่ค้นหา :1 มกราคม 2513


วัน/เดือน/ปี ภารกิจ สถานที่ เวลา ผู้บริหารการศึกษา มอบหมาย
27 สิงหาคม 2562 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ สภานายิกสภากาชาดไทย การจัดอบรมและพัฒนาแกนนำจิตอาสากาชาดไทย จังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร 12:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางพรรณพร บุญทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
27 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ 11:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
27 สิงหาคม 2562 ประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ ณ โรงแรมพลอย พาเลซ จังหวัดมุกดาหาร 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28
27 สิงหาคม 2562 ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมรวมพลคนกล้าดียกกำลัง 3 (กล้าคิดดี กล้าพูดดี กล้าทำดี) ณ หอคอยศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 17:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28
26 สิงหาคม 2562 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (ชั้น 1) 08:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางพนิตตา งามแสง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.28
26 สิงหาคม 2562 เป็นประธานงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณ จังหวัดชุมพร 17:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล พร้อมด้วย นายจรัญ น้อยพรหม
26 สิงหาคม 2562 ประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศก.เขต 1 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
26 สิงหาคม 2562 ประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในพื้นที่ ณ โรงแรมพลอย พาเลซ จังหวัดมุกดาหาร 08:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28
24 สิงหาคม 2562 ร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ ณ ห้องประชุมศรีสวัสดิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
23 สิงหาคม 2562 ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ SOUTHEAST ASIAN JUNIOR $ CADET OPEN WRESTLINE TOURNAMENT 2019 จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ 14:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายธีรพงศ์ วงศ์จอม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ