ภารกิจราชการของผู้บริหารการศึกษา : สพม.28 วันที่ : 31 มีนาคม 2563

วันที่ค้นหา :1 มกราคม 2513


วัน/เดือน/ปี ภารกิจ สถานที่ เวลา ผู้บริหารการศึกษา มอบหมาย
29 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 09:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
28 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดยโสธร 13:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28
28 สิงหาคม 2562 ประชุมเพื่อพิจารณาผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขัน และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ. 2563) "ศรีสะเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ. 2564) "นครศรีลำดวนเกมส์" ณ ห้องประชุมนพรัตน์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ 14:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล พร้อมด้วยนายสุพิชญ์ ลาลุน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
27 สิงหาคม 2562 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ สภานายิกสภากาชาดไทย การจัดอบรมและพัฒนาแกนนำจิตอาสากาชาดไทย จังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร 12:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางพรรณพร บุญทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
27 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ 11:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
27 สิงหาคม 2562 ประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ ณ โรงแรมพลอย พาเลซ จังหวัดมุกดาหาร 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28
27 สิงหาคม 2562 ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมรวมพลคนกล้าดียกกำลัง 3 (กล้าคิดดี กล้าพูดดี กล้าทำดี) ณ หอคอยศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 17:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28
26 สิงหาคม 2562 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (ชั้น 1) 08:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางพนิตตา งามแสง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.28
26 สิงหาคม 2562 เป็นประธานงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณ จังหวัดชุมพร 17:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล พร้อมด้วย นายจรัญ น้อยพรหม
26 สิงหาคม 2562 ประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศก.เขต 1 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล