ภารกิจราชการของผู้บริหารการศึกษา : สพม.28 วันที่ : 20 กันยายน 2562

วันที่ค้นหา :1 มกราคม 2513


วัน/เดือน/ปี ภารกิจ สถานที่ เวลา ผู้บริหารการศึกษา มอบหมาย
23 สิงหาคม 2562 ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จังหวัดชัยภูมิ 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
23 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8/2562 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ 09:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางสาวศิริรัตน์ สำโรง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
22 สิงหาคม 2562 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาอนุชน (สเปเซียลโอลิมปิคไทย) ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายสุพิชญ์ ลาลุน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22 สิงหาคม 2562 ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จังหวัดชัยภูมิ 08:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
21 สิงหาคม 2562 ร่วมงานสภากาแฟเช้า จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ บ้านหว้าน จังหวัดศรีสะเกษ 07:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ท่านรอง ผอ.สพม.28 พร้อมผอ.กลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ สพม.28
20 สิงหาคม 2562 ประชุมเตรียมความพร้อมฝ่ายพิธีเปิด-ปิด และการแสดง ครั้งที่ 4 การจัดการแข่งขันดีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ.2563) "ศรีสะเกษเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564) "นครลำดวนเกมส์" ณ ห้องประชุมธง รุญเจริญชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ม.ราชภัฎศรีสะเกษ 14:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายธีรพงศ์ วงศ์จอม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
20 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะกรมการจังหวัดยโสธร ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดยโสธร 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางพรรณพร บุญทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
20 สิงหาคม 2562 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการทำไร่นาดำตามรอยพ่อหลวง ร.9 อย่างพอเพียง ณ แปลงนาสาธิต ดร.ทัศนีย์ อินทรสุขศรี ชุมชนโนนเค็ง จังหวัดศรีสะเกษ 08:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28
19 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมอาคารเกียรติยศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ 10:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28
19 สิงหาคม 2562 เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมปฏิบัติการยกระดับขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล