ภารกิจราชการของผู้บริหารการศึกษา : สพม.28 วันที่ : 4 มิถุนายน 2563

วันที่ค้นหา :1 มกราคม 2513


วัน/เดือน/ปี ภารกิจ สถานที่ เวลา ผู้บริหารการศึกษา มอบหมาย
20 สิงหาคม 2562 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการทำไร่นาดำตามรอยพ่อหลวง ร.9 อย่างพอเพียง ณ แปลงนาสาธิต ดร.ทัศนีย์ อินทรสุขศรี ชุมชนโนนเค็ง จังหวัดศรีสะเกษ 08:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28
19 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมอาคารเกียรติยศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ 10:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28
19 สิงหาคม 2562 เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมปฏิบัติการยกระดับขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
19 สิงหาคม 2562 ร่วมประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ.2563) "ศรีสะเกษเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564) "นครลำดวนเกมส์" ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ 14:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายสุพิชญ์ ลาลุน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 สิงหาคม 2562 ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศรีสวัสดิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
16 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชาย SAT-Sisket Nasketball World Invitation ณ จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมนพรัตน์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ 13:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายธีรพงศ์ วงศ์จอม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
16 สิงหาคม 2562 เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีตระกูลประเทืองวิทยาคม จังหวัดยโสธร 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ประธานสหวิทยาเขต
16 สิงหาคม 2562 ประชุมสัมมนาการพัฒนายกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา สู่ ประเทศไทย 4.0 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
16 สิงหาคม 2562 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการประชุมกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายในโครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา (จังหวัดศรีสะเกษ) ณ อาคารดอกลำดวน ชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางบังอร กษมาพิศาล ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ
15 สิงหาคม 2562 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28