ภารกิจราชการของผู้บริหารการศึกษา : สพม.28 วันที่ : 20 กันยายน 2562

วันที่ค้นหา :1 มกราคม 2513


วัน/เดือน/ปี ภารกิจ สถานที่ เวลา ผู้บริหารการศึกษา มอบหมาย
24 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลลีกยุวชนจังหวัดศรีสะเกษ ***มอบหมายให้นายวิทยา มะโนรัตน์*** ณ สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 14:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
23 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ 09:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
23 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมเป็นเกียรติในงานเชิดชูเกียรติและมอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณ แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอนฯ ประจำปี 2560 ***มอบหมายให้ผอ.สุพิชญ์ ลาลุน*** ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ (เกาะกลางน้ำ) 17:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
23 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นประธานพิธีเปิดบ้านวิชาการ "Open House" ณ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 13:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
23 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นประธานประชุมจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ 10:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
23 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยฯ ***มอบหมายให้นางพนิตตา งามแสง*** ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
21 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
21 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นประธานพิธีเปิดการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ 09:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
21 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครบรอบ 40 ปี (กรรมการผู้ทรงคณวุฒิ) ณ สถาบันการพลศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ 10:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
20 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ (อาคารกันเกรา) ณ โรงเรียนเลิงนกทาจังหวัดยโสธร 09:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล