ภารกิจราชการของผู้บริหารการศึกษา : สพม.28 วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ค้นหา :1 มกราคม 2513


วัน/เดือน/ปี ภารกิจ สถานที่ เวลา ผู้บริหารการศึกษา มอบหมาย
26 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมคณะกรรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
26 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมงานแถลงผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2560 และพบปะสื่อมวลชน ***มอบหมายให้ท่านรองรัตติกร ทองเนตร*** ณ ห้องศรีลำดวน 1 ชั้น 2 โรงแรมศรีลำดวน 18:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
26 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมการแถลงข่าว"เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่า ไทศรีสะเกษ ประจำปี 2561" ***มอบหมายให้ท่านรองรัตติกร ทองเนตร*** ณ โรงแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร ม.ราชภัฏศรีสะเกษ 15:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
24 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลลีกยุวชนจังหวัดศรีสะเกษ ***มอบหมายให้นายวิทยา มะโนรัตน์*** ณ สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 14:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
23 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ 09:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
23 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมเป็นเกียรติในงานเชิดชูเกียรติและมอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณ แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอนฯ ประจำปี 2560 ***มอบหมายให้ผอ.สุพิชญ์ ลาลุน*** ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ (เกาะกลางน้ำ) 17:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
23 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นประธานพิธีเปิดบ้านวิชาการ "Open House" ณ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 13:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
23 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นประธานประชุมจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ 10:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
23 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยฯ ***มอบหมายให้นางพนิตตา งามแสง*** ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
21 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล