การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ลำดับและอนุกรม รายวิชา ค33101 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : สรวิชญ์ สว่างภพ :โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ปีที่พิมพ 2560

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 : ปฐมาวดี ศรีชนะ :โรงเรียนประสานมิตรวิทยา

รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องเพศศึกษา รายวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : นายณัฐพงษ์ สาสี :โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพ การทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ:นายธงชัย เหมเกียรติกุล:โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่ […]

รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ:นายธงชัย เหมเกียรติกุล:โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา

ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยก […]

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนกระแชงวิทยา : นางสาวดวงตา อัมภรณ์ :โรงเรียนกระแชงวิทยา

รายงานกานใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง พัฒนาการของชาติไทย สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น วิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 23103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : นางรัตน์ดา พรมทร :โรงเรียนมัธยมโพนค้อ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาการประยุกต์งานประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4:นางเสาวภา พรหมทา :ไพรบึงวิทยาคม

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการ ทำงาน รายวิชางานประดิษฐ์ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2:นางเสาวภา พรหมทา :ไพรบึงวิทยาคม

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 :นางสาวจันจิรา จงรักษ์:ไพรบึงวิทยาคม