รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การสำรวจความคิดเห็น วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม : นางสาวอาภาพร สีทา

บทคัดย่อ   ชื่อ

Continue reading »

รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพผู้เรียน โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ : นายศึก ลูกอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรบังวิทยาคม

     

Continue reading »

การประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ : นางณัฐนี ศิริพร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม รองผู้อำนวยการชำนาญการ

บทสรุปสำหรับผู้บริหา

Continue reading »

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (ค33201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน:นายปรเมศร พุ่มจันทร์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม: ปีการศึกษา2560

Continue reading »

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดกลางที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สูงกว่าค่าเฉลี่ย ระดับประเทศ กรณีศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ในพระบรม ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี. การศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรการ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์:ราม โสวัน:2561

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม &n

Continue reading »

รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เรียนรู้กฎหมายไทย ตั้งใจเป็นพลเมืองดี รายวิชา หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Continue reading »

การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ลำดับและอนุกรม รายวิชา ค33101 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : สรวิชญ์ สว่างภพ :โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ปีที่พิมพ 2560

Continue reading »

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 : ปฐมาวดี ศรีชนะ :โรงเรียนประสานมิตรวิทยา

Continue reading »

การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพ การทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ:นายธงชัย เหมเกียรติกุล:โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา

ชื่อเรื่อง การพัฒนาร

Continue reading »