รายงานกานใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง พัฒนาการของชาติไทย สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น วิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 23103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : นางรัตน์ดา พรมทร :โรงเรียนมัธยมโพนค้อ

Continue reading »

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาการประยุกต์งานประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4:นางเสาวภา พรหมทา :ไพรบึงวิทยาคม

Continue reading »

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการ ทำงาน รายวิชางานประดิษฐ์ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2:นางเสาวภา พรหมทา :ไพรบึงวิทยาคม

Continue reading »

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : อรชร โคตพันธ์ : ไพรบึงวิทยาคม

บทคัดย่อ การวิจัยครั

Continue reading »