การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพ การทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ:นายธงชัย เหมเกียรติกุล:โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา

ชื่อเรื่อง การพัฒนาร

Continue reading »

รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ:นายธงชัย เหมเกียรติกุล:โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา

ชื่อผลงาน : รายงานกา

Continue reading »

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนกระแชงวิทยา : นางสาวดวงตา อัมภรณ์ :โรงเรียนกระแชงวิทยา

Continue reading »