การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดกลางที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สูงกว่าค่าเฉลี่ย ระดับประเทศ กรณีศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ในพระบรม ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี. การศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรการ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์:ราม โสวัน:2561

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม &n

Continue reading »

รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เรียนรู้กฎหมายไทย ตั้งใจเป็นพลเมืองดี รายวิชา หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Continue reading »