รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การสำรวจความคิดเห็น วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม : นางสาวอาภาพร สีทา

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง       รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การสำรวจความคิดเห็น  วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม

ชื่อผู้รายงาน   นางสาวอาภาพร  สีทา

ปีที่ศึกษา            2560

 

 

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การสำรวจความคิดเห็น วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การสำรวจความคิดเห็น  วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การสำรวจความคิดเห็น  วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม  ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การสำรวจความคิดเห็น วิชาคณิตศาสตร์  ซึ่งผู้รายงานได้ตั้งสมมติฐานทางการศึกษาดังนี้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การสำรวจความคิดเห็น  วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5  โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

          กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  จำนวน 36 คน  ได้มาด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

          เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามีดังนี้  1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การสำรวจความคิดเห็น  วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  8 ชุด  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  การสำรวจความคิดเห็น  วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก จำนวน  30  ข้อ  ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่  .38 – .76   มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  .22 – .67   และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .82  3)  แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนรู้  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การสำรวจความคิดเห็น  วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  20  ข้อ  ซึ่งมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  .90

 

          สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การสำรวจความคิดเห็น  วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  และวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสำรวจความคิดเห็น  วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ใช้สถิติทดสอบค่า t

 

สรุปผลการศึกษา

 

             1.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การสำรวจความคิดเห็น วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.44/82.41 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้

             2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนจากการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การสำรวจความคิดเห็น วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม  มีค่าเท่ากับ 0.6817    

             3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การสำรวจความคิดเห็น วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

             4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การสำรวจความคิดเห็น วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิตติกรรมประกาศ

             รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การสำรวจความคิดเห็น วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม  สำเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก นายนิธิธานินทร์  ธนเดชน์ธาดากรณ์  ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  นายสุดใจ  แท่นศิลา 

ครูโรงเรียนละทายวิทยา  นางมลิวัลย์  จำปาทอง  นางอัญชนา  เวียงสิมา และนายตุลยเดช  กาทอง 

โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก  ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ เพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้รายงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

             ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครูโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม  และ ผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  ทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างดี

             ขอก

ราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และขอขอบคุณครอบครัวที่ให้กำลังใจเสมอมา ประโยชน์และคุณค่า ผู้ศึกษาขอมอบให้เป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา และบูรพาจารย์  ผู้มีพระคุณทุกท่าน  ที่ได้ประสิทธิ์ผลงานประสาทวิชาความรู้และมีส่วนวางรากฐานสำคัญที่ทำให้ ผู้รายงานประสบความสำเร็จ

 

 

                                     อาภาพร  สีทา

Comments

comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *