ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : นางนิธินันท์ ธนะจิตต์สิน : โรงเรียนสตรีสิริเกศ

บทคัดย่อ

Continue reading »