รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เรียนรู้กฎหมายไทย ตั้งใจเป็นพลเมืองดี รายวิชา หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Continue reading »

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 : ปฐมาวดี ศรีชนะ :โรงเรียนประสานมิตรวิทยา

Continue reading »