รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียน : นายธงชัย เหมเกียรติกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ : โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

บทคัดย่อเล่มวิจัยในช

Continue reading »

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (ค33201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน:นายปรเมศร พุ่มจันทร์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม: ปีการศึกษา2560

Continue reading »

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดกลางที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สูงกว่าค่าเฉลี่ย ระดับประเทศ กรณีศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ในพระบรม ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี. การศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรการ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์:ราม โสวัน:2561

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม &n

Continue reading »

รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เรียนรู้กฎหมายไทย ตั้งใจเป็นพลเมืองดี รายวิชา หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Continue reading »

การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ลำดับและอนุกรม รายวิชา ค33101 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : สรวิชญ์ สว่างภพ :โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ปีที่พิมพ 2560

Continue reading »

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนกระแชงวิทยา : นางสาวดวงตา อัมภรณ์ :โรงเรียนกระแชงวิทยา

Continue reading »

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการ ทำงาน รายวิชางานประดิษฐ์ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2:นางเสาวภา พรหมทา :ไพรบึงวิทยาคม

Continue reading »