กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ทำเนียบบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายภัทธศาสน์  มาสกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28


ดร.รัตติกร  ทองเนตร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

นางสุพร  สามัตถิยะ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28


นางสาวญาณินเชษฐ์  วรรณา
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


นางรุ่งอรุณ ไชยวงศ์คต
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ


นางสาวกานดาญา ทวีชัย
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน


นางบังอร สาระมู
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชานาญการ