หน่วยตรวจสอบภายใน

ทำเนียบบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

 

นายภัทธศาสน์  มาสกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28


ดร.รัตติกร  ทองเนตร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

นางสุพร  สามัตถิยะ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28


นางอรทัย  คำนึง
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน


นางนริศรา พันธ์ภักดี
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ