แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

Read more

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (70%)

จัดสรรงบประมาณรายจ่า

Read more