รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
17818/2561 23 ม.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยโรงเรียนประสานมิตรวิทยา,ค้อวังวิทยาคม,ศิลาทองพิทยาสรรค์,สวายพิทยาคม,สวงษ์วิทยาคมและห้วยทับทันวิทยาคม แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 งบลงทุน
ศธ 04258/456 22 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง
ศธ 04258/450 22 ม.ค. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา, ดงมะไฟพิทยาคม, คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์, กุดชุมวิทยาคม, ยโสธรพิทยาคม, คำเตยวิทยา, โพนงามพิทยาคาร, ห้วยทับทันวิทยาคม การบรรจุแต่งตั้งการคัดเลือก
ศธ 04258/448 22 ม.ค. 2561 การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา, ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
ศธ 04258/452 22 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา
ศธ 04258/0445 22 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561
ศธ 04258/ว433 22 ม.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งคำสั่งฯ และขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/444 22 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม , โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย , โรงเรียนเลิงนกทา , โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแต่งเพลงอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ศธ 04258/441 22 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้ชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ และเข้าร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพต่อยอดส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2561
ศธ 04258/424 22 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับสมัครนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์
ศธ 04258/423 22 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๑
ศธ 04258/0410 22 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ศธ 04258/0437 22 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอยกเว้นการเรียนมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ
ศธ 04258/431 22 ม.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์
ศธ 04258/421 22 ม.ค. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวิชาเอก
ศธ 04258/0389 22 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/ว247 22 ม.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง "การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ"
ศธ 04258/0384 22 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม ขออนุญาตนำนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปี 2560
ศธ 04258/0392 22 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีรายชื่อดังแนบ) การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 89 "ขุนด่านเกมส์" ณ จังหวัดนครนายก
ศธ 04258/ว426 22 ม.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดโครงงานสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก
ศธ 04258/425 22 ม.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ โรงเรียนเลิงนกทา โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ และโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร ขอเชิิญประชุมคณะกรรมการับนักเรียน (จังหวัดยโสธร)
ศธ 04258/451 22 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศธ 04258/397 22 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ศธ 04258/414 21 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินและคณะทำงานการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ศธ 04258/399 19 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/393 19 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/396 19 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาค
ศธ 04258/395 19 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จที่เป็นที่ประจักษ์เพื่อ รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาค
ศธ04258/390 18 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีแนบ) การสำรวจความต้องการจำเป็นของโครงสร้างพื้นฐานโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รร.ประชารัฐ 13 รร. ตามบัญชีแนบ)
04258/385 18 ม.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนงบแลกเป้า (ประธานสหวิทยาเขตและเลขาฯ)
ศธ 04258/382 18 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,ศรีสะเกษวิทยาลัย,เลิงนกทา และกันทรลักษ์วิทยา การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนสีเขียว (ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและรับรางวัล EGAT Learning Awards ๒๐๑๗
ศธ 04258/378 18 ม.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญรับชมรายการแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561"
ศธ 04258/355 18 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครประกาศฯ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2561
ศธ 04258/354 18 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2562
ศธ 04258/362 18 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/363 17 ม.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แจ้งเลื่อนปฏิทินการดำเนินงานและปรับปรุงแนวทางการประเมินผลงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/348 17 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 (การรับตรงจากพื้นที่)
ศธ 04258/340 17 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/347 17 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมงานและร่วมการประกวดในงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ ๖
ศธ 04258/313 17 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
ศธ 04258/339 16 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
ศธ 04258/338 16 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อ
ศธ 04258/337 16 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๑
ศธ 04258/335 16 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน เชิญประชุมทางไกลการบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาผ่านระบบ Conference
ศธ 04258/0323,0324 15 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/332 15 ม.ค. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, คูซอดประชาสรรค์,พยุห์วิทยา, ห้วยทับทันวิทยาคม การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล
ศธ 04258/331 15 ม.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำวิทยานิพนธ์
ศธ 04258/ว330 15 ม.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
ศธ 04258/ว329 15 ม.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอเชิญชวนสั่งซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศธ04258/327 15 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมและอนุญาตให้ผู้ผ่านเข้ารอบการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 8 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561
  1   2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com