แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560


 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 2