สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
 
 
Google Search
<< มกราคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ข้อมูล สพม.
  ประวัติความเป็นมา
  บทบาทและหน้าที่
  ผู้บริหาร
  แผนที่
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  ค่านิยม (Corporate Values)
ข้อมูลการบริหาร
  แจ้งเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่องสถานศึกษาในสังกัด
  แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design ม.ต้น
  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(ใหม่)
  แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสารสนเทศ
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
  ข้อมูลคณะกรรมการเขตพื้นที่่
  ข้อมูล อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปี พ.ศ.2556
  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 จำแนกเป็นรายมาตรฐานและระดับคุณภาพ
  สรุปผลการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3
  สรุปผลการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต
  ข้อมูลศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
  ข้อมูล กตปน.เขตพื้นที่
  เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่โรงเรียน
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557
  จำนวนนักเรียนแยกชั้น แยกเพศ 10 มิถุนายน 2557
  จำนวนนักเรียนแยกตามขนาดโรงเรียน
  จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
  จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
  จำนวนนักเรียนแยกตามอายุ
  นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. แยกการเดินทาง
  จำนวนนักเรียนแยกตามนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
  จำนวนนักเรียนแยกน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
  จำนวนนักเรียนพิการ
  จำนวนนักเรียนพักนอน
  จำนวนนักเรียนติด G
  จำนวนนักเรียนขาดแคลน
  จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
  จำนวนโรงเรียนใช้น้ำประปา
  จำนวนโรงเรียนมีไฟฟ้า
  จำนวนโรงเรียนใช้อินเตอร์เน็ต
  ข้อมูลอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2557

Website โรงเรียน
web ที่น่าสนใจ
Lab Schools
ครูบ้านนอกดอทคอม
วิชาการดอทคอม
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ
EduZone
สสวท.
สื่อการเรียนรู้ brainpop.com
ห้องเรียนออนไลน์
ครูไทย
งานราชการ
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ศูนย์รวมสื่อ
นวัตกรรม ทางการศึกษา
การเรียนการสอน เรียนรู้ได้ด้วย ICT
สหวิชาดอทคอม
เรื่องน่ารู้
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
ยื่นแบบเสียภาษี
คู่มือประมาณราคา
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราคามารตฐานก่อสร้าง
รวมพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร 


ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

สรุปเหรียญการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 / 2557

ขอชี้แจ้งการหักหนี้ธนาคารออมสินสาขากันทรารมย์และสาขาอุทุมพรพิสัย

เขอชี้แจ้งการหักหนี้ธนาคารออมสินสาขากันทรารมย์และสาขาอุทุมพรพิสัย รายละเอียด

แจ้งโอนเงินเดือนและไฟล์เงินเดือน ประจำเดือนมกราคม 2558

แจ้งโอนเงินเดือนและไฟล์เงินเดือน ประจำเดือนมกราคม 2558 ไฟล์เงินเดือน

ประการศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประการศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เพิ่มเติม (ใบสมัครการคัดเลือก 1.ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาให้ใช้กระดาษชาร์ตสีเขียว 2.ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาให้ใช้กระดาษชาร์ตสีเหลือง พิมพ์ใบสมัคร รายละเอียด

ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจาเดือน มกราคม 2558

ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้กาหนดจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2558 ประจาเดือน มกราคม 2558 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียด

การรายงานผลการสอบ Pre O-NET จากคลังข้อสอบ on-line สพม.28

การรายงานผลการสอบ Pre O-NET จากคลังข้อสอบ on-line สพม.28
รายละเอียด

มติประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ครั้งที่ 13/2557 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2557มีมติอนุมัติรับย้ายข้าราชการครูฯรับโอนข้าราชการครูต่างสังกัดไปดำรงตำแหน่งใหม่ 53 ราย

มติประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ครั้งที่ 13/2557 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2557มีมติดังนี้
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา)
รับย้ายข้าราชการครูฯรับโอนข้าราชการครูต่างสังกัดไปดำรงตำแหน่งใหม่ 53 ราย

มอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำศูนย์ประสานงาน (จังหวัดยโสธร)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้แต่งตั้งคำสั่งมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำศูนย์ประสานงาน (จังหวัดยโสธร) รายละเอียด

การปรับหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การปรับหลักเกณฑ์การเบิค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดงาน รายละเอียด

ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด

การรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

การรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียด

การติดตาม สนับสนุน และช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม สนับสนุน และช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัด
เกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ซึ่งมีกำหนดการออกสำรวจ ติดตาม ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสื่ออิเล็กทรอนิคส์เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน
รวบรวมปัญหาเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการฯรับทราบ กรอกข้อมูลในแบบสอบถามและส่งกับคณะกรรมการฯ ในวันที่ออกติดตาม
หนังสือแจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และรายละเอียดข้อมูล

เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ (30 ก.ค. 2557) รายละเอียด

การติดตาม สนับสนุน ช่วยเหลือ และประเมินผลการบริหารจัดการด้าน ICTสถานศึกษาในสังกัด

1.โครงการขยายโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable Network)
2.โครงการจัดหาอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Rounter)
3.รายชื่อโรงเรียน โครงการ Uninet : SP2 ปี 2553
4.บัญชีจัดสรรอุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สาย (Access Point) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

การกำหนดการใช้งานชองทรัพย์สินถาวร

การกำหนดการใช้งานชองทรัพย์สินถาวรรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์สำนักงาน, ครุภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ, ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง, ครุภัณฑ์คณิตศาสตร์, ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์, ครุภัณฑ์ห้องสมุด, ครุภัณฑ์ดนตรี) เล่มที่ 3/6 (26 พ.ค. 2557)

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาตร์, ครุภัณฑ์ห้องสมุด) เล่มที่ 5/6 (23 พ.ค. 2557)


คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) เล่มที่ 4/6 (23 พ.ค. 2557)


คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา), ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์, ครุภัณฑ์การศึกษาพิเศษ) เล่มที่ 1/6 (23 พ.ค. 2557)

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์งานผ้าและตัดเย็บ, ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ, ครุภัณฑ์วิชางานช่าง, ครุภัณฑ์การเกษตร) เล่ม 2/6 (23 พ.ค. 2557)

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์ดนตรี) เล่ม 6/6 (23 พ.ค. 2557)

ประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายละเอียด

แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศตำแหน่งว่าง
ศึกษานิเทศก์
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา)

การประชุมการมอบนโยบาย การบริหารจัดการศึกษาตามกลยุทธ์ จุดเน้น ปีการศึกษา 2557

1. เอกสารมอบนโยบายให้ครูทุกสหวิทยาเขต
2. คู่มือการบริหารจัดการตามนโยบาย ปี 2557
3. PISA โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ
4. กรอบโครงสร้างการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2009

การกำหนดการใช้งานชองทรัพย์สินถาวร

การกำหนดการใช้งานชองทรัพย์สินถาวรรายละเอียด

ตัวอย่างแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ

แผนปฏิบัติการสหวิทยาเขตยศสุนทร
แผนกลยุทธศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดยโสธร

ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาแนวทางการประหยัดพลังงานโครงการพลังคิดสะกิดโลก

สำหรับโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ
สำหรับโรงเรียนในจังหวัดยโสธร

ปรับหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จึงขอแจ้งการปรับหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 รายละเอียด

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เอกสารราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ขอแก้ไขรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 2_2

ดาวน์โหลด นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ และเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ ของ ผอ.เขต ประจำปีการศึกษา 2556

ดาวน์โหลด นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ และเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ ของ ผอ.เขต ประจำปีการศึกษา 2556
เอกสารชุดที่ 1
เอกสารชุดที่ 2
เอกสารชุดที่ 3
ตารางประชุมสัมมนา
ปฏิทินประชุมสัมนา
มาตรฐานการปฏบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552

หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำการแสดงบัญชีและการป้องกันปราบปรามการทุจริต

สรุปสาระสำคัญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ
ที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ดาว์นโหลดเอกสารที่นี่
สรุปสาระสำคัญที่แก้ไข

ข่าวการศึกษา
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จาก สพม. ๒๘ (ศรีสะเกษ ยโสธร)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 27 ม.ค. 2558
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 27 ม.ค. 2558
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 27 ม.ค. 2558
ประกาศผลการประกวศผลกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 27 ม.ค. 2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมงาน
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 27 ม.ค. 2558
การแข่งขันตามโครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 27 ม.ค. 2558
การเข้าศึกษาต่อของนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีในมหาวิทยาลัยรังสิต
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 27 ม.ค. 2558
การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 27 ม.ค. 2558
ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ.
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 27 ม.ค. 2558
โครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชน
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 15 ม.ค. 2558
ข่าวเด่นวันนี้
หนังสือราชการจาก สพม.28 E-office
28 ม.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานอบรมทางวิชาการ ปกติ
28 ม.ค. 2558 รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนแต่ละองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ปกติ
28 ม.ค. 2558 การจัดคำขอเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปกติ
28 ม.ค. 2558 การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด
28 ม.ค. 2558 โควตาการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ด้านสาธารณสุข ของจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2558 ปกติ
28 ม.ค. 2558 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี งบประมาณ ๒๕๕๘ ปกติ
27 ม.ค. 2558 อนุญาตให้ข้าราชการครูนำนักเรียนไปต่างประเทศ ปกติ
27 ม.ค. 2558 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด
27 ม.ค. 2558 แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2558 งบลงทุน(ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปกติ
27 ม.ค. 2558 แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปกติ
27 ม.ค. 2558 การแอบอ้างโครงการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปกติ
27 ม.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ปกติ

หนังสือจากสถานศึกษา E-office
28 ม.ค. 2558 สำรวจรายชื่อข้าราชการครู/พนักงานราชการ/อัตราจ้าง (ปฏิบัติงานด้านการสอน) ที่จบปริญญาตรี/ต่ำกว่าปริญญาตรี แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ส่งกลับ.
28 ม.ค. 2558 การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา
ส่งกลับ.
28 ม.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายบันทึก สพฐ.ประจำปี 2558 โรงเรียนหนองคูวิทยา
ส่งกลับ.
28 ม.ค. 2558 สำรวจรายชื่อข้าราชการครู/พนักงานราชการ/อัตราจ้าง (ปฏิบัติงานด้านการสอน) ที่จบปริญญาตรี/ต่ำกว่าปริญญาตรี แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โรงเรียนหนองคูวิทยา
ส่งกลับ.
28 ม.ค. 2558 สำรวจรายชื่อข้าราชการครู/พนักงานราชการ/อัตราจ้าง (ปฏิบัติงานด้านการสอน) ที่จบปริญญาตรี/ต่ำกว่าปริญญาตรี แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา
รับแล้ว
28 ม.ค. 2558 สำรวจรายชื่อข้าราชการครู/พนักงานราชการ/อัตราจ้าง (ปฏิบัติงานด้านการสอน) ที่จบปริญญาตรี/ต่ำกว่าปริญญาตรี แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์
รับแล้ว
28 ม.ค. 2558 สำรวจรายชื่อข้าราชการครู/พนักงานราชการ/อัตราจ้าง (ปฏิบัติงานด้านการสอน) ที่จบปริญญาตรี/ต่ำกว่าปริญญาตรี แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โรงเรียนเลิงนกทา
รับแล้ว
27 ม.ค. 2558 สำรวจรายชื่อข้าราชการครู/พนักงานราชการ/อัตราจ้าง (ปฏิบัติงานด้านการสอน) ที่จบปริญญาตรี/ต่ำกว่าปริญญาตรี แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา
รับแล้ว
27 ม.ค. 2558 สำรวจรายชื่อข้าราชการครู/พนักงานราชการ/อัตราจ้าง (ปฏิบัติงานด้านการสอน) ที่จบปริญญาตรี/ต่ำกว่าปริญญาตรี แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
รับแล้ว
27 ม.ค. 2558 สำรวจรายชื่อข้าราชการครู/พนักงานราชการ/อัตราจ้าง (ปฏิบัติงานด้านการสอน) ที่จบปริญญาตรี/ต่ำกว่าปริญญาตรี แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
รับแล้ว

กระดานข่าวการศึกษา
เรื่องย้าย พุธ 28 มกราคม 2558
อยากทราบว่าโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ เอกคอมพิวเตอร์ มีตำแหน่งว่างไหมคะ พุธ 28 มกราคม 2558
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู/พนักงานราชการ/อัตราจ้าง (ปฏิบัติงานด้านการสอน) ที่จบปริญญาตรี/ต่ำกว่าปริญญา พุธ 28 มกราคม 2558
เงินเดือนออกยังครับ อังคาร 27 มกราคม 2558
โรงเรียนในเขต จ.ยโสธร มีอัตราว่างที่ต้องการครูหรือเปล่าคะ จันทร์ 26 มกราคม 2558
จันทร์ 26 มกราคม 2558
การคอรัปชั่นการศึกษาของเด็กของชาติ เสาร์ 24 มกราคม 2558
เรียน สอบงานอัตรากำลังคะ การสมัครสอบรอง และ ผอ.คะ ศุกร์ 23 มกราคม 2558
เชิญเข้ารับการอบรมเตรียมสอบผู้บริหาร ศุกร์ 23 มกราคม 2558
เชิญเข้ารับการอบรมเตรียมสอบผู้บริหาร ศุกร์ 23 มกราคม 2558
นิเทศ
เสริมความรู้คณิตศาสตร์
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 23 ก.ค. 2553
คณิตศาสตร์ลายเส้น
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 23 ก.ค. 2553
ตัวบ่งชี้ประเมินภายนอกรอบ3
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 27 ต.ค. 2554
เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ
รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “ออนซอนศรีสะเกษ” : นางอาภรณ์ บุญมาก : โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 23 ม.ค. 2558
การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง ร่างกายของเรา ม.2:นางกนกอร ณิชกุล:โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 24 ก.ค. 2556
การแปลงทางเรขาคณิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : นายเกษม ชนูนันท์ : ร.ร.บัวเจริญวิทยา
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 10 มิ.ย. 2556
Link

Link
สพฐ.
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษา 76 จังหวัด
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ
สำนักงาน กคศ.
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สทศ.
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. DOC


หนังสือพิมพ์
แหล่งเรียนรู้ E-Book
ไทยโพสต์
เนชั่น
บางกอกโพสต์
บ้านเมือง
กรุงเทพธุรกิจ
แนวหน้า
สยามกีฬา
คมชัดลึก
ข่าวสด
มติชน
เดลินิวส์
ข่าวไทยรัฐออนไลน์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)