สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
 
 
Google Search
<< กันยายน 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

ข้อมูล สพม.
  ประวัติความเป็นมา
  บทบาทและหน้าที่
  ผู้บริหาร
  แผนที่
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  ค่านิยม (Corporate Values)
ข้อมูลการบริหาร
  แจ้งเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่องสถานศึกษาในสังกัด
  แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design ม.ต้น
  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(ใหม่)
  แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสารสนเทศ
  ข้อมูลคณะกรรมการเขตพื้นที่่
  ข้อมูล อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
  ข้อมูลศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
  ข้อมูล กตปน.เขตพื้นที่
  เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่โรงเรียน
  ข้อมูล O-Net ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557
  ข้อมูล O-net ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2557
  สรุปสอบ O-Net ม.6 เปรียบเทียบ 3 ปี 55, 56และ 57
  สรุปสอบ O-Net ม.3 เปรียบเทียบ 3 ปี 55,56 และ57
  คำสั่งแต่งตั้งประธานสหวิทยาเขต
  สรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2558
  จำนวนนักเรียนแยกชั้น แยกเพศ 10 มิ.ย.58
  จำนวนนักเรียนแยกตามขนาดโรงเรียน
  จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
  จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
  จำนวนนักเรียนแยกตามอายุ
  จำนวนนักเรียนอยู่ห่างไกลเกิน 3 กม.แยกการเดินทาง
  จำนวนนักเรียนแยกตาม
  จำนวนนักเรียนแยกตามด้อยโอกาส
  จำนวนนักเรียนแยกตามความขาดแคลน
  จำนวนนักเรียนพักนอน
  จำนวนนักเรียนแยกตามความพิการ
  ข้อมูลโรงเรียนที่ใช้อินเตอร์เน็ต
  ข้อมูลการใช้น้ำประปาโรงเรียน

Website โรงเรียน
web ที่น่าสนใจ
Lab Schools
ครูบ้านนอกดอทคอม
วิชาการดอทคอม
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ
EduZone
สสวท.
สื่อการเรียนรู้ brainpop.com
ห้องเรียนออนไลน์
ครูไทย
งานราชการ
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ศูนย์รวมสื่อ
นวัตกรรม ทางการศึกษา
การเรียนการสอน เรียนรู้ได้ด้วย ICT
สหวิชาดอทคอม
เรื่องน่ารู้
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
ยื่นแบบเสียภาษี
คู่มือประมาณราคา
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราคามารตฐานก่อสร้าง
รวมพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

ข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

           คำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพี้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558
           การจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มกิจกรรมที่รับผิดชอบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558
           แก้ไขรายการกิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558 
           ปฏิทินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (จังหวัดศรีสะเกษ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558
           การประชุมคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หนังสือเล่มเล็ก (จังหวัดศรีสะเกษ)
รายละเอียด ระดับ ม.ต้น / รายละเอียด ระดับ ม.ปลาย
           การประชุมคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์และการให้บริการ (จังหวัดศรีสะเกษ) รายละเอียด
           การประชุมคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดค่ายพักแรม Camping (จังหวัดศรีสะเกษ) รายละเอียด
           การประชุมคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมนักบินน้อย การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานและบินไกล (จังหวัดศรีสะเกษ) รายละเอียด
           ตารางการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) รายละเอียด
           หัวข้อการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Webeditor ม1 ถึง ม3 รายละเอียด
           กำหนดการและสถานที่การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (จังหวัดยโสธร) รายละเอียด
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558
ติดต่อประสานงาน จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร ติดต่อประสานงาน จังหวัดยโสธร
081-120-4819 กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย กลุ่มกิจกรรมนักบินน้อย  
087-237-6068 กลุ่มกิจกรรมสังคมศึกษาฯ กลุ่มกิจกรรมสังคมศึกษาฯ  
092-746-0437 กลุ่มกิจกรรมทัศนศิลป์ กลุ่มกิจกรรมทัศนศิลป์  
094-285-2519 กลุ่มกิจกรรมดนตรีท้องถิ่น กลุ่มกิจกรรมดนตรี  
091-340-7773 กลุ่มกิจกรรมนาฏศิลป์ กลุ่มกิจกรรมนาฏศิลป์  
089-718-8368 กลุ่มกิจกรรมการงานอาชีพฯ กลุ่มกิจกรรมการงานอาชีพฯ  
085-762-8079 กลุ่มกิจกรรมคอมพิวเตอร์ (แก้ไข) กลุ่มกิจกรรมคอมพิวเตอร์  
081-065-5556 กลุ่มกิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มกิจกรรมหุ่นยนต์  
088-359-3105 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
081-966-8856 ศูนย์กิจกรรมดนตรี กลุ่มกิจกรรมท้องถิ่น  
082-755-6248 กลุ่มกิจกรรมการศึกษาพิเศษ กลุ่มกิจกรรมการศึกษาพิเศษ  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  

ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน สิงหาคม 2558

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน สิงหาคม 2558 ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ รายละเอียด

ระบบควบคุมภายใน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

           เอกสารประกอบการอบรมระบบควบคุมภายใน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  รายละเอียด

การรับสมัครเป็นคณะกรรมการสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียด
ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

 การส่งเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนผ่านทางระบบ  Data Management Center ปี  2558 เทอม 2

ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนกับโรงเรียนต่างสังกัด  ดำเนินการส่งเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนผ่านทาง ระบบ Data Management  Center  ปี 2558  เทอม 2 สิ้นสุดการอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตน ภายในวันที่  31  สิงหาคม  2558 รายละเอียด

แจ้งโอนเงินเดือนและไฟล์เงินเดือน ข้าราชการครูฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2558

แจ้งโอนเงินเดือนและไฟล์เงินเดือน ข้าราชการครูฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2558 รายละเอียด

รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการและค่าตอบแทนจ้างลูกจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2558
         รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ รายละเอียด
         รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนจ้างลูกจ้าง

ราคากลาง ค่าติดตั้งตู้ควบคุม MDB ภายใน สพม.28

ราคากลาง ค่าติดตั้งตู้ควบคุม MDB ภายใน สพม.28 รายละเอียด

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว55 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 รายละเอียด
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว74 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2558 รายละเอียด
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว79 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2558 รายละเอียด

แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิกเหลื่อมขั้น (1 เมษายน 2558- 31 พฤษภาคม 2558)

แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิกเหลื่อมขั้น (1 เมษายน 2558- 31 พฤษภาคม 2558)กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เมษายน 2558 รายละเอียด

ราคากลาง  ประกาศ  และเอกสารประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application

ราคากลาง  ประกาศ  และเอกสารประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application
สำหรับโรงเรียน  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
ราคากลาง ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจัดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application
สำหรับโรงเรียน ที่ได้รับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จากงบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 รายละเอียด

แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิกเหลื่อมขั้น

-คำสั่ง สพม.28 ที่ 133/58 ลว. 1 มีนาคม 2558
-คำสั่ง สพม.28 ที่ 72/57 ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียด

แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิก

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.28 แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิก รายละเอียด

แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิกเหลื่อมขั้น

คำสั่ง สพม.28 ที่ 489/2557 ,คำสั่ง สพม.28 ที่ 514/2557 รายละเอียด
คำสั่ง สพม.28 ที่ 194/2558 ,คำสั่ง สพม.28 ที่ 233/2558 รายละเอียด

หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำการแสดงบัญชีและการป้องกันปราบปรามการทุจริต

สรุปสาระสำคัญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ
ที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554

แบบฟอร์มข้อมูลการส่งเสริมให้นักเรียนปลอดจากการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ใน ปี 2558 เพิ่มเติม

ส่งแบบฟอร์มข้อมูลการส่งเสริมให้นักเรียนปลอดจากการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ใน ปี 2558 เพิ่มเติม รายละเอียด

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 รายละเอียด

     การประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558
          แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด
     คู่มือและแบบประเมิน
           1. คู่มือประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา รายละเอียด
           2. คู่มือการมอบนโยบาย 2558 รายละเอียด
           3. คู่มือการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน รายละเอียด
     แบบบันทึกจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา รายละเอียด
     แบบสรุปผลการประเมินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด
     ปฏิทินนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (แก้ไข) รายละเอียด
     หนังสือแจ้ง : การประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2558 รายละเอียด
รายงานผลตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ (ARS)
           ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามตัวชี้วัดของโรงเรียนสุจริต
           ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
           ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละการยกระดับวิชาการโรงเรียนในฝัน
           ตัวชี้วัดที่ 34 ร้อยละของครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนวที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการแนะแนว
           ตัวชี้วัดที่ 44ระดับความสำเร็จของการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
           เอกสารรายงานการนิเทศภายใน

สรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา

สรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2557 รายละเอียด

ประกาศการใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา

ประกาศการใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา
เพื่อดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รายละเอียด

เอกสารกิจกรรมการพัฒนาทักษะ Coaching&Mentoring

เอกสารกิจกรรมการพัฒนาทักษะ Coaching&Mentoring โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
จากทีมโค้ช มศว. รายละเอียด

การประชุมสัมมนามอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ปฏิทินประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
1. คู่มือการประชุมสัมมนามอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
2. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School-Based Management)
3. คู่มือประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.28

แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : ศน.กัญญาภัค มูลศรีแก้วรายละเอียด

การรายงานผลการสอบ Pre O-NET จากคลังข้อสอบ on-line สพม.28

การรายงานผลการสอบ Pre O-NET จากคลังข้อสอบ on-line สพม.28 รายละเอียด

ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด

การรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

การรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียด

ประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายละเอียด

 
ข่าวการศึกษา
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จาก สพม. ๒๘ (ศรีสะเกษ ยโสธร)
การประชาสัมพันธ์เพลงชิงเงินรางวัล
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 21 ส.ค. 2558
การเปิดรับสมัครทุน
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 21 ส.ค. 2558
การเตรียมดำเนินการบังคับใช้ พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 19 ส.ค. 2558
เชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง"
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 19 ส.ค. 2558
การจัดคาราวานแรลลี่ ศรีสะเกษ - เสียมราฐ
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 19 ส.ค. 2558
ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ.
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 19 ส.ค. 2558
ประกาศ สมศ
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 15 ก.ค. 2558
โรงเรียนป่าติ้วขอเลื่อนการจัดอบรมตามโครงการของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 15 ก.ค. 2558
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 15 ก.ค. 2558
สพม. 22 ขอความอนุเคราะห์เช่าบูชาหลวงปู่ประไพ
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 9 ก.ค. 2558
ข่าวเด่นวันนี้
หนังสือราชการจาก สพม.28 E-office
1 ก.ย. 2558 การพิจารณาคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2559 ปกติ
1 ก.ย. 2558 การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด
1 ก.ย. 2558 ขอความร่วมมือในการจัด "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2558" ปกติ
1 ก.ย. 2558 โครงการ สพฐ. เอ.พี ฮอนด้า แข่งขันทักษะฟุตบอลชิงแชมป์ไปอังกฤษ ปี 5 ปกติ
1 ก.ย. 2558 การประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ด่วนมาก
1 ก.ย. 2558 ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ปีการศึกษา 2559 ปกติ
1 ก.ย. 2558 ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2559 ปกติ
1 ก.ย. 2558 ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP MEP ปีการศึกษา 2559 ปกติ
1 ก.ย. 2558 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2559 ปกติ
1 ก.ย. 2558 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน (1 ต.ค.57 , 1 เม.ย.58) ปกติ
1 ก.ย. 2558 ขอเชิญประชุมประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 ปกติ
31 ส.ค. 2558 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายานวดบรรเทาอาการ ปกติ

หนังสือจากสถานศึกษา E-office
1 ก.ย. 2558 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการการครูและบุคลากรทางการศึกษา ,ลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2558) โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
ส่งกลับ.
1 ก.ย. 2558 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานพัสดุของสถานศึกษา" โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
ส่งกลับ.
1 ก.ย. 2558 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการการครูและบุคลากรทางการศึกษา ,ลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2558) โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
ส่งกลับ.
31 ส.ค. 2558 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการการครูและบุคลากรทางการศึกษา ,ลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2558) โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ส่งกลับ.
31 ส.ค. 2558 ขอแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม
ส่งกลับ.
31 ส.ค. 2558 รายงานผล GPAปีการศึกษา 2557 โรงเรียนขนาดเล้ก โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม
ส่งกลับ.
28 ส.ค. 2558 ขอแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม
ส่งกลับ.
28 ส.ค. 2558 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการสร้างข้อสอบอิงมาตรฐาน ที่สอดคล้องกับ O-Net และตามแนว PISA liked ระดับสถานศึกษา โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม
ส่งกลับ.
28 ส.ค. 2558 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการสร้างข้อสอบอิงมาตรฐาน ที่สอดคล้องกับ O-Net และตามแนว PISA liked ระดับสถานศึกษา โรงเรียนน้ำคำวิทยา
ส่งกลับ.
27 ส.ค. 2558 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการการครูและบุคลากรทางการศึกษา ,ลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2558) โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์
ส่งกลับ.

กระดานข่าวการศึกษา
รบกวนอัพโหลดสลิปเงินเดือนอัตราจ้างด้วยค่ะ อังคาร 01 กันยายน 2558
ขอความกรุณาโปรแกรม Salary_web อังคาร 01 กันยายน 2558
ขอความกรุณาโปรแกรม Salary_web อังคาร 01 กันยายน 2558
ขอความกรุณาโปรแกรม Salary_web อังคาร 01 กันยายน 2558
ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 อังคาร 01 กันยายน 2558
การย้ายนอกเขต อังคาร 01 กันยายน 2558
ตารางแข่งขันทักษะดนตรีออกตอนไหนครับ จันทร์ 31 สิงหาคม 2558
จะมีการพิจารณาย้ายวันไหนคะ จันทร์ 31 สิงหาคม 2558
ขอความชัดเจนในการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น และ ม.ปลาย ค่ะ อาทิตย์ 30 สิงหาคม 2558
เสาร์ 29 สิงหาคม 2558
นิเทศ
เสริมความรู้คณิตศาสตร์
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 23 ก.ค. 2553
คณิตศาสตร์ลายเส้น
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 23 ก.ค. 2553
ตัวบ่งชี้ประเมินภายนอกรอบ3
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 27 ต.ค. 2554
เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับ ม.2 : อาลิตตา เหมเกียรติกุล : ไพรบึงวิทยาคม
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 6 ก.พ. 2558
การศึกษาความคงทนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้แบบ IQM : ผจญภัย เครื่องจ
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 7 ม.ค. 2558
รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “ออนซอนศรีสะเกษ” : นางอาภรณ์ บุญมาก : โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 23 ม.ค. 2558
LinkLink
สพฐ.
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษา 76 จังหวัด
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ
สำนักงาน กคศ.
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สทศ.
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. DOC


หนังสือพิมพ์
แหล่งเรียนรู้ E-Book
ไทยโพสต์
เนชั่น
บางกอกโพสต์
บ้านเมือง
กรุงเทพธุรกิจ
แนวหน้า
สยามกีฬา
คมชัดลึก
ข่าวสด
มติชน
เดลินิวส์
ข่าวไทยรัฐออนไลน์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)