สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
 
 
Google Search
<< สิงหาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

ข้อมูล สพม.
  ประวัติความเป็นมา
  บทบาทและหน้าที่
  ผู้บริหาร
  แผนที่
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  ค่านิยม (Corporate Values)
ข้อมูลการบริหาร
  แจ้งเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่องสถานศึกษาในสังกัด
  แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design ม.ต้น
  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(ใหม่)
  แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสารสนเทศ
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
  ข้อมูลคณะกรรมการเขตพื้นที่่
  ข้อมูล อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
  ข้อมูล กตปน.เขตพื้นที่
  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปี พ.ศ.2556
  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 จำแนกเป็นรายมาตรฐานและระดับคุณภาพ
  สรุปผลการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3
  สรุปผลการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557
  จำนวนนักเรียนแยกชั้น แยกเพศ 10 มิถุนายน 2557
  จำนวนนักเรียนแยกตามขนาดโรงเรียน
  จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
  จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
  จำนวนนักเรียนแยกตามอายุ
  นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. แยกการเดินทาง
  จำนวนนักเรียนแยกตามนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
  จำนวนนักเรียนแยกน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
  จำนวนนักเรียนพิการ
  จำนวนนักเรียนพักนอน
  จำนวนนักเรียนติด G
  จำนวนนักเรียนขาดแคลน
  จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
  จำนวนโรงเรียนใช้น้ำประปา
  จำนวนโรงเรียนมีไฟฟ้า
  จำนวนโรงเรียนใช้อินเตอร์เน็ต
  ข้อมูลอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2557

Website โรงเรียน
web ที่น่าสนใจ
Lab Schools
ครูบ้านนอกดอทคอม
วิชาการดอทคอม
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ
EduZone
สสวท.
สื่อการเรียนรู้ brainpop.com
ห้องเรียนออนไลน์
ครูไทย
งานราชการ
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ศูนย์รวมสื่อ
นวัตกรรม ทางการศึกษา
การเรียนการสอน เรียนรู้ได้ด้วย ICT
สหวิชาดอทคอม
เรื่องน่ารู้
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
ยื่นแบบเสียภาษี
คู่มือประมาณราคา
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราคามารตฐานก่อสร้าง
รวมพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร 


ขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

คำสั่ง คณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดยโสธร

รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขัน คลิกได้ที่นี่

ให้โรงเรียนใช้รหัสนี้สมัครเข้าแข่งขันระหว่างวันที่ 11-31 สิงหาคม 2557

รหัสสมัคร
เว็บไซต์ที่สมัคร
http://www.esan64.sillapa.net/sm-ssk1
http://www.esan64.sillapa.net/sm-yst1

ประกาศ....จากศูนย์ภาษาไทย จังหวัดศรีสะเกษ

แจ้งข้อมูลการแข่งขันกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-6 (ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จังหวัดศรีสะเกษ)

แจ้งเกณฑ์การตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม .4 - ม.6 (ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จังหวัดศรีสะเกษ)

ศูนย์การแข่งขันสุขศึกษาและพลศึกษาแจ้งขอเชิญ ครูผู้ฝึกสอนแอโรบิกที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมแอโรบิก
และคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแอโรบิกประชุมพร้อมกัน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ในวันที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น."

แต่งตั้งคณะกรรมการ และวิทยากรปฏิบัติหน้าที่ฝึกอบรมฯ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และวิทยากรปฏิบัติหน้าที่ฝึกอบรมในโครงการ อบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และหลักสูตรนายหมู่ลูกเสือ รายละเอียด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เบื้องต้น.

ขอเชิญ ครูและนักเรียนอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เบื้องต้น ในวันที่่ 23 สิงหาคม 2557
ณ หองประชุมเล็ก อาคาร 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนคําเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จังหวัดยโสธร รายละเอียด

ขอเชิญร่วมแข่งทักษะภาษาจีน

ขอเชิญร่วมแข่งทักษะภาษาจีน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนปรางค์กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ รายละเอียด

แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิก ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557

กลุ่มบริหารการเงินแลัสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิก ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 รายละเอียด

ข้อมูลสิ่งก่อสร้างด้านกีฬาและนันทนาการ

ขอความกรุณารายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้างด้านกีฬาและนันทนาการ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 รายละเอียด

ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน สิงหาคม 2557

ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน สิงหาคม 2557 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม. 28 แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิกเหลื่อมขั้น ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม. 28 แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิกเหลื่อมขั้น ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557
หมายเหตุ ให้ตรวจสอบเลขที่บัญชี และจำนวนเงินที่เบิก ไม่ถูกต้องโทรแจ้ง นางรุ่งอรุณ ไชยวงศ์คต 085 7698787 รายละเอียด

การกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 และประกอบการชี้แจง

แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด กรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.obecict.bopp.go.th โดยโรงเรียน ดำเนินการกรอกข้อมูล โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ยืนยันข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 10 สิงหาคม 2557 รายละเอียด

แจ้งเปลี่ยนแปลงประชุมสัมมนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมสัมมนาดังกล่าว เป็นวันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องดอยตุง อาคารศรีนครินทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ส่งรายชื่อภายใน วันที่ 20 สิงหาคม 2557รายละเอียด

แจ้งรายชื่อครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพวิธีการสอนครูวิทยาศาสตร์

แจ้งรายชื่อครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพวิธีการสอนครูวิทยาศาสตร์ โดยการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม joomlaรายละเอียด

แจ้งจัดสรรและอนุมัตืงบประมาณปี 2557 เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ค่าวัสดุ)

แจ้งจัดสรรและอนุมัตืงบประมาณปี 2557 เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ให้ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557รายละเอียด

เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ (30 ก.ค. 2557) รายละเอียด

การติดตาม สนับสนุน ช่วยเหลือ และประเมินผลการบริหารจัดการด้าน ICTสถานศึกษาในสังกัด

1.โครงการขยายโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable Network)
2.โครงการจัดหาอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Rounter)
3.รายชื่อโรงเรียน โครงการ Uninet : SP2 ปี 2553
4.บัญชีจัดสรรอุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สาย (Access Point) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ไฟล์ข้อมูลเงินเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2557

ไฟล์ข้อมูลเงินเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 รายละเอียด

การกำหนดการใช้งานชองทรัพย์สินถาวร

การกำหนดการใช้งานชองทรัพย์สินถาวรรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์สำนักงาน, ครุภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ, ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง, ครุภัณฑ์คณิตศาสตร์, ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์, ครุภัณฑ์ห้องสมุด, ครุภัณฑ์ดนตรี) เล่มที่ 3/6 (26 พ.ค. 2557)

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาตร์, ครุภัณฑ์ห้องสมุด) เล่มที่ 5/6 (23 พ.ค. 2557)


คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) เล่มที่ 4/6 (23 พ.ค. 2557)


คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา), ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์, ครุภัณฑ์การศึกษาพิเศษ) เล่มที่ 1/6 (23 พ.ค. 2557)

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์งานผ้าและตัดเย็บ, ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ, ครุภัณฑ์วิชางานช่าง, ครุภัณฑ์การเกษตร) เล่ม 2/6 (23 พ.ค. 2557)

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์ดนตรี) เล่ม 6/6 (23 พ.ค. 2557)

ประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายละเอียด

แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศตำแหน่งว่าง
ศึกษานิเทศก์
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา)

แจ้งโอนเงินรางวัล ปี 2555

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 แจ้งโอนเงินรางวัล ปี 2555 และเงินค่าตอบแทนเงินเดือนเด็มขั้น ในวันที่ 25 เม.ย. 2557รายละเอียด

การประชุมการมอบนโยบาย การบริหารจัดการศึกษาตามกลยุทธ์ จุดเน้น ปีการศึกษา 2557

1. เอกสารมอบนโยบายให้ครูทุกสหวิทยาเขต
2. คู่มือการบริหารจัดการตามนโยบาย ปี 2557
3. PISA โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ
4. กรอบโครงสร้างการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2009

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในในงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในในงานก่อสร้างรายละเอียด

การกำหนดการใช้งานชองทรัพย์สินถาวร

การกำหนดการใช้งานชองทรัพย์สินถาวรรายละเอียด

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ได้พิจารณาตามรายงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่างๆ
รายละเอียด
รายละเอียด

ตัวอย่างแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ

แผนปฏิบัติการสหวิทยาเขตยศสุนทร
แผนกลยุทธศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดยโสธร

ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาแนวทางการประหยัดพลังงานโครงการพลังคิดสะกิดโลก

สำหรับโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ
สำหรับโรงเรียนในจังหวัดยโสธร

ปรับหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จึงขอแจ้งการปรับหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 รายละเอียด

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เอกสารราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ขอแก้ไขรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 2_2

ดาวน์โหลด นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ และเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ ของ ผอ.เขต ประจำปีการศึกษา 2556

ดาวน์โหลด นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ และเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ ของ ผอ.เขต ประจำปีการศึกษา 2556
เอกสารชุดที่ 1
เอกสารชุดที่ 2
เอกสารชุดที่ 3
ตารางประชุมสัมมนา
ปฏิทินประชุมสัมนา
มาตรฐานการปฏบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552

หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำการแสดงบัญชีและการป้องกันปราบปรามการทุจริต

สรุปสาระสำคัญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ
ที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ดาว์นโหลดเอกสารที่นี่
สรุปสาระสำคัญที่แก้ไข

ข่าวการศึกษา
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จาก สพม. ๒๘ (ศรีสะเกษ ยโสธร)
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 26 ส.ค. 2557
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 26 ส.ค. 2557
ประชาสัมพันธ์เข้าชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 15 ส.ค. 2557
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 15 ส.ค. 2557
จ. ยโสธร ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 15 ส.ค. 2557
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 15 ส.ค. 2557
ประชาสัมพันธ์พระเครื่องเมืองสุพรรณบุรี รุ่น สัจจะบารมี
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 6 ส.ค. 2557
การใช้ระบบ EOL เพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษขององค์กร
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 6 ส.ค. 2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการ KUBOTA Smart Kids 2014
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 6 ส.ค. 2557
โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 4 ส.ค. 2557
ข่าวเด่นวันนี้
หนังสือราชการจาก สพม.28 E-office
27 ส.ค. 2557 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ปกติ
27 ส.ค. 2557 การรับสมัครรับทุนยุวพัฒน์-สายสามัญและสายอาชีพ ประจำปี 2558 ปกติ
27 ส.ค. 2557 การประเมินความพร้อมโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program) ปกติ
27 ส.ค. 2557 แจ้งรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชันสายสะพาย ปกติ
27 ส.ค. 2557 การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู ปกติ
27 ส.ค. 2557 เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ปกติ
27 ส.ค. 2557 การจัดสรรและอนุมัติเงินงบประมาณสนับสนุนการจัดทำภาพยนตร์สารคีดสั้นเพื่อความเข้าใจและตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก อุบัติภัยธรรมชาติสิ่งแวดล้อม"โลกสวยในจอใส" ปกติ
27 ส.ค. 2557 การดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปกติ
26 ส.ค. 2557 แบบรายงานข้อมูลความสำเร็จดำเนินการลงรายการใน ก.พ.7 เพื่อใช้เป็นฐานในการปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 5 ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ปกติ
26 ส.ค. 2557 ขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ ปกติ
26 ส.ค. 2557 รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 ปกติ
26 ส.ค. 2557 ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 ด่วนที่สุด

หนังสือจากสถานศึกษา E-office
27 ส.ค. 2557 การรายงานผลการดำเนินการโครงการ "เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา" โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา
ส่งกลับ.
27 ส.ค. 2557 ขอความอนุเคราะห์สำราจข้อมุล รถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์
ส่งกลับ.
27 ส.ค. 2557 ขอความอนุเคราะห์สำราจข้อมุล รถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
ส่งกลับ.
27 ส.ค. 2557 การรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน "สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน" โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
รับแล้ว
27 ส.ค. 2557 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมอาเซียน โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา
ส่งกลับ.
27 ส.ค. 2557 ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนละลมวิทยา
รับแล้ว
27 ส.ค. 2557 แบบรายงานข้อมูลความสำเร็จดำเนินการลงรายการใน ก.พ.7 เพื่อใช้เป็นฐานในการปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 5 ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2557 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า(พรหมดิเรกอนุสรณ์)
รับแล้ว
26 ส.ค. 2557 แบบรายงานข้อมูลความสำเร็จดำเนินการลงรายการใน ก.พ.7 เพื่อใช้เป็นฐานในการปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 4 ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
ส่งกลับ.
26 ส.ค. 2557 ขอความอนุเคราะห์สำราจข้อมุล รถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
รับแล้ว
26 ส.ค. 2557 ขอความร่วมมือสำรวจพื้นที่เสี่ยงรอบสถานศึกษาเป้าหมาย โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์
รับแล้ว

กระดานข่าวการศึกษา
ผ้าป่า ร.ร. พุธ 27 สิงหาคม 2557
ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการทุกกลุ่มสาระ พุธ 27 สิงหาคม 2557
งินตกเบิกส่วนต่างจากการปรับค่าจ้าง 15,000 ตามมติคณะรัฐมนตรี ของครูวิทย์ คณิต เป็นเวลา 12 เดือน ตั้งแ พุธ 27 สิงหาคม 2557
การเรียกบรรจุใหม่ ทำให้คนที่เขียนย้ายหมดหวัง อังคาร 26 สิงหาคม 2557
เงินเดือนออกวันไหนครับ อังคาร 26 สิงหาคม 2557
เรื่องพักหนี้กองทุนหมุนเวียน ปี 2556 อังคาร 26 สิงหาคม 2557
เรียนเจ้าหน้าที่บุคคล อังคาร 26 สิงหาคม 2557
คอมโพเน้น, โมดูล, ปลั๊กอิน cms อังคาร 26 สิงหาคม 2557
สอบถามปัญหาการขอวิทยฐานะค่ะ อังคาร 26 สิงหาคม 2557
เงินเหลื่อมขั้น คำสั่ง 089/2556 ลงวันท่ี 13 มี.ค. 56 ติดขัดตรงไหน อย่างไร ให้ผู้เกี่ยวข้องของเขต อังคาร 26 สิงหาคม 2557
นิเทศ
เสริมความรู้คณิตศาสตร์
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 23 ก.ค. 2553
คณิตศาสตร์ลายเส้น
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 23 ก.ค. 2553
ตัวบ่งชี้ประเมินภายนอกรอบ3
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 27 ต.ค. 2554
เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ
การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง ร่างกายของเรา ม.2:นางกนกอร ณิชกุล:โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 24 ก.ค. 2556
การแปลงทางเรขาคณิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : นายเกษม ชนูนันท์ : ร.ร.บัวเจริญวิทยา
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 10 มิ.ย. 2556
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล:นางสาวรัชนีกร สุทธสนธ์:โรงเรียนกำแพง
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 31 พ.ค 2556
LinkLink
สพฐ.
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษา 76 จังหวัด
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ
สำนักงาน กคศ.
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สทศ.
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. DOC


หนังสือพิมพ์
แหล่งเรียนรู้ E-Book
ไทยโพสต์
เนชั่น
บางกอกโพสต์
บ้านเมือง
กรุงเทพธุรกิจ
แนวหน้า
สยามกีฬา
คมชัดลึก
ข่าวสด
มติชน
เดลินิวส์
ข่าวไทยรัฐออนไลน์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)