สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
 
 
Google Search
<< เมษายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

ข้อมูล สพม.
  ประวัติความเป็นมา
  บทบาทและหน้าที่
  ผู้บริหาร
  แผนที่
ข้อมูลการบริหาร
  แจ้งเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่องสถานศึกษาในสังกัด
  แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design ม.ต้น
  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(ใหม่)
  แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง
  เบอร์โทรศํพท์ ที่อยู่ โรงเรียนในสังกัด สพม.28
ข้อมูลสารสนเทศ
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
  ข้อมูลคณะกรรมการเขตพื้นที่่
  ข้อมูล อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
  ข้อมูล กตปน.เขตพื้นที่
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  ข้อมูลบุคลากร สพม.28
  ข้อมูลคะแนน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา 2554 และ 2555 เรียงตามลำดับคะแนน
  ข้อมูลคะแนน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา 2554 และ 2555 เรียงตามลำดับคะแนน
  ข้อมูลคะแนน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา 2554 และ 2555 เรียงตามขนาดโรงเรียน 8 กลุ่มสาระ
  ข้อมูลคะแนน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา 2554 และ 2555 เรียงตามขนาดโรงเรียน 8 กลุ่มสาระ
  ข้อมูลคะแนน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา 2554 และ 2555 แยกตามกลุ่มสาระ
  ข้อมูลคะแนน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบ 2 ปี ปีการศึกษา 2554 และ 2555 แยกตามกลุ่มสาระ
  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต
  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย จังหวัดศรีสะเกษ
  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย จังหวัดยโสธร
  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ปีงบประมาณ 2555 จำนวน 22 แห่ง
ข้อมูล 10 มิ.ย.56
  จำนวนนักเรียนแยกชั้น แยกเพศ
  จำนวนเด็กด้อยโอกาส
  จำนวนนักเรียน แยกตามศาสนา
  จำนวนนักเรียน แยกตามสัญชาติ
  จำนวนนักเรียน แยกน้ำหนักส่วนสูง
  จำนวนนักเรียน แยกตามอายุ
  จำนวนนักเรียน แยกตามความพิการ
  จำนวนนักเรียน แยกตามความพิการและด้อยโอกาส
  จำนวนนักเรียนขาดแคลน
  จำนวนนักเรียนพักนอน
  จำนวนนักเรียนห่างไกลเกิน 3 กม.
  จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาดโรงเรียน

Website โรงเรียน
web ที่น่าสนใจ
Lab Schools
ครูบ้านนอกดอทคอม
วิชาการดอทคอม
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ
EduZone
สสวท.
สื่อการเรียนรู้ brainpop.com
ห้องเรียนออนไลน์
ครูไทย
งานราชการ
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ศูนย์รวมสื่อ
นวัตกรรม ทางการศึกษา
การเรียนการสอน เรียนรู้ได้ด้วย ICT
สหวิชาดอทคอม
เรื่องน่ารู้
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
ยื่นแบบเสียภาษี
ลักษณะครุภัณฑ์โครงการแผนปฏิบัติไทยเข้มแข็
คู่มือประมาณราคา
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราคามารตฐานก่อสร้าง
แผนปฏิบัติการ สพฐ.๕๒
รวมพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร 


การกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC

แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษาที่เว็บไซต์ http://portal.info/obec56 โดยดำเนินการดังนี้
1.กรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียน,เลื่อนชั้น,ซ้ำชั้น,จบการศึกษา,ย้ายออก สิ้นปี 2556 ที่เมนู "ปรับปรุงข้อมูล" เมนูย่อย "แผนการรับนักเรียน"
และ "เลื่อนชั้น/ซ้ำซั้น/จบ/ออก สิ้นปีการศึกษา 2556" โดยสามารถบันทึกซ้ำกี่ครั้งก็ได้ เด็กจะไม่ได้ออกหรือเลื่อนชั้นไปจริง เพียงแต่คลิกนับสถานะนำไปออก
รายงานเท่านั้น
2.ตรวจสอบข้อมูลที่ดำเนินการกรอกไปได้ในหน้าจำนวน แยกชั้น,เพศ ที่เอาไว้ยืนยันข้อมูลได้แล้ว รายละเอียดตามหนังสือ สพม.28
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04258/1296 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 ดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในในงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในในงานก่อสร้างรายละเอียด

แจ้งไฟล์เงินเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2557

ไฟล์เงินเดือน รายละเอียด

ผลการสอบ O-Net ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2556

ผลการสอบ O-Net ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2556รายละเอียด

มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 3/2557 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2557

ตามมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 3/2557 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2557
มีมติดังนี้
1. การย้ายข้าราชการครูฯรับโอนข้าราชการครูต่างสังกัด
2. การย้ายรองผู้อำนวยการโรงเรียน

การกำหนดการใช้งานชองทรัพย์สินถาวร

การกำหนดการใช้งานชองทรัพย์สินถาวรรายละเอียด

แจ้งโอนเงินเดือนปรับ ว 21 ในวันที่ 21 มีนาคม 2557

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม. 28 แจ้งโอนเงินเดือนปรับ ว 21 ในวันที่ 21 มีนาคม 2557 รายละเอียด

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงาน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงาน รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจ้างซักรีดเครื่องนอน ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 รายละเอียด

ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มีนาคม 2557

ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2557 ในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557
เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอปรางค์กู่ รายละเอียด

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ได้พิจารณาตามรายงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่างๆ
รายละเอียด
รายละเอียด

ตรวจสอบรายชื่่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลการกรอกข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง

ขอความอนุเคราะห์ให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการกรอกข้อมูลพร้อมยืนยันข้อมูล
ที่ดินสิ่งก่อสร้างที่เว็บไซต์ www.bopp-obec.info เข้าไปที่ โปรแกรมอื่นๆ เลือก
ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ดำเนินการกรอกให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 25 เมษายน 2557 รายละเอียด ตรวจสอบรายชื่อ

การนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556

1. คู่มือและแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
2. เกณฑและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัด
3. คู่มือและแบบประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM)
4. คำสั่ง,ปฏิทิน, คู่มือและแบบประเมิน 3 ชุด
5. หนังสือนำส่ง

มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 (24 ก.พ.57)

วิทยฐานะชำนาญการ
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2)
สรุปผลการประเมินด้านที่ 3 ผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
การจัดจ้างขนส่งเครื่องนอนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 "ศรีสะเกษเกมส์" รายละเอียด

ตัวอย่างแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ

แผนปฏิบัติการสหวิทยาเขตยศสุนทร
แผนกลยุทธศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดยโสธร

แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิก ปรับ 1.5 ขั้น

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิก ปรับ 1.5 ขั้น
โอนเมื่อ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียด

แจ้งการหักชำระหนี้

อ้างถึง วาระการประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน ธันวาคม 2556 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ดำเนินการหักชำระหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ ลำดับที่ 1 และธนาคารออมสินลำดับที่ 2 จึงขอให้
ข้าราชการและบุคลากรฯ ทุกท่านตรวจสอบและนำส่งหนี้เงินกู้ธนาคารออมสินได้ทุกสาขา

ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาแนวทางการประหยัดพลังงานโครงการพลังคิดสะกิดโลก

สำหรับโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ
สำหรับโรงเรียนในจังหวัดยโสธร

ไฟล์สำหรับใช้ประกอบการจัดอบรม e-office

ไฟล์สำหรับใช้ประกอบการจัดอบรม e-office

ไฟล์นำเสนอระบบงานสารบรรณสำหรับโรงเรียน
ขั้นตอนงานสารบรรณสำหรับโรงเรียน

ผลการพิจารณา มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ

มติประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 12/2556 ลว.26 ธันวาคม 2556 รายละเอียดดังนี้

สรุปผลการประเมินข้าราชการครูฯเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 3)
มติอนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปรับหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จึงขอแจ้งการปรับหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 รายละเอียด

ผลการพิจารณา มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.

ตาม มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 11/2556
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ผลการพิจารณามีดังนี้
ผลการประเมินด้านที่ 1 - 2 -3 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการ และ ผลการประเมินด้านที่ 1-2 สำหรับวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ผลการประเมินด้านที่ 3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การกำหนดราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.

ด้วย สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง การกำหนดราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556
ณ โรงแรมเซนทาราคอนเวนซันเซนเตอร์ รายละเอียด

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เอกสารราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ขอแก้ไขรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 2_2

ดาวน์โหลด นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ และเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ ของ ผอ.เขต ประจำปีการศึกษา 2556

ดาวน์โหลด นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ และเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ ของ ผอ.เขต ประจำปีการศึกษา 2556
เอกสารชุดที่ 1
เอกสารชุดที่ 2
เอกสารชุดที่ 3
ตารางประชุมสัมมนา
ปฏิทินประชุมสัมนา
มาตรฐานการปฏบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552

หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำการแสดงบัญชีและการป้องกันปราบปรามการทุจริต

สรุปสาระสำคัญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ
ที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ดาว์นโหลดเอกสารที่นี่
สรุปสาระสำคัญที่แก้ไข

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(SPEC สพฐ.)

  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามโครงการ SP2 แบบเลือกซื้อ (Shopping List)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 3_3 (ครุภัณฑ์ดนตรี)
(18 ม.ค. 2556)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1_2 (26 ธ.ค. 2555)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามโครงการ SP2 แบบเลือกซื้อ (Shopping List)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 2_3
(17 ธ.ค. 2555)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามโครงการ SP2 แบบเลือกซื้อ (Shopping List)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1_3
(17 ธ.ค. 2555)
ข่าวการศึกษา
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จาก สพม. ๒๘ (ศรีสะเกษ ยโสธร)
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 22 เม.ย. 2557
วิปัสนากรรมฐาน
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 9 เม.ย. 2557
โครงการวิปัสนากรรมฐาน
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 9 เม.ย. 2557
โครงการวิปัสนากรรมฐาน
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 9 เม.ย. 2557
โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการความปลอดภัยในห้องวิทยาศาสตร์
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 9 เม.ย. 2557
ขอความอนุเคราะห์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 8 เม.ย. 2557
ประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 8 เม.ย. 2557
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 1 เม.ย. 2557
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำ สพม. 28
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 24 มี.ค. 2557
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน TMB Thailand Battle
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 20 มี.ค. 2557
ข่าวเด่นวันนี้
หนังสือราชการจาก สพม.28 E-office
23 เม.ย. 2557 กรอกข้อมูลการรับไว้ (ผ่านเว็บไซต์การรับนักเรียน) ด่วนที่สุด
23 เม.ย. 2557 การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศา ประจำปีการศึกษา 2557 ปกติ
23 เม.ย. 2557 การประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและศึกษานิเทศก์ในด้านการสร้างเครืื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยและเขียนตอบตามแนวการทดสบระดับนานาชาติ(PISA) ปกติ
23 เม.ย. 2557 การประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย ปกติ
23 เม.ย. 2557 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ KUBOTA Smart Kids ปกติ
23 เม.ย. 2557 ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าค่ายอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปกติ
23 เม.ย. 2557 ขอเชิญเป็นวิทยากรค่ายอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปกติ
23 เม.ย. 2557 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการ ปกติ
22 เม.ย. 2557 โครงการ Partners in Learning Thailand Forum 2014กิจกรรม "Thailand lnnovative Leadership Awards 2014" ปกติ
22 เม.ย. 2557 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ประเพณีลูกจ้างสัมพันธ์ ครองถ้วยพระราชทานพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ ครั้งที่ 3 ปกติ
22 เม.ย. 2557 การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. 2557 ปกติ
22 เม.ย. 2557 การใช้ตราสัญลักษณ์(LOGO)ผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปกติ

หนังสือจากสถานศึกษา E-office
18 เม.ย. 2557 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2557 (1 เมษายน 2557) โรงเรียนกู่จานวิทยาคม
ส่งกลับ.
18 เม.ย. 2557 ส่งผลการวิเคราะห์ข้อสอบ Pro-O-NET ปีการศึกษา 2556 กู่จานวิทยาคม
ส่งกลับ.
18 เม.ย. 2557 สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
รับแล้ว
17 เม.ย. 2557 ตามที่ สพม.28 ได้แจ้งผลการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) และส่งให้โรงเรียนได้ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบก่อนดำเนินการออกคำสั่งเลื่อนขั้นฯ จึงขอส่งไฟล์ที่ตรวจสอบแล้วแจ้งเพื่อทราบ หากคลาดเคลื่อน ขอได้โปรดแจ้งโดยด่วน เบอร์เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 0837965875 หรือกลุ่มบริหารงานบุคคล 045613372 ต่อ 14 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
ส่งกลับ.
12 เม.ย. 2557 ขอให้รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
ส่งกลับ.
12 เม.ย. 2557 ขอให้รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา รร.ศิลาทองพิทยาสรรค์
รับแล้ว
12 เม.ย. 2557 ขอให้รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา รร.ศิลาทองพิทยาสรรค์
ส่งกลับ.
12 เม.ย. 2557 ขอให้รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา รร.ศิลาทองพิทยาสรรค์
ส่งกลับ.
12 เม.ย. 2557 ขอให้รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา รร.ศิลาทองพิทยาสรรค์
รับแล้ว
12 เม.ย. 2557 ขอให้รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา รร.ศิลาทองพิทยาสรรค์
ส่งกลับ.

กระดานข่าวการศึกษา
ไม่ต่างกันกับการสอบไม่ติด อังคาร 22 เมษายน 2557
เงินตกเบิกเหลื่อมขั้นครบ2ปีแล้ววววววววว อังคาร 22 เมษายน 2557
การจัดสรรเงินรางวัลฯปี 2555(โบนัส55) จันทร์ 21 เมษายน 2557
ข่าวความคืบหน้าการจัดสรรเงินรางวัล ปี 2555 จันทร์ 21 เมษายน 2557
เงินตกเบิกครูวิทย์คณิตจะได้ตอนไหน จันทร์ 21 เมษายน 2557
เงินตกเบิก 55 ศุกร์ 18 เมษายน 2557
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู พฤหัสบดี 17 เมษายน 2557
123 พฤหัสบดี 17 เมษายน 2557
เอกเกษตรลำดับที่ 8 -9- 10 ฯลฯ คุยกันหน่อย พฤหัสบดี 17 เมษายน 2557
เงินโบนัส 55 บางเขตออกแล้ว พฤหัสบดี 17 เมษายน 2557
นิเทศ
เสริมความรู้คณิตศาสตร์
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 23 ก.ค. 2553
คณิตศาสตร์ลายเส้น
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 23 ก.ค. 2553
ตัวบ่งชี้ประเมินภายนอกรอบ3
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 27 ต.ค. 2554
เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ
การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง ร่างกายของเรา ม.2:นางกนกอร ณิชกุล:โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 24 ก.ค. 2556
การแปลงทางเรขาคณิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : นายเกษม ชนูนันท์ : ร.ร.บัวเจริญวิทยา
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 10 มิ.ย. 2556
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล:นางสาวรัชนีกร สุทธสนธ์:โรงเรียนกำแพง
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 31 พ.ค 2556
LinkLink
สพฐ.
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษา 76 จังหวัด
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ
สำนักงาน กคศ.
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สทศ.
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. DOC


หนังสือพิมพ์
แหล่งเรียนรู้ E-Book
ไทยโพสต์
เนชั่น
บางกอกโพสต์
บ้านเมือง
กรุงเทพธุรกิจ
แนวหน้า
สยามกีฬา
คมชัดลึก
ข่าวสด
มติชน
เดลินิวส์
ข่าวไทยรัฐออนไลน์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)