สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
 
 
Google Search
<< กุมภาพันธ์ 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29          

ข้อมูลนักเรียน 2558
  ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.2558
  จำนวนนักเรียนเด็กด้อยโอกาส
  จำนวนนักเรียนแยกตามความขาดแคลน
  จำนวนนักเรียนแยกตามพิการและด้อยโอกาส
  จำนวนนักเรียนแยกตามเด็กพิการ
  จำนวนนักเรียนแยกตามขนาดโรงเรียน
  จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
  จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
  จำนวนนักเรียนแยกตามอายุ
  ข้อมูล O-Net ชั้น ม.6
  ข้อมูล O-Net ชั้น ม.3
ข้อมูลครู 2558
  อัตรากำลัง 10 มิ.ย.58
หมายเลขโทรศัพท์
  หมายเลขโทรศัพท์
โครงสร้าง สพม.28
  โครงสร้าง สพม.28

Website โรงเรียน
web ที่น่าสนใจ
Lab Schools
ครูบ้านนอกดอทคอม
วิชาการดอทคอม
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ
EduZone
สสวท.
สื่อการเรียนรู้ brainpop.com
ห้องเรียนออนไลน์
ครูไทย
งานราชการ
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ศูนย์รวมสื่อ
นวัตกรรม ทางการศึกษา
การเรียนการสอน เรียนรู้ได้ด้วย ICT
สหวิชาดอทคอม
เรื่องน่ารู้
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
ยื่นแบบเสียภาษี
คู่มือประมาณราคา
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราคามารตฐานก่อสร้าง
รวมพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร 


ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

           ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ณ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ รายละเอียด

ระบบควบคุมภายใน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

           เอกสารประกอบการอบรมระบบควบคุมภายใน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  รายละเอียด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์

งบดำเนินงาน

การติดต่อรับเอกสาร กบข.
          กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ขอแจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งตัวแทนมารับเอกสาร กบข.ปี 2558
เพื่อประกอบการยื่นภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2558
สรุปประมาณการเสนอราคา ปรับปรุงอาคารหอประชุม แบบ 100/27
          สรุปประมาณการเสนอราคา ปรับปรุงอาคารหอประชุม สพม.28 แบบ 100/27รายละเอียด
แจ้งการโอนเงินวิทยฐานะ ตกเบิกสำหรับผู้ได้รับวิทยฐานะที่ผู้มีอำนาจลงนาม 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
           รายละเอียดการโอน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558
เกียรติบัตร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานพัสดุของสถานศึกษา
           ดาวน์โหลด เกียรติบัตร ผู้เข้าอบรมระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม (จังหวัดยโสธร)
           ดาวน์โหลด เกียรติบัตร ผู้เข้าอบรมระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ (จังหวัดศรีสะเกษ)
รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สลิปเงินเดือน)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(file) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(บำนาญ)
มกราคม 2559 กรกฎาคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559 สิงหาคม 2559
มีนาคม 2559 กันยายน 2559
เมษายน 2559 ตุลาคม 2559
พฤษภาคม 2559 พฤศจิกายน 2559
มิถุนายน 2559 ธันวาคม 2559
มกราคม 2559 กรกฎาคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559 สิงหาคม 2559
มีนาคม 2559 กันยายน 2559
เมษายน 2559 ตุลาคม 2559
พฤษภาคม 2559 พฤศจิกายน 2559
มิถุนายน 2559 ธันวาคม 2559
รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการและค่าตอบแทนจ้างลูกจ้าง
รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี59 รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนลูกจ้าง ประจำปี59
มกราคม 2559 กรกฎาคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559 สิงหาคม 2559
มีนาคม 2559 กันยายน 2559
เมษายน 2559 ตุลาคม 2559
พฤษภาคม 2559 พฤศจิกายน 2559
มิถุนายน 2559 ธันวาคม 2559
มกราคม 2559 กรกฎาคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559 สิงหาคม 2559
มีนาคม 2559 กันยายน 2559
เมษายน 2559 ตุลาคม 2559
พฤษภาคม 2559 พฤศจิกายน 2559
มิถุนายน 2559 ธันวาคม 2559

รายละเอียดเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการบำนาญ ปี 2558

รายละเอียด(ไฟล์และสลิปเงินเดือน)

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว55 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 รายละเอียด
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว74 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2558 รายละเอียด
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว79 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2558 รายละเอียด

แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิก

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.28 แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิก รายละเอียด

แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิกเหลื่อมขั้น

คำสั่ง สพม.28 ที่ 489/2557 ,คำสั่ง สพม.28 ที่ 514/2557 รายละเอียด
คำสั่ง สพม.28 ที่ 194/2558 ,คำสั่ง สพม.28 ที่ 233/2558 รายละเอียด

หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำการแสดงบัญชีและการป้องกันปราบปรามการทุจริต

สรุปสาระสำคัญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ
ที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย

ขอเชิญชวนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รายละเอียด

แบบฟอร์มข้อมูลการส่งเสริมให้นักเรียนปลอดจากการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ใน ปี 2558 เพิ่มเติม

ส่งแบบฟอร์มข้อมูลการส่งเสริมให้นักเรียนปลอดจากการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ใน ปี 2558 เพิ่มเติม รายละเอียด

      ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
           เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 รายละเอียด

รายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

            รายละเอียดการย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)         รายละเอียด / คำสั่ง สพม.28 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้ง
            รายละเอียดการย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา)   รายละเอียด
            รายละเอียดการย้าย สายงานการสอนในสถานศึกษา    รายละเอียด
 
      อนุมัติรับย้ายฯไปดำรงตำแหน่งใหม่ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สพม.28
           มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 13/2558 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 มีมติอนุมัติรับย้ายฯไปดำรงตำแหน่งใหม่ ตามรายละเอียดการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สพม.28 รายละเอียด
      สพม.28 เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ฯครั้งที่ 2/2558
           สพม.28 เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ฯครั้งที่ 2/2558 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 26 อัตรา รายละเอียด
      สรุปผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
           (ผลการประเมินด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) ชำนาญการ , (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ) ชำนาญการพิเศษ รายละเอียด
      เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
           ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 ราย (กลุ่มประสบการณ์) รายละเอียด
           ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 ราย (กลุ่มทั่วไป) รายละเอียด
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (1 ตุลาคม 2558)
           คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู (มีวิทยฐานะ)
           คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู (กรณีเกษียณอายุราชการ)
           แนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู (ไม่มีวิทยฐานะ)
           แนบท้าย คำสั่งการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี และหรือให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ
           แนบท้าย คำสั่งการให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน (กรณีขอใช้บัญชี)
           รายละเอียด ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 รายละเอียด

     รายงานผลการนิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557
          รายงานผลการนิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 รายละเอียด
     การประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558
          แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด
     คู่มือและแบบประเมิน
           1. คู่มือประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา รายละเอียด
           2. คู่มือการมอบนโยบาย 2558 รายละเอียด
           3. คู่มือการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน รายละเอียด
     แบบบันทึกจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา รายละเอียด
     แบบสรุปผลการประเมินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด
     ปฏิทินนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (แก้ไข) รายละเอียด
     หนังสือแจ้ง : การประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2558 รายละเอียด
รายงานผลตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ (ARS)
           ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามตัวชี้วัดของโรงเรียนสุจริต
           ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
           ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละการยกระดับวิชาการโรงเรียนในฝัน
           ตัวชี้วัดที่ 34 ร้อยละของครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนวที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการแนะแนว
           ตัวชี้วัดที่ 44ระดับความสำเร็จของการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
           เอกสารรายงานการนิเทศภายใน

สรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา

สรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2557 รายละเอียด

ประกาศการใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา

ประกาศการใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา
เพื่อดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รายละเอียด

เอกสารกิจกรรมการพัฒนาทักษะ Coaching&Mentoring

เอกสารกิจกรรมการพัฒนาทักษะ Coaching&Mentoring โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
จากทีมโค้ช มศว. รายละเอียด

การประชุมสัมมนามอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ปฏิทินประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
1. คู่มือการประชุมสัมมนามอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
2. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School-Based Management)
3. คู่มือประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.28

แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : ศน.กัญญาภัค มูลศรีแก้วรายละเอียด

การรายงานผลการสอบ Pre O-NET จากคลังข้อสอบ on-line สพม.28

การรายงานผลการสอบ Pre O-NET จากคลังข้อสอบ on-line สพม.28 รายละเอียด

ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด

การรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

การรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียด

ประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายละเอียด

 
ข่าวการศึกษา
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จาก สพม. ๒๘ (ศรีสะเกษ ยโสธร)
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 28 ม.ค. 2559
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (กรณีขอใช้บัญชี)
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 28 ม.ค. 2559
ประกาศโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 22 ม.ค. 2559
ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 15 ม.ค. 2559
การงดเก็บค่าเข้าชมศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 15 ม.ค. 2559
การรับสมัครแหล่งเรียนรู้เข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 15 ม.ค. 2559
โครงการศึกษาเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติ ณ ศูนย์ธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 15 ม.ค. 2559
การประกวดเต้นท์แดนซ์เซอร์ประกอบเพลง ลดเค็ม และการประกวดแข่งขันโต้วาที
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 15 ม.ค. 2559
ขอเรียนเชิญเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 15 ม.ค. 2559
การสอบแข่งขันวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 24 (MATH CONTEST 2015)
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 15 ม.ค. 2559
ข่าวเด่นวันนี้
หนังสือราชการจาก สพม.28 E-office
9 ก.พ. 2559 โครงการ ทุนสร้างคน สร้างบัณทิต รุ่นที่ 18/2559 มูลนิธิดำรงชัยธรรม ปกติ
9 ก.พ. 2559 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากงบประมาณรายจ่าย ปกติ
9 ก.พ. 2559 การขออนุญาตไปราชการ ปกติ
9 ก.พ. 2559 แจ้งแก้ไขประกาศผลการคัดเลือกผลงานสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น โล่รางวัลเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2557 ด่วนที่สุด
9 ก.พ. 2559 ขอเชิญเป็นคณะทำงานประชุมเชิงปฏิบัติการ ด่วนที่สุด
9 ก.พ. 2559 แจ้งเปลี่ยนแปลงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูกลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปกติ
9 ก.พ. 2559 การขออนุญาตไปราชการ ปกติ
9 ก.พ. 2559 การขออนุญาตไปราชการ ปกติ
9 ก.พ. 2559 การขออนุญาตไปราชกการ ปกติ
9 ก.พ. 2559 การขออนุญาตไปราชการ ปกติ
9 ก.พ. 2559 การวางแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา ปกติ
9 ก.พ. 2559 ประชาสัมพันธ์งานประเพณีงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2559 ปกติ

หนังสือจากสถานศึกษา E-office
9 ก.พ. 2559 การอบรมกฎหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี โรงเรียนเลิงนกทา
ส่งกลับ.
8 ก.พ. 2559 มอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา
ส่งกลับ.
8 ก.พ. 2559 ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2558 สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม
ส่งกลับ.
5 ก.พ. 2559 แบบรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
รับแล้ว
5 ก.พ. 2559 การอบรมการจัดกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนมัธยมโพนค้อ
ส่งกลับ.
5 ก.พ. 2559 รายงานข้อมูลตามนโยบาย “ปี ๒๕๕๘ ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เขียนไม่สวย” โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา
รับแล้ว
5 ก.พ. 2559 ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา
รับแล้ว
5 ก.พ. 2559 สำรวจความต้องการวิชาเอกในโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอัตรากำลังจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตำแหน่งจากเขตพื้นที่การศึกษาอื่น) โรงเรียนเลิงนกทา
รับแล้ว
4 ก.พ. 2559 การรายงานข้อมูลนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษโดดเด่น โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์
รับแล้ว
3 ก.พ. 2559 รายงานผลการดำเนินงานคุุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
รับแล้ว

กระดานข่าวการศึกษา
จะประชุม อกคศ.เดือนนี้เมื่อไหร่คะ อังคาร 09 กุมภาพันธ์ 2559
สอบถามเรื่องเกียรติบัตรครับ อังคาร 09 กุมภาพันธ์ 2559
อังคาร 09 กุมภาพันธ์ 2559
ผลชำนาญการพิเศษวิชาเอกที่เหลือ อังคาร 09 กุมภาพันธ์ 2559
อยากทราบรายละเอียดเอกวิชา/ สาขาในวิชานั้นๆว่ามีสิทธิสอบกรณีพิเศษได้ อังคาร 09 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุม อ.ก.ค.ศ. จันทร์ 08 กุมภาพันธ์ 2559
จันทร์ 08 กุมภาพันธ์ 2559
เรียนถาม เรื่อง กพ.7 จันทร์ 08 กุมภาพันธ์ 2559
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 จันทร์ 08 กุมภาพันธ์ 2559
เรียนท่านผอ.เขตค่ะ อาทิตย์ 07 กุมภาพันธ์ 2559
นิเทศ
เสริมความรู้คณิตศาสตร์
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 23 ก.ค. 2553
คณิตศาสตร์ลายเส้น
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 23 ก.ค. 2553
ตัวบ่งชี้ประเมินภายนอกรอบ3
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 27 ต.ค. 2554
เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับ ม.2 : อาลิตตา เหมเกียรติกุล : ไพรบึงวิทยาคม
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 6 ก.พ. 2558
การศึกษาความคงทนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้แบบ IQM : ผจญภัย เครื่องจ
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 7 ม.ค. 2558
รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “ออนซอนศรีสะเกษ” : นางอาภรณ์ บุญมาก : โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 23 ม.ค. 2558
LinkLink
สพฐ.
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษา 76 จังหวัด
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ
สำนักงาน กคศ.
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สทศ.
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. DOC


หนังสือพิมพ์
แหล่งเรียนรู้ E-Book
ไทยโพสต์
เนชั่น
บางกอกโพสต์
บ้านเมือง
กรุงเทพธุรกิจ
แนวหน้า
สยามกีฬา
คมชัดลึก
ข่าวสด
มติชน
เดลินิวส์
ข่าวไทยรัฐออนไลน์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)