Google Search

ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.60
  ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.2560
  จำนวนนักเรียนแยกตามขนาดโรงเรียน
  จำนวนนักเรียนแยกตามความด้อยโอกาส
  จำนวนนักเรียนแยกตามอายุ
  จำนวนนักเรียนแยกตามน้ำหนักส่วนสูง
  จำนวนนักเรียนแยกตามความขาดแคลน
  สรุปผลการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3
  สรุปผลการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6
  สรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR ประจำปีการศึกษา 2559)
  สรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR ประจำปีการศึกษา 2559)word
  ข้อมูลบุคลากร จ.ศรีสะเกษ 10 มิ.ย.60
  ข้อมูลบุคลากร จ.ยโสธร 10 มิ.ย.60

Website โรงเรียน

ภาพกิจกรรม


หน้าแรก > ข่าวสาร > เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ

เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ( 42 )
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประสานมิตรวิทยา : นายบุรินทร์ สุดใจ 29 มิ.ย. 2560 / อ่าน 64 ครั้ง
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแต่งคำประพันธ์ : โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม : นางยุพิน โสพัฒน์ 13 มิ.ย. 2560 / อ่าน 47 ครั้ง
การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี :โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ :นารินทร์ จันทราภิรมย์ 13 มิ.ย. 2560 / อ่าน 58 ครั้ง
การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน:โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร ปิยะวุฒิ :ศรีชนะ 12 มิ.ย. 2560 / อ่าน 41 ครั้ง
รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม : นายสวาสดิ์ อินธิศร : ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 9 ธ.ค. 2559 / อ่าน 349 ครั้ง
การประเมินโครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (ICT) ของนักเรียนโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม : นายสวาสดิ์ อินธิศร : ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 0 543 / อ่าน 314 ครั้ง
รายงานการพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง “การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี” รายวิชา ส23103 สังคมศึกษาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : นางสาวนารินทร์ 8 ธ.ค. 2559 / อ่าน 204 ครั้ง
รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ : นายศึก ลูกอินทร์ 25 ส.ค. 2559 / อ่าน 317 ครั้ง
รายงานการใช้โมดูล สาระการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม รายวิชา ส21102 สังคมศึกษาพื้นฐาน 2 : นางสาวพิมพ์พรรณ บุษบงก์ : โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ 9 ส.ค. 2559 / อ่าน 1035 ครั้ง
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฎษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาสังคม:นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์:โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 9 ส.ค. 2559 / อ่าน 439 ครั้ง
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคSTAD:นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์:โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 9 ส.ค. 2559 / อ่าน 424 ครั้ง
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับ ม.2 : อาลิตตา เหมเกียรติกุล : ไพรบึงวิทยาคม 6 ก.พ. 2558 / อ่าน 654 ครั้ง
การศึกษาความคงทนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้แบบ IQM : ผจญภัย เครื่องจ 7 ม.ค. 2558 / อ่าน 598 ครั้ง
รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “ออนซอนศรีสะเกษ” : นางอาภรณ์ บุญมาก : โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 23 ม.ค. 2558 / อ่าน 875 ครั้ง
การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง ร่างกายของเรา ม.2:นางกนกอร ณิชกุล:โรงเรียนสตรีสิริเกศ 24 ก.ค. 2556 / อ่าน 1566 ครั้ง
การแปลงทางเรขาคณิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : นายเกษม ชนูนันท์ : ร.ร.บัวเจริญวิทยา 10 มิ.ย. 2556 / อ่าน 1344 ครั้ง
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล:นางสาวรัชนีกร สุทธสนธ์:โรงเรียนกำแพง 31 พ.ค 2556 / อ่าน 1581 ครั้ง
ข้อมูลและสารสนเทศ รายวิชา ง21102 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1 : นางสาวณภาย์ ทนงค์ : โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 2 พ.ค 2556 / อ่าน 1101 ครั้ง
วิจัย พฤติกรรมการเรียนรู้ในวิชาอังกะลุง : นายทวีลาภ ศรีขาว : สตรีสิริเกศ 7 มี.ค. 2556 / อ่าน 1799 ครั้ง
การวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียบนเว็บ สำหรับ ม.2 : ดนุภัค เชาว์ศรีกุล ร.ร.สมเด็จพระญาณสังวร 7 พ.ค 2556 / อ่าน 876 ครั้ง
การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ : นางนิตยา วงศ์หลวง:ไกรภักดีวิทยาคม 2 เม.ย. 2556 / อ่าน 4197 ครั้ง
แบบฝึกพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน ม.1:ปิยมาภรณ์ ชนูนันท์:บัวเจริญวิทยา 9 ต.ค. 2555 / อ่าน 1303 ครั้ง
ชุดการสอน เรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ว31201:บุตรดา จันทเสน:สวงษ์วิทยาคม 9 ต.ค. 2555 / อ่าน 4852 ครั้ง
ชุดการสอนเรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ว31222 เคมี2:จริยาวดี คำแสน:สวงษ์วิทยาคม 9 ต.ค. 2555 / อ่าน 6171 ครั้ง
การใช้ชุดการสอนภาษาอังกฤษ อ22101 : ธารา คำแสน : สวงษ์วิทยาคม 9 ต.ค. 2555 / อ่าน 2095 ครั้ง
บทเรียนเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ ส31162 : มณีวรรณ ใจนวน:สวงษ์วิทยาคม 9 ต.ค. 2555 / อ่าน 937 ครั้ง
ชุดการสอนเรื่อง ช่างไฟฟ้าในบ้าน : มงคล ใจนวน:สวงษ์วิทยาคม 9 ต.ค. 2555 / อ่าน 3827 ครั้ง
ชุดการสอน เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ว40225: ทัศนีย์ ภาผล:สวงษ์วิทยาคม 9 ต.ค. 2555 / อ่าน 6152 ครั้ง
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก:นายสิรกฤษฎิ์ ศรีบุญเรือง 4 ก.ย. 2555 / อ่าน 1244 ครั้ง
สื่อวิดีโอสอน เรื่อง การใช้งานไมโครซอฟต์ เอ็กเซล 2007 : นายสมพงษ์ แสงกล้า 17 เม.ย. 2555 / อ่าน 1684 ครั้ง
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) : นายศตภิษัช ไกรษี 8 พ.ย. 2554 / อ่าน 2021 ครั้ง
เอกสารอบรมวิจัยระยะที่2 12 ส.ค. 2554 / อ่าน 1763 ครั้ง
เอกสารอบรมวิจัยระยะที่3 11 ส.ค. 2554 / อ่าน 1719 ครั้ง
เอกสารอบรมวิจัยระยะที่1 11 ส.ค. 2554 / อ่าน 1751 ครั้ง
การพัฒนาระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 (พีรพล พันธเสน, ประทวน บุญรักษา) 29 มิ.ย. 2554 / อ่าน 974 ครั้ง
รายงานการพัฒนาและใช้ชุดการสอนรายวิชากรด-เบส (นางถวิล วรรณวงศ์) 6 พ.ค 2554 / อ่าน 1787 ครั้ง
รายงานการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ (นางนภสร เลิศศรี) 6 พ.ค 2554 / อ่าน 1203 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานของ นางสาวจรุงจิต วงศ์คำ 25 มี.ค. 2554 / อ่าน 1906 ครั้ง
ผลงานวิจัยของ นางวิไลรัตน์ มณีนิล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เรื่อง ไฟฟ้าสถิต วิชาไฟฟ้า รหัสวิชา ว32204 16 ม.ค. 2554 / อ่าน 1430 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางดนุภัค เชาว์ศรีกุล ครู คศ.2 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดยโสธร 14 ม.ค. 2554 / อ่าน 1337 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนายอุดมศักดิ์ เพชรผา 23 พ.ย. 2553 / อ่าน 1391 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของ นางธัญกาจน์ ภาสตโรจน์ 19 พ.ย. 2553 / อ่าน 1562 ครั้ง
  1   |


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น